HU

download

Jegyzőkönyv a MCSZESZ 2015. október 24. napján tartott közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK ERDÉLYI SZÖVETSÉGE
2015. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTTKÖZGYŰLÉSÉRŐLHelye: Marosvásárhely, Vártemplomi Diakóniai Otthon Bocskai-terme. Jókai (Eminescu) utca 28. szám

Ideje: 2015. október. 24., szombat, 12:20 perc
Jelen vannak:

Erdel Edit (Rádió Marosvásárhely, Kossuth Rádió; Incze Vanda (Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület); Carmen Costantin (Fondul Cultural Naţional/Nemzeti Kulturális Alap); Tibád Zoltán (BGA Pro Transilvania); Székely Lajos (Bandi Dezső Kulturális Egyesület); Gergely Orsolya (Hanitoscoop Alapítvány), Márton Z. Attila Csaba (AS HIFA – Románia); Márton Z. Annamária (AS HIFA – Románia); Simon Judit (AS HIFA – Románia; Tóth Ildikó (St. Saudiowan Kulturális Alapítvány); Tóth Tivadar (St. Saudiowan Kulturális Alapítvány); Brînzan-Antal Cristina (Heltai Könyvtári Alapítvány); Veres Karola (Sapientia HÖK Kolozsvár); Széman Emese Rózsa (Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége); Lokodi Katalin (Kolozsvári Magyar Diákszövetség); Szász Alpár Zoltán (Politeia – Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület); Telegdi Sándor, Csomós Attila (Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros); Timár Tímea (RMGE Maros); Szőke János (RMGE Fehéregyháza); Bereczki Kinga (Civilek Háromszékért); Bereczki Barna (Amőba Központ Sepsiszentgyörgy); Bodó Barna (Szórvány Alapítvány Temesvár); Zólyomi Erika (Romániai Magyar Közgazdász Társaság).
Napirendi pontok (a meghívóban foglaltak szerint):
 1. Elnöki beszámoló a 2015-ös évről
 2. Pénzügyi jelentés a 2015-ös évről
 3. A MCSZESZ elnökének és alelnökeinek megválasztása (tisztújítás)
 4. Új programok megbeszélés
 5. KülönfélékBodó Barna elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, a közgyűlés határozatképes.
A jelenlévők elfogadják a MCSZESZ közgyűlésének meghirdetett napirendi pontjait, új napirendi pont felvételét nem kérik. Bodó Barna elnök javasolja új napirendi pont felvételét a második napirendi pont után, melyben a szükséges alapszabály- és Szervezési és Működési Szabályzat-módosítás kérdését tárgyalnák meg. A közgyűlés a kiegészített napirendet egyhangúlag elfogadja.
A levezető elnökül megválasztják Bodó Barna elnököt.

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére felkérik Brînzan-Antal Cristinát, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére Széman Emese Rózsát és Zólyomi Erikát. A közgyűlés szavazata alapján szavazatszámláló biztosok Timár Tímea valamint Veres Karola.


 1. Napirendi pontBodó Barna elnök a szervezet éves beszámolója első pontjaként felkéri Széman E. Rózsa irodavezetőt, hogy ismertesse a tagszervezetek újra regisztrációval kapcsolatos eredményeket (1. sz. mell.). Ezután felidézi, hogy az SzMSz értelmében minden szervezet még két másikat képviselhet önmagán kívül, így összesen 27 szervezet van jelen; majd beszámol a MCSZESZ az elmúlt évekbeli tevékenységéről (2. sz. mell.)


 1. Napirendi pontBodó Barna elnök ismerteti a Szövetség gazdasági beszámolóját (3. sz. mell.).
Ezeket követően a levezető elnök a beszámolókat szavazásra bocsájtja.
Határozat száma: 1/2015. 10. 24-i Határozat

A szervezet közgyűlése a 2015. évi beszámolókat egyhangúlag elfogadja.


 1. Napirendi pontBodó Barna elnök felveti, hogy jó volna bevezetni az aktív és passzív tagságot az újraregisztrált és még újra nem regisztrált szervezetek megkülönböztetésére, viszont ezt a fogalmat a román jogrend nem ismeri. Ezért azt javasolja, hogy a Szervezési és Működési Szabályzatba vegyék fel ezeket a kategóriákat, valamint azok definícióit. Tóth Tivadar kérdésére, miszerint van-e szavazati joga a passzív tagoknak, azt feleli, hogy nincs, ehhez tagságukat aktiválniuk kell. A javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
Határozat száma: 2/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés elfogadja az aktív és passzív tag státus felvételét a Szervezési és Működési Szabályzatba.
Ez után az elnök elmondja, hogy a szervezet Alapszabályzatának módosítására is szükség van. Elsőként megemlíti, hogy mivel a szervezetnek már van saját irodája, meg kell változtatni az Alapszabályzatban szereplő székhely címét.

Bodó Barna felveti, hogy, az operativitás érdekében, és a nagy távolságok miatt jobb volna, ha 5 helyett csak 3 vezetőségi tag lenne. A kérdést vitára bocsájtja. Incze Vanda Székelyföldi régióképviselő azt javasolja, hogy a tagok továbbra se csupán kolozsváriak legyenek. Bodó Barna egyet ért ezzel, valamint kiemeli, hogy ezt a jelölések döntik majd el. Bereczki Kinga szerint jobb lenne, ha megmaradna az 5 tagú vezetőség. Az elnök a kérdést nyílt szavazásra bocsájtja, a közgyűlés a következő határozatot hozza:
Határozat száma: 3/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés 20 igen és 7 nem szavazattal elfogadja, hogy az elnökség 3 tagú legyen.
Ezt követően az elnök és a korábbi alelnök, illetve elnökségi tagok lemondanak tisztségükről.
Határozat száma: 4/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés a MCSZESZ korábbi tisztségviselőinek lemondását elfogadja.


 1. Napirendi pontBodó Barna felkéri Szász Alpár Zoltánt mint korelnököt a tisztújítás levezetésére. Szász Alpár Zoltán elfogadja a felkérést. Bodó Barna javaslatát a közgyűlés egyhangúlag támogatja.

Szász Alpár Zoltán ismerteti a meghívóban foglaltakat, miszerint lehetséges a jelölés, vagy az önjelölés, és jelölhet minden érvényes, aktív tagsággal rendelkező személy. Incze Vanda, Veres Karola és Brînzan-Antal Cristina elnöknek Bodó Barnát jelöli. Alelnöknek (illetve tagnak) Bodó Barna Szász Alpár Zoltánt, Incze Vanda Bereczki Kingát, a Református Diákalap és Bereczki Kinga Incze Vandát jelöli. Bereczki Kinga személyes okokra hivatkozva nem vállalja. Bodó Barna, Incze Vanda és Szász Alpár Zoltán vállalják a jelöltséget.
A közgyűlés titkos szavazáson dönt a fentiekről. A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazatok megszámolás után a következő eredményt hirdetik ki:
A 27 jelenlévőtől beérkezett 27 szavazat, mellyel a közgyűlés az 5/2015. 10. 24-i Határozatban

 

Elnöknek:                   Bodó Barnát (27 szavazat)

Alelnöknek/Tagnak:   Incze Vandát (13 szavazat; egy érvénytelen)

Alelnöknek/Tagnak:   Szász Alpár Zoltánt (13 szavazat; egy érvénytelen)
választotta meg titkos szavazással a mai napon.

Mivel a két alelnök/tag jelölt egyenlő szavazatot kapott, Bereczki Kinga felveti, hogy lehetne-e változtatni a megnevezésen, és két alelnököt választani.
Határozat száma: 6/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot a két alelnöki tisztségre.


 1. Napirendi pontBodó Barna a jövőbeli tervekről beszél. Az újra regisztrációval a MCSZESZ egy új korszakához érkezett. „Ha a civil szervezetek nem jönnek el, nekünk kell elmennünk hozzájuk.” Külön kell foglalkozni a vidéki civil szervezetekkel, sokan egyedül maradtak vállalt feladataikkal. Ez helyzetfelmérést és hálózatépítést jelent. A másik kitűzött cél az érdekképviselet. Önkormányzati–civil találkozókat javasol. EU-s pályázatoknál a civilek jelenléte pontot jelent az önkormányzatoknak. Javaslatokat vár. Felkéri Bereczki Kingát, hogy mutassa be a Civilek Háromszékért CIVEK ernyőszervezet működését, eredményeit. Bereczki Kinga beszámol a Kovászna megyei civil ernyőszervezetről.


 1. Napirendi pontTöbb szervezet is jelezte, hogy szeretné felvételét kérni a MCSZESZ-be.

HIFA Egyesület bemutatkozója
 • A fogyatékosokkal élők segítése.
 • Székhelye Marosvásárhely.
 • Cél: Hídépítés a társadalom és a fogyatékossággal élők között.
 • A felvételi kérelmet két szervezet támogatja: Szórvány Alapítvány és a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület.
Bandi Dezső Kulturális Egyesület elnöke kéri a tagfelvételt:
 • Az elnök bemutatja a szervezetet; elmondja, hogy Bandi Dezső iparművész, művészeti író, népművelő örökségének és szellemiségének az ápolását tűzték ki célul.
 • A felvételnek két szervezet támogatja: Szórvány Alapítvány és a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület.
Bereczki Kinga: kéri a Székelyföldi Tehetségtámogató Tanács felvételét.
 • A három megye tehetséggondozásának kiépítése. 10 alapító taggal indult, ma 32 tagja van.
 • Két támogató szervezet a Szórvány Alapítvány és a Segesvári Gaudeamus Alapítvány.
Széman E. Rózsa: beszámol arról, hogy a kolozsvári Korzo Egyesület kérte felvételét a MCSZESZ-be.
 • Tematikus sétákat tartanak Kolozsváron (A mulató Kolozsvár, Mátyás király álruhái, kolozsvári mozik stb.).
 • Múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveznek a Szépművészeti Múzeumba.
 • A szervezet kérelmét a Báthory István Alapítvány és a Sapientia HÖK támogatja.Határozat száma: 7/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés a három szervezet felvételét egyhangúan elfogadja.
Ezt követően további észrevétel, hozzászólás nem lévén a levezető elnök a közgyűlést 13:35-kor berekesztette.
Közgyűlési határozatok
1/2015. 10. 24-i Határozat: A szervezet közgyűlése a 2015. évi beszámolókat egyhangúlag elfogadja.

2/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés elfogadja az aktív és passzív tag státus felvételét a Szervezési és Működési Szabályzatba.

3/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés 20 igen és 7 nem szavazattal elfogadja, hogy az elnökség 3 tagú legyen.

4/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés a MCSZESZ korábbi tisztségviselőinek lemondását elfogadja.

6/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés titkos szavazáson, 27 érvényes szavazattal elnöknek választotta meg Bodó Barnát (27 szavazat); 26 érvényes szavazattal alelnöknek, illetve tagnak választotta meg Incze Vandát (13 szavazat) és Szász Alpár Zoltánt (13 szavazat).

6/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot a két alelnöki tisztségre.

7/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés a négy szervezet felvételét egyhangúan elfogadja.


 1. m. f.
...........................................

Bodó Barna

MCSZESZ Elnöke

Levezető Elnök
 
...........................................

Széman E. Rózsa

Jegyzőkönyv-hitelesítő
 
...........................................

Zólyomi Erika

Jegyzőkönyv-hitelesítő
……………………………….

Brînzan-Antal Cristina

Jegyzőkönyvvezető