Jegyzőkönyv a MCSZESZ 2015. október 24. napján tartott közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV

a MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK ERDÉLYI SZÖVETSÉGE

2015. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT

 

KÖZGYŰLÉSÉRŐL

 

 

Helye: Marosvásárhely, Vártemplomi Diakóniai Otthon Bocskai-terme. Jókai (Eminescu) utca 28. szám

Ideje: 2015. október. 24., szombat, 12:20 perc

 

Jelen vannak:

Erdel Edit (Rádió Marosvásárhely, Kossuth Rádió; Incze Vanda (Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület); Carmen Costantin (Fondul Cultural Naţional/Nemzeti Kulturális Alap); Tibád Zoltán (BGA Pro Transilvania); Székely Lajos (Bandi Dezső Kulturális Egyesület); Gergely Orsolya (Hanitoscoop Alapítvány), Márton Z. Attila Csaba (AS HIFA – Románia); Márton Z. Annamária (AS HIFA – Románia); Simon Judit (AS HIFA – Románia; Tóth Ildikó (St. Saudiowan Kulturális Alapítvány); Tóth Tivadar (St. Saudiowan Kulturális Alapítvány); Brînzan-Antal Cristina (Heltai Könyvtári Alapítvány); Veres Karola (Sapientia HÖK Kolozsvár); Széman Emese Rózsa (Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége); Lokodi Katalin (Kolozsvári Magyar Diákszövetség); Szász Alpár Zoltán (Politeia – Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület); Telegdi Sándor, Csomós Attila (Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros); Timár Tímea (RMGE Maros); Szőke János (RMGE Fehéregyháza); Bereczki Kinga (Civilek Háromszékért); Bereczki Barna (Amőba Központ Sepsiszentgyörgy); Bodó Barna (Szórvány Alapítvány Temesvár); Zólyomi Erika (Romániai Magyar Közgazdász Társaság).

 

Napirendi pontok (a meghívóban foglaltak szerint):

 1. Elnöki beszámoló a 2015-ös évről
 2. Pénzügyi jelentés a 2015-ös évről
 3. A MCSZESZ elnökének és alelnökeinek megválasztása (tisztújítás)
 4. Új programok megbeszélés
 5. Különfélék

 

Bodó Barna elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, a közgyűlés határozatképes.

 

A jelenlévők elfogadják a MCSZESZ közgyűlésének meghirdetett napirendi pontjait, új napirendi pont felvételét nem kérik. Bodó Barna elnök javasolja új napirendi pont felvételét a második napirendi pont után, melyben a szükséges alapszabály- és Szervezési és Működési Szabályzat-módosítás kérdését tárgyalnák meg. A közgyűlés a kiegészített napirendet egyhangúlag elfogadja.

 

A levezető elnökül megválasztják Bodó Barna elnököt.

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére felkérik Brînzan-Antal Cristinát, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére Széman Emese Rózsát és Zólyomi Erikát. A közgyűlés szavazata alapján szavazatszámláló biztosok Timár Tímea valamint Veres Karola.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna elnök a szervezet éves beszámolója első pontjaként felkéri Széman E. Rózsa irodavezetőt, hogy ismertesse a tagszervezetek újra regisztrációval kapcsolatos eredményeket (1. sz. mell.). Ezután felidézi, hogy az SzMSz értelmében minden szervezet még két másikat képviselhet önmagán kívül, így összesen 27 szervezet van jelen; majd beszámol a MCSZESZ az elmúlt évekbeli tevékenységéről (2. sz. mell.)

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna elnök ismerteti a Szövetség gazdasági beszámolóját (3. sz. mell.).

 

Ezeket követően a levezető elnök a beszámolókat szavazásra bocsájtja.

 

Határozat száma: 1/2015. 10. 24-i Határozat

A szervezet közgyűlése a 2015. évi beszámolókat egyhangúlag elfogadja.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna elnök felveti, hogy jó volna bevezetni az aktív és passzív tagságot az újraregisztrált és még újra nem regisztrált szervezetek megkülönböztetésére, viszont ezt a fogalmat a román jogrend nem ismeri. Ezért azt javasolja, hogy a Szervezési és Működési Szabályzatba vegyék fel ezeket a kategóriákat, valamint azok definícióit. Tóth Tivadar kérdésére, miszerint van-e szavazati joga a passzív tagoknak, azt feleli, hogy nincs, ehhez tagságukat aktiválniuk kell. A javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

 

Határozat száma: 2/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés elfogadja az aktív és passzív tag státus felvételét a Szervezési és Működési Szabályzatba.

 

Ez után az elnök elmondja, hogy a szervezet Alapszabályzatának módosítására is szükség van. Elsőként megemlíti, hogy mivel a szervezetnek már van saját irodája, meg kell változtatni az Alapszabályzatban szereplő székhely címét.

Bodó Barna felveti, hogy, az operativitás érdekében, és a nagy távolságok miatt jobb volna, ha 5 helyett csak 3 vezetőségi tag lenne. A kérdést vitára bocsájtja. Incze Vanda Székelyföldi régióképviselő azt javasolja, hogy a tagok továbbra se csupán kolozsváriak legyenek. Bodó Barna egyet ért ezzel, valamint kiemeli, hogy ezt a jelölések döntik majd el. Bereczki Kinga szerint jobb lenne, ha megmaradna az 5 tagú vezetőség. Az elnök a kérdést nyílt szavazásra bocsájtja, a közgyűlés a következő határozatot hozza:

 

Határozat száma: 3/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés 20 igen és 7 nem szavazattal elfogadja, hogy az elnökség 3 tagú legyen.

 

Ezt követően az elnök és a korábbi alelnök, illetve elnökségi tagok lemondanak tisztségükről.

 

Határozat száma: 4/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés a MCSZESZ korábbi tisztségviselőinek lemondását elfogadja.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna felkéri Szász Alpár Zoltánt mint korelnököt a tisztújítás levezetésére. Szász Alpár Zoltán elfogadja a felkérést. Bodó Barna javaslatát a közgyűlés egyhangúlag támogatja.

Szász Alpár Zoltán ismerteti a meghívóban foglaltakat, miszerint lehetséges a jelölés, vagy az önjelölés, és jelölhet minden érvényes, aktív tagsággal rendelkező személy. Incze Vanda, Veres Karola és Brînzan-Antal Cristina elnöknek Bodó Barnát jelöli. Alelnöknek (illetve tagnak) Bodó Barna Szász Alpár Zoltánt, Incze Vanda Bereczki Kingát, a Református Diákalap és Bereczki Kinga Incze Vandát jelöli. Bereczki Kinga személyes okokra hivatkozva nem vállalja. Bodó Barna, Incze Vanda és Szász Alpár Zoltán vállalják a jelöltséget.

 

A közgyűlés titkos szavazáson dönt a fentiekről. A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazatok megszámolás után a következő eredményt hirdetik ki:

 

A 27 jelenlévőtől beérkezett 27 szavazat, mellyel a közgyűlés az 5/2015. 10. 24-i Határozatban

 

Elnöknek:                   Bodó Barnát (27 szavazat)

Alelnöknek/Tagnak:   Incze Vandát (13 szavazat; egy érvénytelen)

Alelnöknek/Tagnak:   Szász Alpár Zoltánt (13 szavazat; egy érvénytelen)

 

választotta meg titkos szavazással a mai napon.

Mivel a két alelnök/tag jelölt egyenlő szavazatot kapott, Bereczki Kinga felveti, hogy lehetne-e változtatni a megnevezésen, és két alelnököt választani.

 

Határozat száma: 6/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot a két alelnöki tisztségre.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna a jövőbeli tervekről beszél. Az újra regisztrációval a MCSZESZ egy új korszakához érkezett. „Ha a civil szervezetek nem jönnek el, nekünk kell elmennünk hozzájuk.” Külön kell foglalkozni a vidéki civil szervezetekkel, sokan egyedül maradtak vállalt feladataikkal. Ez helyzetfelmérést és hálózatépítést jelent. A másik kitűzött cél az érdekképviselet. Önkormányzati–civil találkozókat javasol. EU-s pályázatoknál a civilek jelenléte pontot jelent az önkormányzatoknak. Javaslatokat vár. Felkéri Bereczki Kingát, hogy mutassa be a Civilek Háromszékért CIVEK ernyőszervezet működését, eredményeit. Bereczki Kinga beszámol a Kovászna megyei civil ernyőszervezetről.

 

 1. Napirendi pont

 

Több szervezet is jelezte, hogy szeretné felvételét kérni a MCSZESZ-be.

HIFA Egyesület bemutatkozója

 • A fogyatékosokkal élők segítése.
 • Székhelye Marosvásárhely.
 • Cél: Hídépítés a társadalom és a fogyatékossággal élők között.
 • A felvételi kérelmet két szervezet támogatja: Szórvány Alapítvány és a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület.

Bandi Dezső Kulturális Egyesület elnöke kéri a tagfelvételt:

 • Az elnök bemutatja a szervezetet; elmondja, hogy Bandi Dezső iparművész, művészeti író, népművelő örökségének és szellemiségének az ápolását tűzték ki célul.
 • A felvételnek két szervezet támogatja: Szórvány Alapítvány és a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület.

Bereczki Kinga: kéri a Székelyföldi Tehetségtámogató Tanács felvételét.

 • A három megye tehetséggondozásának kiépítése. 10 alapító taggal indult, ma 32 tagja van.
 • Két támogató szervezet a Szórvány Alapítvány és a Segesvári Gaudeamus Alapítvány.

Széman E. Rózsa: beszámol arról, hogy a kolozsvári Korzo Egyesület kérte felvételét a MCSZESZ-be.

 • Tematikus sétákat tartanak Kolozsváron (A mulató Kolozsvár, Mátyás király álruhái, kolozsvári mozik stb.).
 • Múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveznek a Szépművészeti Múzeumba.
 • A szervezet kérelmét a Báthory István Alapítvány és a Sapientia HÖK támogatja.

 

Határozat száma: 7/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés a három szervezet felvételét egyhangúan elfogadja.

 

Ezt követően további észrevétel, hozzászólás nem lévén a levezető elnök a közgyűlést 13:35-kor berekesztette.

 

Közgyűlési határozatok

 

1/2015. 10. 24-i Határozat: A szervezet közgyűlése a 2015. évi beszámolókat egyhangúlag elfogadja.

2/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés elfogadja az aktív és passzív tag státus felvételét a Szervezési és Működési Szabályzatba.

3/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés 20 igen és 7 nem szavazattal elfogadja, hogy az elnökség 3 tagú legyen.

4/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés a MCSZESZ korábbi tisztségviselőinek lemondását elfogadja.

6/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés titkos szavazáson, 27 érvényes szavazattal elnöknek választotta meg Bodó Barnát (27 szavazat); 26 érvényes szavazattal alelnöknek, illetve tagnak választotta meg Incze Vandát (13 szavazat) és Szász Alpár Zoltánt (13 szavazat).

6/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot a két alelnöki tisztségre.

7/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés a négy szervezet felvételét egyhangúan elfogadja.

 

 1. m. f.

 

 

…………………………………….

Bodó Barna

MCSZESZ Elnöke

Levezető Elnök

 …………………………………….

Széman E. Rózsa

Jegyzőkönyv-hitelesítő

 …………………………………….

Zólyomi Erika

Jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

 

……………………………….

Brînzan-Antal Cristina

Jegyzőkönyvvezető