HU

download

A XV. Szent László-emlékmise Nyitrán

Fotó: Müller Péter

 

Szent László lovagkirályunk 1095. július 29-én, Nyitrán adta vissza lelkét teremtőjének. Szent királyunk 924. égi születésnapja alkalmából ebben az évben már XV. alkalommal került sor a szép hagyománnyá vált nyitrai ünnepi Szent László-emlékmise bemutatására.

A lovagkirályunk emléke előtt tisztelgő és égi közbenjárását kérő ünnepi emlékmise történetéről tudni kell, hogy a Zoboralján is gyakorta népdalokat gyűjtő Jáki Sándor Teodóz OSB (*1929–†2013), a „csángók apostola”, népdal- és népénekkutató, győri bencés szerzetes paptanár, aki egyben keresztény magyarságtudatot erősítő missziót is folytatott, a lelkes zoboraljai kultúrmunkással, Maga Ferenccel együtt szorgalmazták Szent László király égi születésnapján és annak helyén, Nyitrán rendszeres Szent László-emlékmisék bemutatását.

A hagyomány folytatódott, hiszen az idei nyitrai Szent László-emlékmise július 26-án, pénteken 15 órai kezdettel került bemutatásra a megújult nyitrai piarista Szent László-templomban.

Ünnepi bevonulás (Fotó: Müller Péter)

Délután két órától a szentmise kezdetéig Mgr. Józsa Mónika karnagy és Stubendek László kántor – Komárom korábbi polgármestere – kíséretében szebbnél-szebb Szent Lászlót dicsőítő énekeket tanítottak a szentmisére gyülekező híveknek. Majd Sándorné Maga Annamária köszöntötte az esemény fővédnökét, dr. Smuk Andrást, az Európa Club – Bécs elnökét, a csoportosan vagy egyénileg érkezett kedves híveket, külön azokat, akik népviseletben jelentek meg a szentmisén.

Pontban 15 órakor felcsendült az „Isten, hazánkért térdelünk előtted …” kezdetű szép egyházi énekünk, melynek hangjai mellett a templom főbejáratán keresztül a Szent György Lovagrend impozáns történelmi zászlóival és egyenruháiban vezették be a szentmise főcelebránsát, Farkas Zsolt szőgyéni plébánost, a Jó Pásztor Alapítvány elnökét és a szentmisét koncelebráló paptestvéreit.

Farkas Zsolt atya szentbeszéde (Fotó: Müller Péter)

Farkas Zsolt atya szentbeszédében Szent László küzdelmes életútjának ismertetésével mutatta be lovagkirályunk számunkra is követendő keresztény erényeit. Kényszerűségből lengyel földön született királyunk szívébe a szülei által beleoltott istenszeretet Magyarországra visszatérve hozta meg gyümölcseit.

Zsolt atya hangsúlyozta, hogy ahogy Jézus az alattomos és rossz szándékra a szeretetparanccsal felelt, úgy László király is az akkori Magyarországot reménytelen, küzdelmes viszályokkal teli állapotából az evangélium tanítását és a krisztusi szeretetet követve vezette ki. Élete minden helyzetében Krisztust akarta követni, akár a hitében, a személyes életében, a közéletben, de a harcok során is, mikor értéket, kultúrát, népet kellett védelmeznie. Az ország erkölcseinek romlása, a bűnözés szigorú törvények bevezetésére kényszerítették, melyek bár lelki vívódásokat okoztak számára, a nép mindennapi életében békét és belső rendet eredményeztek.

Zsolt atya mindannyiunkat arra biztatott, hogy mi is szeretetparanccsal feleljünk a közösségünket megbontani igyekvő gonosz szándékokra, szeretettel, melyben ott van az irgalom és a megbocsátás. Továbbá a Jóistent helyezzük életünkben az első helyre, ne a földi javakat. Habár fiataljaink éppen a földi javak, a jobb megélhetés miatt hagyják el szülőföldjüket, kért mindannyiunkat, hogy mi legyünk azok, akik őket szeretettel visszavárjuk, hogy újra otthont találjanak szülőföldjükön. Kovásza legyünk közösségünknek, országunknak és egész Európának, s közösen imádkozzunk azért, hogy szűkebb és tágabb életterünk meg tudjon újulni, s meg tudja élni mindazt, amit keresztény közösségünk örökségül kapott.

Pillanatkép a miseasztalnál (Fotó: Müller Péter)

A szentmisét Zsolt atya a nyitrai egyházmegyés paptestvérekkel és magyarországi lelkiatyákkal együtt mutatta be. A szentáldozás alatt felhangzott a Szent László-himnusz is, majd a szentáldozás után a Te Deum.

Zsolt atya a felvidéki magyar családokra adott ünnepi áldásában külön kiemelte a nagyszülők hagyományátadó szerepét és küldetését. A szentmisét a magyar himnusz zárta,
majd Sándorné Maga Annamária megható beszédben emlékezett a tavaly váratlanul elhunyt Balkó Gábor lelkes zoboraljai kultúrmunkásról és a nyitrai Szent László-emlékmisék fáradhatatlan szervezőjéről, a Zoboraljai Szent László Hagyományőrző Egylet elnökéről, a Zoboralját szívén viselő Maga Ferencről.

Léva és vidéke zarándokcsoportja (Fotó: Müller Péter)

Az ünnepélyes eseményre a Szent György Lovagrend elhozta Magyarországról Szent István, Szent László apostoli magyar királyok, Szent Imre herceg és Boldog Gizella csontereklyéit.

A szentmisét követően a hívek tömött sorokban járultak a miseasztal előtt kiállított ereklyékhez, hogy azokat megérintve, a szentjeinkkel való személyes találkozásból merítsenek lelki erőt mindennapi életükhöz, küzdelmeikhez. Eközben Józsa Mónika vezetésével szebbnél szebb Szent László-énekekkel dicsőítették a hívek szent lovagkirályunkat.

Forrás: https://www.civilek.hu/hirek-osszes/a-xv-szent-laszlo-emlekmise-nyitran/