HU

Szórványvidékek civil szervezeteinek feltérképezése, integrációja és támogatása 

Projektleírás

MCSZESZ Projekt 2019

Projekt címe: Szórványvidékek civil szervezeteinek feltérképezése, integrációja és támogatása 

Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap

Futamidő: 2019. július 15. – 2020. március 15.

Projektbe bevont megyék: Fehér, Hunyad, Máramaros

Leírás

A kisebbségben élő közösségek vonatkozásában meghatározó kérdés a népesség fogyása. Ha egy nemzet esetében csökken a kis települések vagy térségek lakossága, azzal az illető közösség anyanyelve nem kerül veszélybe. Kisebbségi léthelyzetben, vagyis szórványban viszont az anyanyelv a közösségi lét illetve nem lét kérdése.

Nemzet esetében a nyelv államnyelv, védi az állam.

A kisebbség nyelvét nem védi állama: a román állam megengedi, és nem garantálja a kisebbségi nyelvhasználatot. A közösségnek magának kell nyelvét megvédenie. Ebben kap szerepet a civil szféra.

A civil társadalom a napjainkban a demokrácia kialakításában és fenntartásában játszik szerepet, közvetít állam és társadalom között. Kisebbségi léthelyzetben más a szerepe. A kisebbségi civil szféra módot nyújt a társadalom különféle, komplex szükségleteinek kifejezésére és proaktív megközelítésére. Röviden fogalmazva, a kisebbségi civil szervezet szolgál és szolgáltat. Szolgálja a helyi magyar közösséget, olyan kulturális programokat biztosít, amelyek a magyarság számára helyben, elsősorban szórványban nem léteznek. Szórványhelyzetben lélekszámukból fakadóan a helyi állami/önkormányzati kulturális intézményi hálózat a többség igényeit elégíti ki, olykor még iskola vagy templom sincs helyben. Ilyen esetekben a magyar kulturális igényeket egyedül civil szervezetek szolgálják.

A 2011-es romániai népszámlálás megmutatta, hogy a magyarok lélekszáma fogy, évtizedenként kb. 200 ezer fős apadásról beszélünk. És ez a fogyás szinte kizárólagosan a szórványban következik be: Arad, Temes, Hunyad megye demográfiai mutatóiból látni, hogy itt a fogyás mértéke jóval meghaladja az erdélyi magyar átlagot, van, ahol annak kétszerese. A 2000-es évek elején külön programokat indítottak arra, hogy olyan kis településeken, ahol párszáz fős magyarság él, de nincsenek iskolái, s papok pedig többnyire beszolgálnak, alakuljanak civil szervezetek. De ezek az elmúlt szinte két évtized alatt többnyire alvó szervezetekké váltak. Léteznek, de semmilyen programot nem futtatnak. Ennek legfőbb oka a vezetők kiöregedése illetve olykor az illető településről való eltávozásuk.

Jelen projekt keretében 3 megyében (, Fehér, Hunyad, Máramaros) a kis települések civil szervezeteit kívánjuk támogatni. Ez három feladatra bontható le:

1) A konkrét helyzet feltérképezése. A megjelölt hat megyében helyzetfelmérés: hol vannak alvó szervezetek és ezek miért függesztették fel a tevékenységüket, továbbá hol nincsenek szervezetek, de nagy szükség volna a tevékenységükre és végül a revitalizáció, a tevékenység el- illetve újraindítása. A helyzetfelmérés terepmunkát jelent, hiszen a helyszínen kell az okokat és a személyi lehetőségeket megismerni. Ezt kérdőíves felméréssel és mélyinterjúkkal végezzük el.

2) Második lépésban hálózatokat alakítunk ki, hogy a civilek támaszkodhassanak egymásra. Közös célokat fogalmazunk meg, kommunikációs kapcsolatokat alakítunk ki. Tervezünk egy közös civil tábort is Magyarországon, ehhez van partneri ígéret. Ez a tábor csapatépítő – és egy másik projekt keretében valósul meg.

3) Végül pedig a civilek és a helyi önkormányzatok közötti kapcsolatot kívánjuk megalapozni, hiszen a helyi román elit megértésére, olykor támogatására szükség van.

 

Konkrét tevékenységek

 

  1. Adatgyűjtés: létező adatbázisok kiegészítésével a jelenlegi megyei magyar civil szféra feltérképezése.
  2. Helyi találkozók: a kiválasztott megyékben találkozók civilek, helyi politikusok (önkormányzatisok, RMDSZ, más magyar pártok), a helyi magyar kulturális elit képviselőivel – probléma-katalógus készítése
  3. Interjúzás: minden megyében 3 helyi vezetővel interjú készítése
  4. Kérdőívezés: minden civil szervezet megkeresése és lekérdezése – helyi kérdezőbiztosokkal, akiknek ezért fizetünk
  5. Helyi önkormányzati civil találkozó minden megyében: a kutatási eredmények bemutatása és megbeszélése
  6. Közös tábor Magyarországon: minden megyéből 3-3 civil vezető táborozik Magyarországon a MCSZESZ partnerszervezete (Jó Magyarsiker Szövetség) segítségével. Közösség és hálózatépítés.

 

A projekthez kapcsolódó hírek

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató

A Hunyad, Fehér és Máramaros megyei civil szervezetek a kérdőív kitöltésével automatikusan elfogadják az alábbi adatvédelmi beleegyező nyilatkozatot:

Consimțământ

Catalogul Organizaţiilor Neguvernamentale, proiect NEA-UN-19-Ö-V-0248 realizarea baze de date din ONG-urile maghiare din Transilvania, realizare cercetare din formularul proiectului

Incepând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare „Regulamentul”) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale Maghiare Din Tarnsilvania, cu sediul in Cluj Napoca, Str. Matei Corvin, nr. 4, avand cod unic de inregistrare 17673400, cod IBAN RO18CARP013DP0066782RO01, reprezentata prin Brînzan – Antal Cristina, in calitate de şef birou, se aliniaza prevederilor Regulamentului si va informeaza cu privire la urmatoarele aspecte:

Art. 13:

Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată (1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare: a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia; b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz; c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării; d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă; e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie. (2) În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă: a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; b) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia; d) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii; f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. (3) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2). (4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.

In calitatea sa de operator, federaţia prelucreaza, in ceea ce va priveste, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Datele personale pe care le prelucram sunt: Denumire ONG, sediu, nume contact, nume preşedinte, telefon, site-ul official a ONG-urilor, scop, nr. de inregistrare, adresa poştală.

  1. Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime. După colectarea datelor ale ONG-urilor maghiare din Transilvania, datele vor fi încărcate pe site-ul official FONMT şi pe site-urile officiale a ONG-urilor şi instituţii de cercetare, care se ocupă cu colectarea datelor personale.

* in situatia in care va fi necesar ca, ulterior, datele sa va fie prelucrate si in alt scop decat  cele pentru care au fost colectate, mai sus mentionate, inainte de orice prelucrare, va vom furniza informatii cu privire la noile scopuri si orice alte informatii suplimentare relevante.

  1. Destinatarii datelor prelucrate:

Pentru a-ti oferi servicii cat mai competitive, pentru a te ajuta in dezvoltarea sferei civile sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale catre ONG-uri care ne contracteaza pentru datele Dv. de contact.

Vom face aceste prelucrari a datelor cu caracter confidential, asigurandu-ne insa intotdeauna ca luam masuri pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale de confidentialitate, acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal).

  1. Durata stocarii:

Datele Dv. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si maxim 5 ani dupa finalizarea acesteia.

Datele dvs nu vor putea fi folosite in alte scopuri si nici nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automata.

Va aducem la cunostinta ca aveti urmatoarele drepturi:

-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteti solicita sa vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul in care are loc prelucrarea, destinatarii carora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor: in situatia in care exista erori cu privire la datele care va sunt prelucrate, aveti posibilitatea de a solicita corectarea lor; in cazul in care datele sunt incomplete, puteti solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate;

-dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor: aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: daca ati contestat exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; daca operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati  pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor dvs;

-dreptul de a solicita stergerea datelor: puteti solicita stergerea datelor prelucrate, daca datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , daca v-ati retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; daca va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteti solicita transferul datelor dvs. catre un alt operator daca prelucrarea are la baza consimtamantul dvs si prelucrarea este una automata;

-dreptul de a va opune prelucrarii: aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs daca ele privesc marketingul direct. Totodata, va puteti opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

-dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor.  Dvs nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor.

In situatia in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile, persoana responsabilă în legătură cu protecţia datelor personale este Brînzan – Antal Cristina, 0787 311 117, sau aveti posibilitatea sa va adresati cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.