A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége Közgyűlése Kolozsvár, 2008. december 6.

A Közgyűlésen jelen van 27 szervezet, így a közgyűlés határozatképes.

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal fogadta el az elnök által előterjesztett napirend-tervezetet.

Napirend:

 • Tagfelvétel
 • Tevékenységi beszámoló
 • Pénzügyi beszámoló
 • Szervezési kérdések
 • Különfélék

 

1) Két új tagszervezet kéri felvételét a Szövetségbe:

 1. A Civilek Háromszékért (CIVEK) szervezetet az alapszabályzat értelmében Bodó Barna és Somai József ajánlják.
 2. Az Életfa Egyesületet az alapszabályzat értelmében Szenkovics Dezső és Varga Zoltán ajánlják.

A Szövetség Közgyűlése miután meghallgatta a két szervezet rövid bemutatkozását, egyhangúan döntött akt szervezet felvételéről a Szövetségbe.

 

2) Beszámolót tartottak: Bodó Barna elnök – általános tevékenység és Varga Zoltán alelnök – pénzügyi. A Közgyűlés elfogadta látható többséggel elfogadta az elnökség beszámolóját, melynek keretében az elnök kitért a mandátum kezdetén felvállalt célok és az elmúlt egy év alatt történt megvalósítások ismertetésére. Bodó Barna, a Szövetség elnöke a következőkről számolt be:

– A Civil stratégia ügyében az elmúlt évben Bereczki Kingasegítségével elkészült egy alapdokumentum, amelly azonban nem került egyeztetésre a területo szervezetekkel. Ezen még tovább kell dolgozni az elkövetkező periódusban is.

– A Civil Alap ügyében jelentős előrelépés tulajdonképpen nem történt. Elkészült egy munkaanyag, amely az Elnökség körében megvitatásra került, de még lényeges finomításokat igényel. Ugyanakkor az üzleti szféra egyes képviselőivel folyatott egyeztetések arra engednek következtetni, hogy az üzleti szféra részéről is jelentkezik egy hasonló elképzelés. Az eljövendő időszakban ezeket az elképzeléseket kell közelíteni és meg kell nyerni az üzleti szférát az ügynek. Az Elnökség tovább dolgozik a cél megvalósításán.

– Az Elnökség által felvállalt harmadik célkitűzés a Civil Díj megalapítása volt, melynek célja, hogy minden évben egy semleges zsűri egy arra érdemes civil szervezetet kiválasszon és munkája elismeréseként ezen díj részese lehessen. Az Civil Díj az idén került először kiosztásra. Az idei civil zsűriben olyan neves személyiségek vállaltak szerepet, mint Smaranda Enache, Kató Béla, Somai József, Potozky László és Sebestyén István.

– Elkészült a civil portál is, lassan elkezdődött a tartalommal való feltöltése is. Ez azonban nehézségekbe ütközik, ugyanis a Szövetsg mai napig nem rendelkezik egy állandó alkalmazottal, a szükséges anyagok begyűjtése és feltöltése nehézkesen és lassan megy. Ezen a helyzeten a lehető leghamarabb változtatni kell, de a Szövetség jelenlegi pénzügyi helyzete mindezt nem teszi lehetővé.

 

3) Varga Zoltán bemutatta a Szövetség pénzügyi helyzetét, melyet a Közgyűlés megvitatott. Bereczki Kinga felvetette a tagsági díjak kérdését, hisz értelmezésében ez egy olyan biztos bevételi forrás lehet, amely akár biztosíthatja egy állandó alkalmazott bérezésének nagy részét. Hosszas vita után a Közgyűlés két ellenszavazattal a differenciált tagsági díj bevezetése mellett döntött, melynek bevezetésére vonatkozó kritériumrendszer kidolgozásával az Elnökséget bízta meg.

A Közgyűlés mindkét beszámolót szavazattöbbséggel elfogadta.

 

4) A szervezési kérdések kapcsán Bodó Barna elmondta, hogy a Szövetség elnöksége hét tagú. A tavalyi Közgyűlésen megválasztott hét tag közül Sándor Krisztina felfüggesztette elnökségi tagságát, Nagy Pál pedig lemondott elnökségi tagságáról. Bodó Barna kérte a Közgyűlést, hogy szavazzon a Nagy Pál lemondását illetően.

A Közgyűlés látható többséggel elfogadta Nagy Pál lemondását az elnökségi tagságról. A tavalyi Közgyűlés döntése értelmében, amennyiben az Elnökség valamely tagja lemond vagy elveszíti ezen minőségét, a választások alkalmával az első helyen kiesett jelölt tölti be a szabadon maradt helyet. Ebben az esetben a Nagy Pál helyére Somai József jogosult, aki jelen volt a Közgyűlésen és elfogadta az elnökségi tagságot.

 

5) A Közgyűlés 2 ellenszavazattal az éves differenciált tagdíj alsó határát 50 RON-ban, a felső határát meg 200 RON-ban állapította meg.

A Közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy a tagsági díj be nem fizetése esetén a tagszervezet nem ki záródik a Szövetségből, hanem szövetségi tagsága a tartozás ideje alatt felfüggesztődik, nem rendelkezik a Közgyűlés alkalmával szavazati joggal.

 

Lejegyezte: Kristály Bíborka

 

Hitelesítette: dr. Bodó Barna


Jegyzőkönyv a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2007. december 8-án tartott közgyűléséről

Jelen van: 31 tagszervezet képviselete.

 

Megnyitó:

Bodó Barna elnök köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy 31 szervezet képviselteti magát a közgyűlésen. Az alapszabály 20. pontjára hivatkozva Csíkszeredában, a Civil Fórumon az elnökségi tagok döntést hoztak (méltányossági döntés) a közgyűlés elnapolásáról, mert akkor nem teljesült a méltányossági küszöb (nem volt jelen a tagszerv. min. 25 %-a).

A jelenlévők utólagos egyetértésüket adják az igazgatótanács döntéséhez. Bodó Barna javasolja, hogy legközelebb be kell venni az alapszabályzatba a méltányossági küszöböt (I. meghirdetéskor 50%-os jelenlét, II. összehíváskor 25%-os jelenlét szükséges).

 

Napirend: 1. Tevékenységi beszámoló – Bodó Barna

 1. Pénzügyi beszámoló – Egri István
 2. Javaslat: Erdélyi Civil Alap – Bodó Barna és Varga Zoltán
 3. Civil stratégia-tervezet
 4. Alapszabály kiegészítése (1. melléklet; 2. melléklet)
 5. Az elnökség leköszönése, új vezetőség megválasztása (Egri István vezeti a tisztújítás folyamatát).

A közgyűlés beleegyezésével az elnök javaslatára a tagfelvételi kérelmek elbírálását napirend előtt tárgyaljuk.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a napirendet. A közgyűlést vezetik: Bodó Barna elnök, Sándor Krisztina és Szász Zoltán alelnökök.

 

 1. Két belépési nyilatkozat

A kérést benyújtó szervezetek bemutatkoznak:

 • Agnus Média Alapítvány: Szenkovics Dezső bemutatásával: 2001-ben hozták létre, az Agnus Rádió támogatása az alapítvány célja, képzéseket szerveztek. Az Agnus Média Alapítványt egyhangú szavazással a MCSZESZ tagjainak sorába választja a közgyűlés.
 • Romániai Magyar Hungarológiai Társaság: Zsigmond Győző bemutatásával: a bukaresti Hungarológia Tanszék háttérintézménye, tudományos műhelyként működik, konferenciákat szervez, évkönyvet ad ki. A Romániai Magyar Hungarológiai Társaság egyhangú szavazással a MCSZESZ tagjainak sorába választja a közgyűlés.

 

 1. Tevékenységi beszámoló:

 

Bodó Barna: Minden szervezet életében egyik legfontosabb rész az ügyintézés, a MCSZESZ 3 lépést tett az ügyintézés megoldására, a harmadik irodavezető Sükösd Izabella volt. Máig nincs ügyvezetőnk, tovább keresünk. Most van egy olyan személy, akivel hosszabb távú lehet az együttműködés.

A második nagy kérdés a székház dolga. Az Aviator Badescu (Balassa) utcában az ERMACISZA-val közösen bérelünk egy alagsort. A legjobb lehetőségeket biztosítja, a Főtértől 8 percnyire van, autóval megközelíthető, közel 80 m2. A folyamatos működéshez pénz kell, amit csak pályázatokból lehet biztosítani. A legutóbbi irodavezetőnk által 2 pályázatot nyertünk, az elsőt a COMMUNITAS-tól képzésekre (minőségbiztosítási képzés), a másodikat pedig a Szülőföld Alaptól egy CIVIL PORTÁL létrehozására, félmillió forint értékben. A kapott pénzt decemberig kell elkölteni, de a civil portált csak jövő évben tudjuk megvalósítani. Javaslatokat, ötleteket várunk ez utóbbival kapcsolatban. A munkabizottságok korábban megalakultak, de ügyvezetés híján nem működtek. Kérdés, hogy van-e még szükség ezekre?

A civil stratégia kérdését külön napirendi pontként tárgyaljuk.

Hogyan dolgozott a 7 tagú Igazgatótanács? Évente legkevesebb kétszer kellene találkozni, ez 2006-ban sikerült, de nem volt mindenki jelen, s ennek anyagi okai voltak.

Az érdekképviseletről – a civil szféra társadalmi helyzetét tekintve: mi a normális társadalom és ott hol lesz a civil szféra szerepe, helye; partnernek kellene tekintsenek, hiszen a mi tevékenységünk szolgáltatás; a közösségért dolgozunk; a tudásunkkal és a szabadidőnkkel dolgozunk, a társadalomnak nem érdeke, hogy olyan munkát végezzünk, amihez nem értünk.

A Szülőföld Alapot létrehozó törvény a Parlament elé került, melynek kapcsán levelet írtunk a magyar politikai vezetőkhöz, melyben találkozási alkalmat kértünk. Magyarországon kötelező a civileket megkérdezni egy ilyen törvény megalkotása előtt. Az államfő hivatalából érkezett visszajelzés, hogy foglalkoznak az üggyel. Szili Katalin fogadta a MCSZESZ küldöttségét, – reménykeltő volt a találkozás, de az ígéretek nem valósultak meg.

2006 őszén az RMDSZ kongresszusának előkészítése során hangoztatták, hogy a belső reform ki kell terjedjen a struktúrára is. A kulturális tevékenységet külön intézményi keretbe akarták helyezni. Itt kellett volna hogy helyet kapjon a civil szféra.

Utolsó fellépésünk november 28-án történt, Sólyom László támogatáspolitikai konferenciát hívott össze. Öten (Székely István – RMDSZ, Hegedűs Csilla – Transilvania Trust, Kató Béla – Sapientia EMTE, Gergely István – Katolikus Érsekség, Salat Levente, Bodó Barna) – átadtunk egy memorandumot az államfőnek:

A memorandum alapelvei a következők voltak:

 • civil függőség (háromszoros)
 • a partnerség újragondolása
 • Somai József számítása: mennyi jár/jut az erdélyi magyar civileknek?
 • hogyan lehet megreformálni a támogatási rendszert

A válasz az volt, hogy jövőben is lesz egy újabb tanácskozás. Az érdekvédelem terán sokat kezdeményeztünk, de nem sok eredménnyel.

 

 1. Pénzügyi beszámoló

 

Egri István felvezetésében:

lásd a csatolt táblázatban;

– 1641 lejnyi összeget kell az iroda működtetésére kifizetni, de még nincs előkészítve (számlák átnézése stb.);

 

Bodó Barna: a két beszámoló vitáját elkezdhetjük.

Csomós Attila: másabb formába kellene a vezetést, vagy legalábbis a tagokkal való kapcsolattartást intézni. Van meghallgatás, vannak fülek. Nincs mindenkinek lehetősége a drótpostához. Ez egy szakadást idézett elő a Szövetség munkájában. Sokkal több közvetlen kapcsolat kell, csak így lehet elérni, hogy érdekvédelmet lásson el a szervezet.

Ha mi Romániában élünk, miért nem a román kormányhoz intézzük a kéréseinket? Hiszen mi itt fizetünk adót. Az új vezetőség azzal kellene foglalkozzon, hogy megismerje és megismertesse a szervezeteket, azok problémáit, azt, hogy hol kell segíteni. Az első időben más forrásokat is kell találjunk, nemcsak a pályázatokat. Szolgáltatások biztosítására is gondolhatunk, ebből is létrejöhetne egy alap.

 

Bodó Barna: A román civil szférával több kapcsolatfelvétel volt. Jó hangulatú beszélgetések voltak. A FNTC egy bukaresti alapítvány, amikor kell, megtaláljuk őket. A kormány felé nem tettünk lépéseket. A kormány az egyeztető tanácsba nem hívta be a civileket, hanem a prefektúrákra bízta. Az RMDSZ nem akart észrevenni. A több ernyőszervezetből egy sem vehetett részt az Országos Gazdasági Egyeztető Tanácsban. Ameddig az ERMACISZA létezik, nincs szükség szolgáltatásra, mert dupláznánk. A munkacsoportok áthidalhatták volna a hiányokat. A kapcsolattartás a jövő fontos feladata lesz.

 

Egri István: Az ERMACISZA próbál szolgáltató szerepet betölteni, de vannak lefedetlen területek, hisz a humán erőforrások végesek. Együttműködünk, és ehhez folyamatosan egyeztetni kell. Most két lehetőség előtt állunk: képzést kell szervezni és a civil portált létrehozni. Új emberek, új szervezetek kellenek. Az emberek fejében nagy a zavar a két szervezetet illetően, és ez káros.

Szekeres E.: Meg lehetne valósítani azt, hogy az év végén mindenki egyoldalas eseménynaptárt adjon be, ami segítség lehetne legalább a kistérségekben más szervezetnek is.

 

Bodó Barna: Köszönjük a javaslatot. Amikor a civil portált megtervezzük, szükség lesz egy olyan gombra, ahol ezek lesznek nyilvántartva. Minden tagszervezet majd saját maga tudja feltenni az anyagokat.

Varga J.: Megalakultak és működnek a munkacsoportok?

 

Bodó Barna: A munkacsoportok működtetését különböző személyek vállalták, de nem valósult meg.

 

Szabó Izolda: Jó lenne, ha megalakulnának a munkacsoportok. Lenne egy felelős, aki nézné a pályázati kiírásokat. Közösen lehetne pályázni az Európai Unióhoz – a MCSZESZ vállalna önkéntest, aki segítene a helyi szervezeteknek lefordítani a szöveget. Rá kell állítani új embereket, hogy pályázatokat írjanak. A kicsi szervezet nem tud megbirkózni a nagy pályázatokkal, de ha összefognak, sikerrel járhatnak.

 

Bodó Barna: Ez a téma elvi kérdéshez vezet. Ne rivalizáljunk a civil világban egymással! Ma már a hálózatoké a jövő. Szabó Izolda hozzászólása egy hálózatra vonatkozott, és ez akár a munkacsoportok felől is indulhat. Egy korábban végzett felmérés jelzi, hogy mennyire szűk azon civil szervezetek köre, akik az Európai Unióhoz pályáznak, mert szegény a civil világ.

 

Egri István: Egy civil szervezet nem attól nagyszerű, ha minél több pénzt forgat meg. A civil kurázsi nem erről szól, és a MCSZESZ feladata az, hogy ezt előhozza az emberekből, felismerni időben a problémát, lehetőségeket, s ehhez kommunikálni kell.

 

Bereczki Kinga megmutatja a CIVEK katalógust. Ha hasonló létezne máshol is, akkor máris meglenne az erdélyi civil szerveztek katalógusa. A CIVEK közelebb hozza a felsőbb döntéseket, de gyűjti is az igényeket. Bereczki Kinga a hálózatépítést látja követendőnek, a kapcsolatépítést, és hogy beinduljon egy kommunikációs rendszer.

 

Bodó Barna: Ezt megvalósíthatjuk, nagyon fontosnak látom.

 

Zsigmond Győző: Az érdekképviselet nagyon fontos: nincs elegendő szavunk, beleszólásunk bizonyos ügyekben. A gombászegyesület javasolt egy törvényt, ami már ki volt próbálva, és mégis, ami végül megszületik, az kész csőd. Bennünk is van hiba, mert a saját felelősségünket többre kell tartanunk. Több alapítvány is megszűnt, – erre oda kell figyelni.

 

Bodó Barna: A törvény-kezdeményezésekre kell kitalálni az eljárást, hogy ráerősíthessünk a tagszervezetre, ha szükség van.

 

Zsigmond Győző: Hiába javasol egy civil szervezet valamit, abból még nem lesz törvény, csak ha egy párt is melléje áll.

 

Bodó Barna: Ez érdekképviselet, oda kell állni.

 

Báthori Ilona: Fel kell lépni annak érdekében, hogy igényeljék a diplomás gombaszakértőket. 2001-ben volt 12 önkéntesük, idén egy sem.

A politikum és a MCSZESZ közti kapcsolatról: a politikum maga alá gyűrte a civil társadalmat, tudatosítani kellene bennük, hogy mi válasszuk őket, és így mi kell nyomást gyakoroljunk rájuk. A pénzt ne ők osszák!

A következő elnökség feladatairól: szükség volna térségei elnökökre, amelyek az illető sajátos térséget fognák össze. Az elnökség dolgozzon ki egy stratégiát. A Szövetségnek nem dolgoznia kell, hanem képviselnie.

Bodó Barna: A regionális elnökség megalakításáról a következő elnökségnek kellene döntenie.

 

Sándor Krisztina: Úgy válasszuk meg az Igazgatótanácsot, hogy más-más régióból legyenek, így nem lenne szükség külön elnökségi tagokra. Az új igazgatótanács készítsen kétéves stratégiát, mert szükség van rá. Az elmúlt időszakban nem voltunk valódi operatív testület. A MCSZESZ szinte mindenkinek egy másodlagos téma, a lelkesedés időközben pedig elveszett. Véleménye az, hogy vagy jobban odaáll mindenki, vagy írjuk át az egész szerkezetet. Ha 3 év alatt nem sikerült saját ügyvezetést kialakítani, nem vállalja át ezt az ERMACISZA ezt a munkát, egyfajta szolgáltatásként?

 

Bodó Barna szavazást kér arra, hogy elfogadja-e a közgyűlés a két jelentést?

 

A közgyűlés 5 tartózkodással elfogadta a jelentéseket.

 

 1. 4. Erdélyi Civil Alap:

 

Az ötletet Varga Zoltán vetette fel, bár már korábban itt-ott elhangzott egy-egy halvány gondolat ennek létrehozásáról.

 

Varga Zoltán javasolja, hogy az új vezetőség segítségével egy munkacsoport alakuljon, amely ezt létrehozná.

Az Erdélyi Civil Alap fontosabb jellemzői:

– olyan pillér lehetne, mely független a politikától, a civil szféra rendelkezik vele;

– egy alap, amely folyamatosan bővülne, és ennek a kamatát használnánk fel, vagy Egri István javaslata alapján hiteleket is adhatnánk;

– ennek a gazdája a MCSZESZ lehetne;

Varga Zoltán javasolja, hogy beszéljünk tovább erről a témáról.

 

Bodó Barna: Most arról kell döntést hozni, hogy a MCSZESZ vállal-e ebben szerepet, és ha igen, milyet? Kit céloz meg? Fejlesztési alap (pályázatok önrészéhez) vagy közösségi alap (a kis civil szervezetek működéséhez) legyen?

Alapelv, hogy csak a kamatokat (legalább 100.000 euró kellene) használhatjuk fel, az alaphoz nem nyúlhatunk. Egy védnöki testületet kellene létrehozni (erre a két magyar leköszönt államfőt kérhetnénk meg). Ez adná meg az induló alap legitimitását.

Ki legyen az alapító? Ha a MCSZESZ, akkor nem adhat saját magának pénzt. Az egyházak is lehetnének közalapítványi struktúrában. Megbízzon-e a MCSZESZ ezzel a tervvel egy kezdeményező csoportot?

 

Nagy Pál: Fontosabb, hogy arról beszéljünk, hogy a szervezettel hogyan tovább? Van két jó elképzelés, melyről a leendő elnökség majd döntést hoz, és intézi tovább. A kérdőív alapján a szervezetről beszéljünk.

 

Bodó Barna javasolja, hogy ne a civil alap részleteibe menjünk bele. Kell vagy nem kell?

 

Csomós Attila: Jónak jó, de sok minden tisztázatlan. Ha csak arról szól, hogy mások által adott pénzt szétosztunk, arra jó az alapítvány. Ha hitelt is akarunk adni, oda már legalább hitelszövetkezet kellene. Ezeket a gondolatokat tovább kell vinni. A MCSZESZ fogadhat adományokat, és azt továbbadhatja bármelyik szervezetének.

 

Bodó Barna: Arról döntsünk, hogy foglalkozzunk-e ezzel vagy sem?

 

Szenkovics Dezső: Nem lehet a jövőbeli elnökség nyakába varrni ezt a témát. Több vetülete van (jogi, pénzügyi szakmai stb.) ennek a kérdéskörnek. Speciálisan erre a célra összeverbuvált emberek kellenek.

 

Bodó Barna: Varga Zoltán és Bodó Barna foglalkozik ezzel a kérdéssel a tovább. Egyetért-e ezzel a közgyűlés?

A javaslat elfogadva.

 

 1. Civil stratégia-tervezet:

 

Bodó Barna: Önmagunk szerepét, helyét fogalmazzuk meg. Ezt mennyi időre tegyük meg? A tagszervezetek szükségesnek tartják-e a stratégia kidolgozását? Ha igen, ezt mekkora időhorizontra?

 

Fleisz János: Az Erdélyi Civil Alap hasznos dolog, de vannak más kezdeményezések is (pl. az EMKE esetében), de ezeknek nincs visszhangjuk. A stratégiával kapcsolatban: létezik-e egy erdélyi magyar civil út?

Mi eddig eseménykövető hozzáállással dolgoztunk, de a stratégiánk helyzetteremtő és befolyásoló, markáns kell legyen. Az alapokból kiindulva lehet rövidtávú stratégiát alkotni, de a hosszútávúra is szükség van.

 

Bereczki Kinga: A stratégiára nagyon-nagy szükség van. Ez az első, és ez határozza meg az utat. Kérdés, hogy ezt ki dolgozza ki?

 

Bodó Barna: Az igazgatótanács által felkért szakemberek kell kidolgozzák. Ez módszertanilag is egy kihívást jelent. Az igazgatótanács megkapja a feladatát, és keresse meg ennek a módját. Ki tartja szükségesnek, hogy legyen civil stratégia?

 

A közgyűlés egy tartózkodással elfogadta, hogy alkossunk civil stratégiát.

 

Bodó Barna: A stratégiával kapcsolatban legyen egy rövid (az elnökség mandátuma idejére) és egy hosszabb távú stratégia.

A javaslat egyhangúan elfogadva.

 

 1. Alapszabály-kiegészítés:

 

Az I.5 fejezet 20 pontjánál: a másodszori összehíváskor is szükség van egy minimális 25%-os méltányossági küszöbre.

 

A kiegészítés egyhangúan elfogadva.

 

Ki tagja a szervezetnek?

Ha nem fizeti a tagsági díjat, sok a három éves tagság fenntartása. Ezt a pontosítást elég csak a működési szabályzatba betenni.

 

A szervezet közgyűlésén indokoltan hiányzó szervezet átadhatja szavazatát egy másik szervezetnek. Maximálisan 2 szervezet képviseletét lehessen átvenni (1 ember maximálisan 3 szervezet nevében szavazhat).

 

A javaslat egy tartózkodással elfogadva.

 

 1. Tisztújítás:

 

Egri István levezeti a tisztújítást. Szavazatszámláló bizottságra javaslatok:

 1. Kristály Bíborka
 2. Szentgyörgyi Zoltán

 

Javaslatok elfogadva.

 

Javaslat az igazgató tanács tagjaira:

Elnök: Bodó Barna

Jelölések az Igazgatótanács tagjaira:

 1. Nagy Pál
 2. Bereczki Kinga
 3. Sándor Krisztina
 4. Szenkovics Dezső
 5. Varga Zoltán
 6. Somogyi Attila
 7. Szabó Izolda
 8. Somai József

 

A szavazás eredménye:

 

Bodó Barna                            30

Sándor Krisztina                    33

Nagy Pál                                28

Bereczki Kinga                      29

Szenkovics Dezső                  22

Somogyi Attila                       15

Szabó Izolda                          22

Varga Zoltán                          28

Somai József                          18

 

Elnök: Bodó Barna 30.

Az Igazgatótanács tagjai:       Sándor Krisztina 33

Bereczki Kinga 29

Nagy Pál 28

Varga Zoltán 28

Szenkovics Dezső 22

Szabó Izolda 22

Alelnökök:

Bereczki Kinga – általános alelnök

Varga Zoltán – ügyvezető alelnök

 

 1. Különfélék

 

Nagy Pál javaslatára a közgyűlés elfogadja, hogy amennyiben az Igazgatótanács tagjai közül valaki lemond, eltávozik stb., akkor a jelen szavazás során kialakult rangsor szerint a következő személy foglalja el a helyét.

A civil alapok leosztása az önkormányzatok részéről a szervezeteknek – megyénként más-más a helyzet, nyomásgyakorlásra van szükség.

Bodó Barna kérdezi, hogy ki szeretne beszállni a civil alap további kidolgozásába? Bereczki Kinga ha tud, besegít, még jelentkeznek mások is.

 

Lejegyezte: Kristály Bíborka Réka (Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet)

 

Hitelesítette: dr. Bodó Barna


Bemutató és küldetés

Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége –

MCSZESZ

Székhely: Kolozsvár, Mátyás király u. 4.

Honlap: www.civilportal.ro Villámposta: civilkv@gmail.com

Telefon: 0040 771 644 902

 

Alapelvek:

A civil társadalom feladata – és egyben lényege –, hogy a köz érdekében kifejtett érdekérvényesítő tevékenységét a szabadságra és az értékekre alapozza. Az önszerveződő civil szféra az erdélyi magyar társadalom független intézményrendszerének megvalósítója, és a rendszerváltás óta e tekintetben jelentős eredményeket tudhat magáénak. A sikerek mellett a hiányosságokat is látni kell, a folyamatos fejlődés csak így valósítható meg. Küldetésének betöltése érdekében a civil szférának tovább kell erősödnie az érdek- és értékérvényesítő képességében, ehhez pedig elsősorban a bizalomra és a szolidaritásra alapozó együttműködés adhat lehetőséget. A fentiekben megfogalmazott elvekre hivatkozva hoztuk létre a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségét (MCSZESZ) létrehozását kezdeményezi, amely a társuló szervezetek egyeztető, érdekképviseleti és érdekérvényesítési feladatát látja majd el.

 

A Szövetség:

– teljes belső működési szabadságot és függetlenséget biztosít a társuló szervezeteknek;

– érvényesíti az önkéntesség, az egymás iránti felelősség, a kölcsönös segítségnyújtás, a függetlenség-szabadság-egyenlőség polgári erkölcsi elveket;

– lehetőséget teremt a civil szféra érdekeinek strukturált megfogalmazására és hiteles megjelenítésére;

– intézményes háttérként szolgál a civil társadalmi kontroll szerepkör betöltésére;

– ellátja a szakmai képzés megszervezésével járó feladatokat, hogy az információhoz való hozzáférés egyenlő esélyével civil szervezetek megfelelhessenek a tudásközpontú társadalom támasztotta feltételeknek;

– képviseli az illetékes hatalmi intézmények felé a romániai magyar civil szféra érdekeit.

 

Cél és küldetés:

Az Alapszabályzat szerint, a Szövetség célja a romániai magyar civil szféra szervezeteinek felkarolása, tevékenységük hatékonyságának és eredményességének növelése, az alábbi feladatok felvállalásával:

 1. esélyegyenlőség megteremtése az információhoz való hozzájutásban, információ-áramoltatás, információs iroda működtetése;
 2. közvetítés a tagszervezetek és más jogi és természetes személyek számára;
 3. hálózatépítés a partnerség elve alapján;
 4. belső forrásközpontként való működés, szakmai tudásátadás biztosítása, tréningek, képzések szervezése a nonprofit szféra menedzsmentje, pénzügyvitele, adományszervezés, pályázatírás témakörökben, kiadványok megjelentetése, konferenciák szervezése, valamint szakmai könyvtár létesítése;
 5. a civil szféra kapcsolatrendszerének kialakítása, bővítése és ápolása a hazai román és a külföldi civil szférával;
 6. a tagok és a civil szféra érdekképviselete és érdekvédelme a közéletben;
 7. partnerségen alapuló együttműködés az egyházakkal, a gazdasági és politikai szférával;
 8. civil kontroll érvényesítése minden esetben, amikor közösségi érdekek sérülni látszanak;
 9. civil kontroll érvényesítése a támogatási rendszerek működése felett;
 10. a civil szférát érintő jogi szabályozások monitorozása, törvénytervezetek és módosító javaslatok kidolgozása és érvényre juttatása.

 

A MCSZESZ rendszeresen civil konferenciát és képzéseket szervez, honlapot működtet, hírlevelet szerkeszt, kiadja a Civil Fórum c. lapot, megjelenteti az Erdélyi Magyar Civil Évkönyvet., szervez.


Jegyzőkönyv a MCSZESZ 2015. október 24. napján tartott közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV

a MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK ERDÉLYI SZÖVETSÉGE

2015. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT

 

KÖZGYŰLÉSÉRŐL

 

 

Helye: Marosvásárhely, Vártemplomi Diakóniai Otthon Bocskai-terme. Jókai (Eminescu) utca 28. szám

Ideje: 2015. október. 24., szombat, 12:20 perc

 

Jelen vannak:

Erdel Edit (Rádió Marosvásárhely, Kossuth Rádió; Incze Vanda (Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület); Carmen Costantin (Fondul Cultural Naţional/Nemzeti Kulturális Alap); Tibád Zoltán (BGA Pro Transilvania); Székely Lajos (Bandi Dezső Kulturális Egyesület); Gergely Orsolya (Hanitoscoop Alapítvány), Márton Z. Attila Csaba (AS HIFA – Románia); Márton Z. Annamária (AS HIFA – Románia); Simon Judit (AS HIFA – Románia; Tóth Ildikó (St. Saudiowan Kulturális Alapítvány); Tóth Tivadar (St. Saudiowan Kulturális Alapítvány); Brînzan-Antal Cristina (Heltai Könyvtári Alapítvány); Veres Karola (Sapientia HÖK Kolozsvár); Széman Emese Rózsa (Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége); Lokodi Katalin (Kolozsvári Magyar Diákszövetség); Szász Alpár Zoltán (Politeia – Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület); Telegdi Sándor, Csomós Attila (Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros); Timár Tímea (RMGE Maros); Szőke János (RMGE Fehéregyháza); Bereczki Kinga (Civilek Háromszékért); Bereczki Barna (Amőba Központ Sepsiszentgyörgy); Bodó Barna (Szórvány Alapítvány Temesvár); Zólyomi Erika (Romániai Magyar Közgazdász Társaság).

 

Napirendi pontok (a meghívóban foglaltak szerint):

 1. Elnöki beszámoló a 2015-ös évről
 2. Pénzügyi jelentés a 2015-ös évről
 3. A MCSZESZ elnökének és alelnökeinek megválasztása (tisztújítás)
 4. Új programok megbeszélés
 5. Különfélék

 

Bodó Barna elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, a közgyűlés határozatképes.

 

A jelenlévők elfogadják a MCSZESZ közgyűlésének meghirdetett napirendi pontjait, új napirendi pont felvételét nem kérik. Bodó Barna elnök javasolja új napirendi pont felvételét a második napirendi pont után, melyben a szükséges alapszabály- és Szervezési és Működési Szabályzat-módosítás kérdését tárgyalnák meg. A közgyűlés a kiegészített napirendet egyhangúlag elfogadja.

 

A levezető elnökül megválasztják Bodó Barna elnököt.

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére felkérik Brînzan-Antal Cristinát, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére Széman Emese Rózsát és Zólyomi Erikát. A közgyűlés szavazata alapján szavazatszámláló biztosok Timár Tímea valamint Veres Karola.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna elnök a szervezet éves beszámolója első pontjaként felkéri Széman E. Rózsa irodavezetőt, hogy ismertesse a tagszervezetek újra regisztrációval kapcsolatos eredményeket (1. sz. mell.). Ezután felidézi, hogy az SzMSz értelmében minden szervezet még két másikat képviselhet önmagán kívül, így összesen 27 szervezet van jelen; majd beszámol a MCSZESZ az elmúlt évekbeli tevékenységéről (2. sz. mell.)

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna elnök ismerteti a Szövetség gazdasági beszámolóját (3. sz. mell.).

 

Ezeket követően a levezető elnök a beszámolókat szavazásra bocsájtja.

 

Határozat száma: 1/2015. 10. 24-i Határozat

A szervezet közgyűlése a 2015. évi beszámolókat egyhangúlag elfogadja.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna elnök felveti, hogy jó volna bevezetni az aktív és passzív tagságot az újraregisztrált és még újra nem regisztrált szervezetek megkülönböztetésére, viszont ezt a fogalmat a román jogrend nem ismeri. Ezért azt javasolja, hogy a Szervezési és Működési Szabályzatba vegyék fel ezeket a kategóriákat, valamint azok definícióit. Tóth Tivadar kérdésére, miszerint van-e szavazati joga a passzív tagoknak, azt feleli, hogy nincs, ehhez tagságukat aktiválniuk kell. A javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

 

Határozat száma: 2/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés elfogadja az aktív és passzív tag státus felvételét a Szervezési és Működési Szabályzatba.

 

Ez után az elnök elmondja, hogy a szervezet Alapszabályzatának módosítására is szükség van. Elsőként megemlíti, hogy mivel a szervezetnek már van saját irodája, meg kell változtatni az Alapszabályzatban szereplő székhely címét.

Bodó Barna felveti, hogy, az operativitás érdekében, és a nagy távolságok miatt jobb volna, ha 5 helyett csak 3 vezetőségi tag lenne. A kérdést vitára bocsájtja. Incze Vanda Székelyföldi régióképviselő azt javasolja, hogy a tagok továbbra se csupán kolozsváriak legyenek. Bodó Barna egyet ért ezzel, valamint kiemeli, hogy ezt a jelölések döntik majd el. Bereczki Kinga szerint jobb lenne, ha megmaradna az 5 tagú vezetőség. Az elnök a kérdést nyílt szavazásra bocsájtja, a közgyűlés a következő határozatot hozza:

 

Határozat száma: 3/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés 20 igen és 7 nem szavazattal elfogadja, hogy az elnökség 3 tagú legyen.

 

Ezt követően az elnök és a korábbi alelnök, illetve elnökségi tagok lemondanak tisztségükről.

 

Határozat száma: 4/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés a MCSZESZ korábbi tisztségviselőinek lemondását elfogadja.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna felkéri Szász Alpár Zoltánt mint korelnököt a tisztújítás levezetésére. Szász Alpár Zoltán elfogadja a felkérést. Bodó Barna javaslatát a közgyűlés egyhangúlag támogatja.

Szász Alpár Zoltán ismerteti a meghívóban foglaltakat, miszerint lehetséges a jelölés, vagy az önjelölés, és jelölhet minden érvényes, aktív tagsággal rendelkező személy. Incze Vanda, Veres Karola és Brînzan-Antal Cristina elnöknek Bodó Barnát jelöli. Alelnöknek (illetve tagnak) Bodó Barna Szász Alpár Zoltánt, Incze Vanda Bereczki Kingát, a Református Diákalap és Bereczki Kinga Incze Vandát jelöli. Bereczki Kinga személyes okokra hivatkozva nem vállalja. Bodó Barna, Incze Vanda és Szász Alpár Zoltán vállalják a jelöltséget.

 

A közgyűlés titkos szavazáson dönt a fentiekről. A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazatok megszámolás után a következő eredményt hirdetik ki:

 

A 27 jelenlévőtől beérkezett 27 szavazat, mellyel a közgyűlés az 5/2015. 10. 24-i Határozatban

 

Elnöknek:                   Bodó Barnát (27 szavazat)

Alelnöknek/Tagnak:   Incze Vandát (13 szavazat; egy érvénytelen)

Alelnöknek/Tagnak:   Szász Alpár Zoltánt (13 szavazat; egy érvénytelen)

 

választotta meg titkos szavazással a mai napon.

Mivel a két alelnök/tag jelölt egyenlő szavazatot kapott, Bereczki Kinga felveti, hogy lehetne-e változtatni a megnevezésen, és két alelnököt választani.

 

Határozat száma: 6/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot a két alelnöki tisztségre.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna a jövőbeli tervekről beszél. Az újra regisztrációval a MCSZESZ egy új korszakához érkezett. „Ha a civil szervezetek nem jönnek el, nekünk kell elmennünk hozzájuk.” Külön kell foglalkozni a vidéki civil szervezetekkel, sokan egyedül maradtak vállalt feladataikkal. Ez helyzetfelmérést és hálózatépítést jelent. A másik kitűzött cél az érdekképviselet. Önkormányzati–civil találkozókat javasol. EU-s pályázatoknál a civilek jelenléte pontot jelent az önkormányzatoknak. Javaslatokat vár. Felkéri Bereczki Kingát, hogy mutassa be a Civilek Háromszékért CIVEK ernyőszervezet működését, eredményeit. Bereczki Kinga beszámol a Kovászna megyei civil ernyőszervezetről.

 

 1. Napirendi pont

 

Több szervezet is jelezte, hogy szeretné felvételét kérni a MCSZESZ-be.

HIFA Egyesület bemutatkozója

 • A fogyatékosokkal élők segítése.
 • Székhelye Marosvásárhely.
 • Cél: Hídépítés a társadalom és a fogyatékossággal élők között.
 • A felvételi kérelmet két szervezet támogatja: Szórvány Alapítvány és a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület.

Bandi Dezső Kulturális Egyesület elnöke kéri a tagfelvételt:

 • Az elnök bemutatja a szervezetet; elmondja, hogy Bandi Dezső iparművész, művészeti író, népművelő örökségének és szellemiségének az ápolását tűzték ki célul.
 • A felvételnek két szervezet támogatja: Szórvány Alapítvány és a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület.

Bereczki Kinga: kéri a Székelyföldi Tehetségtámogató Tanács felvételét.

 • A három megye tehetséggondozásának kiépítése. 10 alapító taggal indult, ma 32 tagja van.
 • Két támogató szervezet a Szórvány Alapítvány és a Segesvári Gaudeamus Alapítvány.

Széman E. Rózsa: beszámol arról, hogy a kolozsvári Korzo Egyesület kérte felvételét a MCSZESZ-be.

 • Tematikus sétákat tartanak Kolozsváron (A mulató Kolozsvár, Mátyás király álruhái, kolozsvári mozik stb.).
 • Múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveznek a Szépművészeti Múzeumba.
 • A szervezet kérelmét a Báthory István Alapítvány és a Sapientia HÖK támogatja.

 

Határozat száma: 7/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés a három szervezet felvételét egyhangúan elfogadja.

 

Ezt követően további észrevétel, hozzászólás nem lévén a levezető elnök a közgyűlést 13:35-kor berekesztette.

 

Közgyűlési határozatok

 

1/2015. 10. 24-i Határozat: A szervezet közgyűlése a 2015. évi beszámolókat egyhangúlag elfogadja.

2/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés elfogadja az aktív és passzív tag státus felvételét a Szervezési és Működési Szabályzatba.

3/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés 20 igen és 7 nem szavazattal elfogadja, hogy az elnökség 3 tagú legyen.

4/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés a MCSZESZ korábbi tisztségviselőinek lemondását elfogadja.

6/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés titkos szavazáson, 27 érvényes szavazattal elnöknek választotta meg Bodó Barnát (27 szavazat); 26 érvényes szavazattal alelnöknek, illetve tagnak választotta meg Incze Vandát (13 szavazat) és Szász Alpár Zoltánt (13 szavazat).

6/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot a két alelnöki tisztségre.

7/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés a négy szervezet felvételét egyhangúan elfogadja.

 

 1. m. f.

 

 

…………………………………….

Bodó Barna

MCSZESZ Elnöke

Levezető Elnök

  …………………………………….

Széman E. Rózsa

Jegyzőkönyv-hitelesítő

  …………………………………….

Zólyomi Erika

Jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

 

……………………………….

Brînzan-Antal Cristina

Jegyzőkönyvvezető


karacsonyi-ajandek_budapest-portal2

Karácsonyi ajándékot kapnak a felvidéki magyarul beszélő óvodások a Rákóczi Szövetségtől

Idén is karácsonyi csomagot küld a Rákóczi Szövetség minden felvidéki magyarul beszélő óvodásnak. Az ajándékcsomagot 12409 felvidéki kisgyermek kapja meg december folyamán, a Szövetség Felvidéken működő célalap hálózatának közreműködésével, mikulási és karácsonyi ünnepségek alkalmával.

Az ajándékcsomagok tartalmaznak egy szülőkhöz szóló levelet, mely a magyar iskolaválasztás helyességéről és fontosságáról igyekszik meggyőzni a családokat. A Rákóczi Szövetség partnereivel együtt idén is arra törekedett, hogy a szlovák nyelvű óvodába járó magyarul beszélő gyermekekhez is eljusson a csomag, szüleikhez pedig a levél.

Az óvodások karácsonyi megajándékozása 2004 óta részét képezi a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának. A többi Kárpát-medencei régióban a magyar óvodásokat jövő tavasszal – az iskolai beiratkozás előtt – ajándékozza meg a Szövetség.

A Szövetség a 2017. évi iskolakezdők számára is megígéri, hogy magyar iskolaválasztás esetén számíthatnak a Rákóczi Szövetség és a magyar civiltársadalom beiratkozási ösztöndíjára.

 


logo1

Diaszpóra- és Szórványprogram – Advent

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra- és Szórványprogramja keretében 2016 szeptembere és 2017 júniusa között lehetőséget teremt 650 diaszpórában és 1850 Kárpát-medencei szórványban élő magyar fiatalnak magyarországi tanulmányútra.

A Diaszpóra- és Szórványprogram adventi időszakába, december 7. és 23. között 100 fiatal kapcsolódik be, akik Ausztráliából, Ausztriából, Kanadából, az Egyesült Államokból, Chiléből, Horvátországból és Erdélyből érkeznek. A programsorozat résztvevői a főváros mellett ellátogatnak a Dunakanyarba, Gödöllőre, Székesfehérvárra, Tatára, Tatabányára, Pannonhalmára és Győrbe valamint felkeresik a felvidéki bányavárosokat és a Csallóközt.

A program elsődleges célja a résztvevők egymás és az anyaország közötti, valamint a Kárpát-medencei magyar fiatalokkal való összetartozás tudatának erősítése, magyarságtudatuk- illetve anyanyelvtudásuk elmélyítése.

Bővebb információ a Diaszpóra- és Szórványprogram honlapján olvasható: http://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora_es_szorvanyprogram