A birtokbavétel lépcsőfokai

Bodó Barna: A birtokbavétel lépcsőfokai

 

 

Amikor 2015 nyarán egy beszélgetés során felötlött, hogy az Erdélyi Magyar Civil Évkönyv harmadik, 2015-ös kiadását az erdélyi, szépen sokasodó fesztivál típusú magyar napoknak titulált, a helyi közösségek összesereglését célzó és kiváltó rendezvények számbavételének lehetne szentelni, volt bennem némi bizonytalanság. Mekkora a jelenség, mekkora az érdekeltek köre? Nem a fogadó oldalon, hiszen potenciálisan ide tartozik minden erdélyi magyar, hanem a szolgáltató oldalon. Azt bárki érzékelhette az utóbbi években, még akkor is, ha különösebben nem érdeklődik(ött) a kérdéskör iránt, hogy Kolozsvárt valami rendkívüli történik. Máshol azt lát(hat)tuk – Marosvásárhely kapcsán –, hogy a helyi román politikai elit etnikai alapú konfrontációját vált(hat)ja ki a magyarok közös ünneplési és szórakozási szándéka. S talán néhányan azt is látták (gondolom: sokkal kevesebben), hogy olykor a helyi magyar elitek között alakul ki feszültség a kérdés okán, és itt Nagyvárad vagy Brassó idézhető nem pozitív példaként.
Beszélgetéseink során kiderült, hogy érdemes belevágni – és itt a két társszerkesztőre, Szabó Lillára és Széman Emese Rózsára gondolok. Mindketten elkötelezett „magyar naposok”, akik jelentős szerepet vállalnak fontos rendezvények szervezésében, miként ez kötetünkből is kiderül. A téma igenlése és egy első rendezvény-lista elkészítése után összeírtunk 20 potenciális szerzőt, akik reményeink szerint képesek lesznek megírni egy-egy város/település rendezvényét, és összeállítottunk egy szempontrendszert annak érdekében, hogy a keletkező szövegek szükséges koherenciáját biztosítsuk. A téma nagyon új, ahogyan mondani szokás: szűz terület az elemzés számára. A szokásos internetes kereséssel találtunk egy-két elemző anyagot, de ezek nem annyira az általánossal, a jelenséggel foglalkoztak, hanem azt vizsgálták, miért nincs egyetértés a helyi magyar elitek között, illetve a román helyi vezetés miként akadályozza a magyar kezdeményezést, szervezői szándékokat. Ugyanakkor van arra példa, hogy egyik-másik rendezvény szervezője általánosítható, másokra is érvényes észrevételt fogalmazzon meg. További keresés kiderítette, azért csak történtek kezdeményezések, léteznek, többnyire egyetemi közegben elkészült, kevésbé ismert dolgozatok, amelyek nem kerüln(t)ek a nagyközösség elé. De ez utóbbiak megszámolására – ismereteink szerint – fél kezünk elegendő.2
A magyarországi szakmai érdeklődés természetesen meghaladja az erdélyit/erdélyi magyart, született már doktori értekezés is a fesztiválok kulturális szerepéről (Szabó János Zoltán 2011), létezik elméleti jellegű anyag (Benedek Mariann–Stark Judit 2010), illetve a rendezvényszervezés egyetemi tananyag (Raffai Csilla 2005), továbbá a szakma kidolgozta követelménymodul (Kónyáné Tömpe Lívia 2008) szolgálnak elméleti támpontként. A magyarországi fesztiválokat a szakma minősíti is, erre létezik rendszer (összeállította Inkei Péter 2010). Kevesebb sikerrel járt a világhálós kutatás a rendezvények összefoglaló elemzését illetően, bár itt is van mire hivatkozni: született szakdolgozat (Koszti Márk 2011) illetve haszonnal olvasható egy grazi fesztivál gyorselemzése (Auf nach Ungarn3). Figyelmet érdemlő dolgozat (Kundi Viktória 2012) és egy tézis (Kundi Viktória 2012) is foglalkozik a fesztiválok gazdaságra gyakorolt szerepével. Az ismert fáziskésés esete forog fenn tehát: ami nálunk (még) újdonság, a magyar társadalomkutatás számára vizsgált terület.
E. Grames és M. Vitcenda a Minnesota fesztivál elemzését egy kérdéssel indítják: mi a fesztivál célja, ez mennyire világos? (Grames–Vitcenda 2012) Kijelentik: egy jól menedzselt fesztivál a közösség számára gazdasági és szociális haszonnal jár. Utóbbi szerintük kevésbé érzékelhető, pedig az embereket új dolgokra tanítják, és arra, miként hozhatnak létre újabb, erősebb kapcsolatokat. A rizikót a költségek jelentik, mekkora összeget emészt fel egy-egy fesztivál, és ez mennyiben térül meg. Főleg, hogy a fesztivál nem csak, elsődlegesen nem turizmus. A fesztivál lehet büszkeség forrása is, hiszen helyi értékek mentén jön létre. A fesztiválok az antropológiai vizsgálatok különös terepét képezik. Az amerikai szakirodalomban kidolgoztak egy elemzési rendszert is.4 Ennek első része az általános leírás, 2) a fesztivál helyszíne, 3) a fesztivál típusa, 4) a szervezői és résztvevői kör, 5) a kapcsolatok jellege, 6) a megfogalmazott célok, 7) szimbolisztika, 8) költségek, 9) funkció.
Amikor hárman összehajoltunk és megfogalmaztuk kérdéseinket, az itt említettek közül az 1., 4., 8. kérdéskörök mellett rákérdeztünk az imázsra, ami nem azonos az amerikai elemzés 7. pontjával, de azzal mindenképpen rokon. Elmondhatjuk tehát, hogy elemzési szempontjaink illeszkednek a szakirodalomban ismert és elfogadott elemzési módszerekhez, bár kevésbé széleskörűek. Idézhetnék a bevezetőmben több, utólag megismert klasszikus elemzést (Hatcher 1979, MacAloon 1984, Stoeltje 1992), de ha ezekre szövegszerűen utalnék itt, nem járnék el etikusan: utólagosan olyan szempontokat emelnék be egy keretbe, amelynek kialakításakor ezekkel nem foglalkoztunk.
Jelen elemzés egyrészt a kötetben szereplő dolgozatokra épít, továbbá azokra a szerzői olvasatokra és információkra, amelyek forrása elsődlegesen a kötetünk végére került két jelentős jegyzék összeállításával végzett kutatómunka: városnapokból közel 200, falunapokból mintegy 300 tétel szerepel a listáinkon. Természetesen nem a jegyzékek tételei jelentik az információt, hanem mindaz, amit ezekkel kapcsolatosan a rendezvényekről elolvastam. A jegyzékek összeállítása négyhetes munkát jelentett, és bizonyos vagyok abban, hogy egész sor rendezvényt nem sikerült feltárni és bevenni.5

1. Fesztivál – értelmezés, funkció, tipológia

Egyre több a fesztivál. Nemcsak nálunk, ahol a társadalom természetes rendje még mindig nem állt be, hanem szerte a nagyvilágban. Olyannyira széleskörűvé vált a jelenség, például Magyarországon, hogy a Nemzeti Kulturális Alap kuratóriuma jónak látta a jelenség kutatását, erre támogatást biztosított, s az eredmény kötet formájában való megjelenését is támogatta (Hunyadi–Inkei–Szabó 2006). A kötet bevezetőjében olvasható, hogy a fesztiváljelenség végigkíséri az emberiség történetét. Kezdetben kultikus jellegűek voltak, a mai értelemben vett első fesztiválok a kultúra és a művészet ünnepei voltak, és megjelenésük a 19. század végére, a 20. elejére tehető. Ilyenek a velencei biennále (1895), Bayreuth Wagner-ünnepe (1876), vagy Salzburg zenei napjai (Festspiele, 1920). De ide sorolható a Szegedi Szabadtéri Játékok is (1930). Sokáig csak jelentős, nemzetközi léptékű rendezvényt tekintettek fesztiválnak, de a turizmus igényei és az emberek mind szabadabbá váló (globális) mozgása alakítottak a szemléleten, ma már szakmai-tudományos kongresszusok, nemzetközi vásárok mellé is szerveződik olykor fesztivál.
Értjük a fogalmat, természetesen, mégis szükséges a meghatározás. Főleg, mert nem létezik egy általános, nemzetközileg elfogadott egységes értelmezés. Az újvilágban elfogadott definíció szerint „A kulturális fesztivál rendszeres, nyilvános ünnep, amit a közösség tagjai szerveznek és világos, egyértelmű közösségi támogatást élvez.”6 Egyesek szerint nem is kell általánosan érvényes meghatározásra törekedni, ennek ellenére idézek két további értelmezést: 1) Rendezvénysorozat, nevezetes alkalommal vagy meghatározott ünnepélyes keretek között megrendezésre kerülő, olykor nemzetközi jelentőségű, több napon, esetleg héten át tartó ünnepségek, irodalmi, művészeti előadások, rendezvények illetve sportbemutatók sorozata. A fiatalok többnyire könnyűzenei koncert-sorozatként értelmezik. 2) A fesztivál fogalma alatt ünnepi játékokat, időszakos kulturális ünnepeket, művészeti bemutatókat, seregszemléket értünk.7
A fesztivál tehát bizonyos időintervallumban megrendezett, jellegükben hasonló vagy eltérő rendezvények sorozata. A legtöbb fesztivál előzményeként valamilyen ünnepség, karnevál, ünnepi mulatság, vagyis hagyomány nevezhető meg. Minden esetben meghatározott (népi, vallási) közegről, egyedi színhelyekről (templom, völgy, tenger) és funkciókról lehet és kell beszélni. E funkciók stabilizáló jellegűek voltak, egy helyi közösség összetartozását szolgálták, olykor éppen feszültséget oldottak közösségek/felek között. Minden ünnep információkat és üzenetet is közvetít, hiszen az együvé tartozás jegyében rendezik meg újra és újra. Fontos tehát a fesztiválok hagyományőrző jellege, a programok tartalmai, a művészi üzenet révén mutatható ez ki, miközben a külső szemlélő egy önfeledten szórakozó közösséget lát.
Érdemes felsorolni, mi mindent asszociálhatunk a fesztivál kifejezéssel: napok (városnap, falunap, emléknap, emlékhét), egyházi ünnep (búcsú, advent, farsang), vásár (kirakodó vásár, termékvásár, kiállítás, sokadalom), kultúra (népünnepély, közművelődési fesztivál), szórakozás (mulatság, vigasságok, karnevál, majális, parti), sport (játék, vágta, torna, maraton), tömegrendezvény (kavalkád, parádé, csődület, forgatag, fórum), művészet (biennále, /sereg/szemle, játékok) – összefoglaló kifejezéssel rendezvénysorozat. Azonnali a következtetés: a rendezvénytípusra roppant sokszínűség jellemző, az általános, egységes, valamennyi formát átfogó jellemzés utópia.
Összefoglalva a szakirodalmi búvárkodás eredményét, arra a következtetésre jutottam: fesztivál az, amit a szervezői szándék annak tekint, és a célközönség elfogad.
A fesztiválokkal kapcsolatosan három szerepről/funkcióról8 szokás beszélni: kulturális, gazdasági, társadalmi. (Hunyadi–Inkei–Szabó 2006, 16) Mindhárom világos, külön magyarázatot nem követel. Talán a gazdaságit illetően fontos megjegyezni, a közösségi érdekek és értékek egymásra vetítése mutatja meg a vonatkozó közösség prioritásait, s ebben a kontextusban értelmezhető a gazdasági funkció. Egy vállalkozó számára fontos a fesztivál iránti érdeklődés, és ez annak is függvénye, hogy egy helyi közösség számára milyen értékek elsődlegesek. Természetesen igen eltérő elvárások fogalmazódnak meg egy művészeti fesztivál, illetve egy szórakozás-centrikus sörfesztivál esetében.
A népünnepély közművelődési besorolása jogos, de nem elégséges. Meg kell vizsgálni a politikai kontextust is. Mivel minden vigasság közösségi rendezvény, fontos közösségépítő és ebből kifolyólag politikai szerepe is van. A fesztivál általában és részleteiben is üzenetet hordoz, politikai attitűdöt alakít. (Balla 2006) Emberi beállítottság, helyzetekhez-emberekhez való viszonyulás, tapasztalat jön létre általa, mentális és idegi készenléti állapotot alakít ki, amely szabályozza a környezet történéseinek a megértését, módosítja viselkedésünket. Vagyis (személyiség és viselkedés) mintaként jelentős mértékben befolyásolja például az otthonérzet létét és mibenlétét.
Fontos kérdés: mekkora tömegeket érintenek a fesztiválok? Ez nagyon kontextus-függő: egy párszáz lelket számláló faluban a 100 fő több lehet, mint nagyvárosban, például Kolozsvárt az 1000 ember. A megszólított tömeget mindig a megszólítható tömeg nagyságához kell mérni. És a szervezői szándék abban is megmutatkozik, hogy milyen helyszínt választanak. A négy fal közötti rendezvények mindig, már a szervezői intenciók szintjén kevesebb emberhez szólnak, mint a városi terekre, természeti környezetbe kivitt rendezvények. Ebben a vonatkozásban is folyamatról beszélhetünk, természetesnek azt tartanám, hogy folyamatosan növekedik azok száma és részaránya, akik valamilyen fesztivál részesei. Minél többen vesznek részt fesztivál-rendezvényen, annál erősebb a közösségi élmény – és ez minden esetben meghatározó.

2. Fesztiválok – kisebbségi léthelyzetben

Az átnézett szakirodalomban kisebbségi fesztiváloknak szentelt általános elemzést nem találtam. Ami létezik, egy-egy részjelenség, avagy jelentős rendezvény hatásvizsgálata, ez nem helyettesíti az általános képet, ami tehát megrajzolásra vár.
Szarka László írja a kisebbségekkel kapcsolatosan, hogy „az etnicitás nem egyszerűen az egyén és a csoport etnikai tulajdonságainak (pl. a származásának, nyelvének, hiedelmeinek, szokásainak, kultúrájának) az összessége, [ugyanis] a csoport etnikai önmeghatározása mellett rendkívül fontos az egyén és csoport közötti viszonyrendszer, az ezt meghatározó etnikai és nem etnikai (pl. a szociális, gazdasági, ideológiai, kapcsolati, mentális és habituális) tényezők relációja, az egyén szocializációs háttere, diszpozíciói.” (Szarka 2004, 193) A kisebbségi mivolt, a különbözőség addig tartható fenn, ameddig létezik a közösségi szolidaritás. Az etnikai sajátosságok szerepe meghatározó a csoportok belső önmeghatározásában és külső megítélésében. „Nem lehet figyelmen kívül hagyni a többi csoporttal szembeni elhatárolódást, illetve másoknak a csoportról alkotott külső megítélését sem.” (Szarka 2004, 193)
A kisebbségi léthelyzet alapvető dilemmáját a közösségépítés vs. asszimiláció jelenti. A közösséget építő látja és szolgálja a jövőt, aki beletörődik a társadalmi struktúrák által kialakított kényszerhelyzetbe, az asszimiláció útját járja. (Bodó 2011) Véleményem szerint van olyan kisebbségi léthelyzet, a szórvány, amikor „Az igazodási kényszer, a folyamatos kettős (többségi és saját nyelvközösség általi) kihívás és kötöttség, s az ehhez kapcsolódóan szinte mindig jelentkező választási kényszer nem természetes állapot, mivel az a természetes, hogy mindenki számára egyformán adott az anyanyelvében való megmaradás esélye és lehetősége. A többséghez tartozó polgár anyanyelvét az állam védi és szavatolja szabad használatát. Szórványban az egyénnek kapaszkodnia kell anyanyelvébe – ez a természetellenes.” (Bodó 2014)
Elemzésünk szempontjából alapvető megállapítás: minden kisebbségi közösség számára létfontosságú a többség-kisebbség viszony, pontosabban a többségiek kisebbségképe és a kisebbségi csoport önképe. A fesztiválok egyrészt a kisebbségi önképet, ugyanakkor a többség kisebbségképét közvetlen módon alakítják. A fesztivál-célok kijelölésénél figyelembe kell venni, hogy a kisebbségi léthelyzet három fő típusa jelentős mértékben eltér egymástól. Ahol a kisebbség tömbben él (Székelyföld, Érmellék), a közösség természetes módon nyilvánul meg közösségi mivoltában is, hiszen a külső igazodás kényszere, az országos többség helyben akkor sem tudná akaratát és elvárásait ráerőltetni, ha szeretné és kísérletet tenne rá. Vagyis tömbben az egyén teljes mértékben élvezi a közösségi szolidaritás megtartó erejét.
A másik végletet a szórvány képezi, ahol a kisebbséghez tartozó egyén etnikai-kulturális másságát nem élheti meg szabadon, nyelvhasználata és kultúrája csoport-keretek közé szorul, saját, a többségétől eltérő identitásának tartalmait önnön erejéből képtelen egyik generációról a másikra átörökíteni. És ez váltja ki az asszimilációt. A magyar nap jellegű rendezvények szórványban az „ahogy-lehet” identitás9 megőrzését szolgálják. Ez a megállapítás természetesen nem minősítés, hanem helyzetleírás. Mindenkit meg kell tartani a magyarok közösségében, aki magyarnak érzi és mondja magát – függetlenül a kulturális tartalmaktól. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy szórványban az etnikumok közötti határon vagyunk, ahonnan a teljes átlépés, az asszimiláció beteljesedése egy kiváltó esemény, kontextus kérdése.
A tömb és a szórvány közötti helyzetet nevezem front-helyzetnek, amelyre jellemző, hogy a kisebbségi (ez esetben magyar) közösség elég erős ahhoz, hogy a helyi nyilvánosságban megjelenítse véleményét, hogy helyi kérdésekben erőteljesen megnyilvánuljon. A fronthelyzet szomorúan jellemző esete Marosvásárhely, ahol ténykérdés a párhuzamos helyi társadalmak léte. Itt a domináns helyzetbe került helyi román elit, közintézmények vezetői, közösségi helyzetüket bizonytalannak érezvén, erőszakosan, durván, a demokrácia eszméjét és szabályait sértő módon zaklatják, sértik és bántják a magyarságot. Ebben a helyzetben egy magyar fesztivál jelképes, önmagán túlmutató esemény, s ezt a többségi reakciók jellegéből világosan lehet látni.
Kisebbségi léthelyzetben egy magyar fesztivál elsősorban a többségtől történő közösségi elhatárolódás megnyilvánulása, mivel önépítő és etnicitást kondicionáló jellege vitathatatlan. A tömb-helyzetet leszámítva a kisebbségi léthelyzet általános jellemzője a közterekről való kiszorulás, a szimbolikus térhasználatban egyértelműen kimutatható a kiszorítottság, a megtűrtség. (Bodó 2013) A kolozsvári Mátyás szobor előtti, jogszabályt sértő módon kihelyezett többnyelvű „eligazító” táblák ennek ékes bizonyítékai. És ezzel eljutunk két, a fesztiválokra vonatkozó fontos kérdés árnyalt újrafogalmazásához. Az első: a magyar szervezésű rendezvények mennyire lehatároltak etnikailag, van-e üzenetük a többségiek számára, célközönségüknek tekintik-e a román lakosságot? A második kérdés is jelzés értékű: a rendezvények jellege, a programok számában és minőségében megmutatkozó jelentősége méri-e a helyi közösség erejét, életképességét? Szórvány esetében ez a kérdés kiemelten fontos.
Az első kérdésre adandó válasz során különbséget kell tenni a helyhatóságok által szervezett és támogatott települési napok, illetve a civil szervezetek felelősségvállalását megmutató, úgynevezett magyar napok között. Előbbiek esetében kimondottan helytelen a különbségtétel, a például Székelyföldön élő románok és más nem magyarok figyelmen kívül hagyása. Az elkészült elemzések szerint elvben a székelyföldi településnapok minden helyi lakoshoz szólnak – a gyakorlat azonban más képet mutat. Kézdivásárhelyről az a jelzés érkezik, hogy nincsenek tekintettel a (helyi és turistaként ide érkező) román közönségre. A gyergyószentmiklósi Nyári Fesztiválról így ír a szerző: „Mi a helyzet a román közösséggel? Nos, a nagy többség magyar nemzetiségű és a románok kisebb számban vannak jelen a városban, de a legtöbben jól beszélnek magyarul. Természetesen ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a román anyanyelvű közönség számára mindezek miatt már nem annyira szükséges román nyelvű programokat szervezni. Az viszont tény, hogy különösebben az ő részükről sem merült fel az igény ennek megvalósítására, legalábbis ehhez hasonló visszhanggal nem igazán találkozhatnak a gyergyószentmiklósiak.” Egyik esetben sem beszélhetünk tudatos politikáról, alighanem a feladatok sodrásában fellépő figyelmetlenségről. Ugyanakkor magyar kisebbségi politikusok többször elmondták, ha a jogokat kérni kell, az azt jelzi, hogy valami nem (jól) működik. A Kolozsvári Magyar Napok ebben a vonatkozásban is példát mutat. A kötetünkben szereplő dolgozatban idézett román sajtóvisszhangok egyértelműen pozitívak. Érdeklődés és elfogulatlanság mutatkozik meg ezekben. „A kolozsváriak úgy vélik, hogy a nemrég befejeződött magyarok szervezte ünnepség, mely augusztus 19-e, Kolozsvár városi rangra emelése környékére összpontosítottak, érdekesebb volt, mint a manele10 tarkította többségi lakosság szervezte ünnepségek… Kolozsvári történészek kijelentették, hogy a magyarok ünnepsége rendkívül sikeres volt és jó előjelnek tartják, ha a városban minél több ünnepséget szerveznek, lehetőleg az év minden hónapjában, figyelembe véve a város Európa Kulturális Fővárosa címre való pályázatát.” (Ziua de Cluj, 2012. augusztus 22.) Kolozsvár példája mutatja: meg lehet szólítani a román többséget is, akkor pedig meg is kell tenni. Szórványban mindenképpen. Hiszen ha Temesvárt Károly Róbert magyar királynak állítanak szobrot, akkor ez a helyi románság felé is fontos üzenet. Ezt értette meg a város polgármestere, amikor nemcsak részt vett az avató ünnepségen, de korrekt üdvözlő beszéde megnyugtató volt. Szórványban vannak szimbolikus, maroknyi embert megszólító rendezvények, kötetünkben a resicabányairól szóló sajtóhír ennek bizonyítéka. Ezek is fontosak, hiszen a közösségek etnikai-kulturális megmaradásukért folytatott küzdelmének a bizonyságai. Ezekben a közösségekben mutatkozik meg a szórványkérdés egyik lényegi eleme: a szórványmentés feltételezi a helyi cselekvőképes elit meglétét. Csak ott hasznosulhat a szórványoknak nyújtott támogatás, ahol helyben létezik olyan civil szereplő, aki hajlandó és képes egy ilyen jelentős, mindenféle kihívásokkal teli feladat vállalására és végrehajtására. Például Nagyszebenben két olyan magyar fesztiválra kerül sor évente, amilyet sokkal nagyobb magyar közösséggel rendelkező településeken nem szerveznek. Tehát a magyar napok típusú rendezvények jellege és jelentősége önmagában nem méri a helyi közösség demográfiai és kulturális erejét: Nagyszebenben a magyar iskola alig működik, a fesztiválok viszont erőteljesek. A magyar napok inkább azt mutatják meg, hol van a demográfiailag-kulturálisan veszélybe került helyi közösségnek olyan elitje, amelyben a közösségi elhivatottság találkozik a szervezési kapacitással. Második kérdésünkre ez a válasz. További terepkutatás szükséges annak feltárására, hogy kis helyi közösségek, falvak esetében miért találunk egymástól teljesen különböző viszonyulást különböző tájegységeken. Brassó és Fehér megyék falvaira utalok. Brassó megyében létezik néhány, történelmileg Erdővidékhez tartozó község, ahol a helyi magyarság elég erős ahhoz, hogy saját köréből válasszon polgármestert (Apáca, Ürmös) vagy alpolgármestert (Alsórákos). Mindhárom helyen tartanak falunapokat, egyik sem kerül be az erdélyi magyar sajtó érdeklődési körébe, nincs kisugárzása. A polgármesteri hivatal román honlapjáról tudunk ezekről. A programokról semmit, pedig a kakaslövés hagyománya – ez a falunap központi motívuma – Apácának jelentős turisztikai vonzerőt nyújthatna. A másik végletet Fehér megye községei-falvai jelentik. A párszáz lelkes Magyarbece, a Balázsfalvához tartozó kicsiny Magyarpéterfalva és Tűr, továbbá a román többségű Miriszló az utóbbi években létrehozta, megszervezi a helyi magyar napokat. Terepkutatás hiányában csak feltételezhető, hogy Nagyenyed kisugárzása és kistérségi szerepe ebben (is) megnyilvánul. Természetesen, ebben a vonatkozásban, és több olyan esetben, amikor feltételezést fogalmaztam meg, további kutatásra van szükség. Végül a látogatottság kérdése. Ha a sajtó adatait vesszük alapul, akkor s gyér részvételtől (Resicabánya) a több tízezres hatalmas tömegekig (Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár) terjed a skála. Brassó magyar napjáról a sajtó sokkal nagyobb számot jelez, mint a kötetünkbe foglalt elemzés – s ezt nincs miért gyanakvással kezelni: a sajtó olyan tükör, amely néha (fel)nagyít. Az bizonyos, hogy a szabad tereket belakó rendezvények látogatottsága sokkal nagyobb a temesvári vagy nagyszebeni rendezvénysorozatok résztvevői számánál – ami utóbbiak értékéből nem von le semmit. Ami bizonyos: ha fesztivál, akkor megmozgatja a helyi közösséget. Ez a lényeg, ez a cél.

3. Magyar rendezvények – politikai válaszok

Magyar egy rendezvény, amennyiben magyar közösséget, magyar ügyet szolgál.
Ez világos és egyértelmű, nem is képezhetné vita tárgyát. Csakhogy a közéleti ember, a politikus cselekedeteit a politika logikája szerint kell megítélni, minden egyszerűsítés tévútra vezethet. A politika szimbolikus, jelentésekkel felruházott világ, ahol mindennek – döntés, cél, vállalt szerep – üzenete és jelentősége van. A politikus számára elsőrendű kérdés: kap-e támogatást, nyer-e legitimitást tetteivel, tevékenységével. M. Edelman szerint minden cselekvés, jelenség, társadalmi folyamat két nézőpontból vizsgálható: a manifeszt, „objektív” következmények és célok felől, illetve a világ rejtett és szubjektív jelentésű kategóriái felől, amelyek a szimbólumok révén tárulnak fel. A politika világa e második nézőpontnak felel meg. (Edelman 2004) A politikus országos és helyi szinten egyaránt nem elvont politikai eszmék hordozója, sem nem a saját hasznát ügyeskedve kereső közéleti lény, hanem cselekvő személy, akinek magatartását eszmék, hitek, vélemények, meggyőződések, félelmek, remények, vágyak, akaratok, kontemplációk és célkitűzések együttesen alakítják – s mindez szimbolikus formákban ölt testet. A politikai szimbolika nyelven túli legfontosabb területe: a politikai szertartások világa. A fesztivál (is) lehet politikai szertartás.
Azt hinni, hogy a politikus elsődleges célja a közösség szolgálata – tévedés. Ez is célja. A politikus szolgálja közösségét, amennyiben a vonatkozó szolgálat elősegíti személyes céljait. Ugyanis jelen akar lenni a hatalomban, ezért a társadalmi nyilvánosságban is, kommunikálni akar a közönséggel, hogy befolyásolja a közvéleményt – tervez és építkezik, hogy a hatalmat megtarthassa. Ebben játszhatnak fontos szerepet a fesztiválok. Bár a fesztiválok alapvetően ideológia-mentesek, de normák és viselkedésformák szocializációs közegeként átpolitizálódnak. A fesztiválok össznépi ünnepek, megteremtik a közös hit légkörét, mítoszt teremtenek. A gyakorlat alapján a polgár is észleli: a szervezett emlékezés, a mítoszteremtés a napi politika eszköztárát képezi. Természetesen ebben az esetben a politika a háttérben húzódik meg, előtérben az identitásépítés és a kulturális határok kijelölésének a kérdése áll. És itt jutunk el a rendezvény nyelvének, jellegének kérdéséhez. Mivel a politika konfliktusos folyamat, a fesztiválok szervezői csak akkor és annyiban vállalják a helyi kisebbség(ek) megszólítását, amennyiben ez számukra nem jár politikai veszteséggel. Akkor szólítja meg a fesztivállal a kisebbséget, amikor ezzel ő is nyer, de legalábbis nem veszít. Ki kell mondani, a többségi helyi politikusnak nem érdeke a helyi kisebbség(ek) megszólítása.
Innen a következtetés, hogy jelentős magyar fesztiválokat válaszként kell értelmezni a többségi lokális intézkedésekre, helyzetértelmezésekre. 1990-es évek első felében éppen az ellenkezője történt annak, amit a Ion Iliescu által ideiglenes államfőként vezetett Nemzeti Megmentési Front 1990. január 5-én politikai ígéretként megfogalmazott.11 Jogokat ígértek és fenyegetés, megfélemlítés lett a magyarok osztályrésze. A magyarság felismeri a helyzet mivoltát, megelégeli az ígéreteket és a saját életét kívánja élni. A felismerés a romániai magyar politikai elit legtöbb tagjában megfogalmazódott, bár a célt megvalósulását eltérő módon látták elérhetőnek. Az igény, hogy történelmi lakóhelyeinken otthon lehessünk általános volt. Ennek része városaink, falvaink visszavétele, a közterek birtokba vétele. Az igény, a szándék megvolt, a megvalósítás eszköztára a legtöbb esetben hiányzott. Bonyolította a helyzetet, hogy felidézhető korábbi tapasztalat fesztiválok vonatkozásában lényegében nem létezett, társadalmi innovációra volt szükség. Az 1990 utáni első időszakra az emlékjelek állítása volt jellemző, megjelentünk a köztereken, elindult a múlt és a magyar kisebbségi értékek köztéri, a többség számára is üzenetet hordozó megjelenítése. A fesztiválok terén Nagyvárad magyar elitje elsőként mert lépni, megszervezték – természetesen az országos RMDSZ támogatását élvezve – az első magyar városfesztivált. Nota bene: Sepsiszentgyörgyön is megrendezték, de ott a magyarság helyi domináns helyzete más dimenzióba helyezi a szervezői szándékot.
Egyesek ellenvetésére, hogy a magyar napok jelentős részének civilek a szervezői, akikre nem vonatkozik a politikai kommunikációra utaló fentebbi bevezetés, kérdéssel válaszolok: miért kell civileknek átvállalni a fesztiválszervezés feladatát? Azért, amit két bekezdéssel korábban kifejtettem. A civilek fesztiválszervező szándéka valóban másként jön létre, nem a politikusi öntételezés a fő eleme, de éppen azért van szükség fellépésükre, mert a helyi vezető, a többségi politikus az általa képviselendő helyi közösséget leszűkíti potenciális szavazóira.
A magyar fesztiválok tehát politikai helyzetértelmezés és bátorság kérdésében akár megmérettetésként is értelmezhetőek. Jelzések arra vonatkozóan, miként vesszük birtokunkba az életünknek keretet adó tereket, jelzik a folyamat lépcsőfokait.
Ebben a kérdésben érdemes volna párhuzamos elemzést végezni, összevetni az erdélyi román és a magyar gyakorlatot. Mikor jelentek meg a többségi (román) városnapok, ezekhez viszonyítva korábbiak avagy későbbiek a magyarok? A kérdésre (még) nem tudok egyértelmű választ adni. A kötetvégi fesztivál-jegyzékek adatsorainak a vizsgálata azt sejteti, a városi fesztiválok alapján adható meg a válasz, falun ugyanis a folyamat 5-8 éves késéssel indul be. Jelzés értékű, hogy olyan városokban, ahol a magyarság helyben szórványt alkot, városnapokat viszonylag későn kezdenek el szervezni: Arad (2002), Beszterce (2003), Brassó (2002), Gyulafehérvár (2003), Resicabánya (2008?), Nagybánya (2014), Nagyszeben (2001), Temesvár (1999). Ezenközben Sepsiszentgyörgyön a városnapok 1991-ben indul. A jelzett késői indulás azt is jelentheti, hogy a közösségi terek birtokba vételének az igénye a többséget képező románság körében nem jelentkezett egyszerre a rendszerváltással, eszerint a romániai magyarok 1989 után közösségi értelemben nagyobb elvárásokat fogalmaztak meg, mint a románság. Ezt a felvetést természetesen későbbi vizsgálatokkal kell igazolni/elvetni.
Jelzés értékű lehet, hogy 1992-ben Nagyváradon a májusi Varadinum magyar napokat követően, még ugyanabban az évben a városháza megszervezi az Őszi Fesztivált. Marosvásárhelyen a Városnapokat 1997-ben szervezik meg először, a következő évben szervezi meg a magyar érdekképviselet a Bernády Napokat. A szatmárnémeti első Városnapokra 1996-ban kerül sor, s mivel ennek magyar kínálatával a helyi magyarság elégedetlen, elindítják 2002-ben a Partiumi Magyar Napokat. Kolozsvár ez esetben is sajátos eset, ugyanis itt „hivatalos” városnapokat csak 2011-ben szerveznek (Kolozsvár magyar-gyűlölő polgármestere, Gh. Funar nem volt érzékeny a fesztiválok témájára, ő az emlékjelek terén kezdett jogsértésekkel tarkított magyar-ellenes harcot), a rendkívül sikeres első, 2010-es Kolozsvári Magyar Napok hatására. Ugyanakkor 1991-től kezdődően van a városnak több magyar fesztiválja (Mátyás Napok, 1991; Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok, 1996; Kolozsvári Népzene- és Néptánctalálkozó, 2004; Adventi Keresztyén Zenefesztivál, 2006), valamennyi civil szervezetek szervezésében. Az első kisvárosi civil fesztivál, amelyet egy civil szervezet önerőből indított el és működtet a mai napig a Báthory Napok (1993) – erről kötetünkben dolgozatot közlünk.
Még azt érdemes megvizsgálni, hogy a magyar napok típusú rendezvények milyenek: zárt avagy nyílt terűek. A kérdés főleg szórványban dilemmatikus, hiszen a szórvány jellemzője a visszahúzódás, az etnikai mivolt kiscsoportos, zártkörű megélése. Szórványban az első magyar napokat Temesvárt szervezték (1996), és a Bánsági Magyar Napok elsődlegesen zárt helyeken zajlik. Népviseletbe öltözött fiatalok felvonulnak a város főterén, a nyári színpadon is van olykor előadás, de a rendezvény keretében a magyarság nem veszi birtokba az utcát, nem mulat parkokban, tereken, például bográcsozás közben. A nagyszebeni Ars Hungarica fesztivál (2006) rendezvényei is zárt térben valósulnak meg. A később indult magyar napok szervezői tudatosan változtatnak ezen – kivonulnak a terekre, ahol közvetlenebb lehet a kapcsolat a románsággal, ahol természetesek lehetnek az etnikumközi kapcsolatok. Vagyis a terek birtokba vétele nem csupán magyar oldalon hozhat többletet, a román fél számára is tartalmaz üzenetet és jelent lehetőséget a kapcsolatok működtetésére.
És végül az előzmények kérdése. A nemzetközi szakirodalom sokszor idézett állítása, hogy a fesztiválok mindig visszavezethetők valamilyen korábbi, helyi közösséget megmozgató rendezvényre, szokásra. Ez román vonatkozásban legalábbis részben igazolható, Temesvár és Resicabánya városnapját indításakor szükségesnek érezték búcsúként is meghirdetni, annak ellenére, hogy ez teljesen téves keret volt. Búcsúja a templomnak van, s ez sugároz szét, terül rá a településre. Milyen búcsúról beszélhetni a 300 ezer lakosú Temesváron, ahol 4 helyi nyelvi közösségnek van három püspöksége, közel 100 temploma. Nem csoda, ha mindkét esetben pár év múltán a búcsú a megnevezésből kikopott. Ettől az egyházi háttértől eltekintve a népi értékekhez kötődő fesztiválok esetében valóban kimutatható a megfolytatott korábbi hagyomány, az esetek többségében viszont nincs, nem azonosítható előzmény. Illetve Brassó esetében említi kötetbeli szerzőnk, hogy a Honterus-ligetben szerveztek a két háború között magyar napokat, amelyeknek a kommunista hatalom vetett véget.

4. Kis erdélyi magyar fesztivál-történelem – korszakok és jellegzetességek

Az első helyi fesztiválra Sepsiszentgyörgyön került sor 1991-ben. Pontosabban az első 1990 utáni jelentős, nagy lélegzetű, szervezői szándék szerint is erős kisugárzású rendezvénysorozat a Szent György Napok. Főszervezője a polgármesteri hivatal, de szerepet vállal az egész város és vonzáskörzete is: intézmények, civilek, vállalkozók. Mindmáig az egyik legjelentősebb, sok szempontból modellként is megnyilvánuló fesztivál. Kötetünk elemzéseiben több utalást találunk arra, hogy a később indított városnapok számára a szentgyörgyi rendezvény mintaként szolgált. Sikerült egy jól működő rendszert kialakítani, amelyet menet közben felülvizsgálnak, újítanak: 2015-ben tompítottak a fesztiváljellegen, erősítették a városünnep karaktert.12 Lényeges: az új koncepció kialakításakor nyílt dialógusra invitálták a helyi közösséget, mindazokat, akik késztetést éreztek arra, hogy véleményüket megfogalmazzák.
Az 1989-es összeomlás utáni legelső, először 1990 nyarán megszervezett, ma is létező rendezvény a ma Tusványosként ismert Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, amelyet brit ötlet alapján indítottak el a román-magyar politikai párbeszéd fórumaként Fideszes és MISZSZ-es fiatalok. A rendezvény kronológiai elsősége nem vitatott, ugyanakkor a települési fesztiválok, magyar napok sorába nem illeszkedik, ezért külön nem foglalkozom vele.
Ugyancsak itt kell megemlíteni Lugos városnapját, amelyet először a forradalom első évfordulóján rendeztek meg (1990. december 20.), azóta a város ünnepe. Nincs magyar programpontja.13
Ha megnézzük a kötetünk végén található két magyar napos jegyzéket, azonnal szembeötlik, hogy egyrészt vannak korábbi indulású rendezvények, másrészt 1991-ben mások is kezdeményeztek.
A diktatúra összeomlása előtti rendezvények többnyire egyházi vagy néprajzi jellegűek, vagy valamilyen helyi sajátossághoz kötődnek. A csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-ig visszanyúló hálaadó, fogadalmi zarándoklata, bár egyes források kezdetként 1444-t említik, amikor a templomépítésben nyújtott segítségért a pápa búcsút engedélyezett. A búcsú 1990-től természetes módon vált a világ keresztény magyarságának közös nemzeti kegyhelyévé és találkozóhelyévé.14
Az 1931-ben először megszervezett Ezer székely leány napja (Csíkszereda) néprajzi jellegén túl már akkor hordozott kimondottan politikai üzenetet, ma is a megmaradás igenlése. Több zenei találkozót felújítottak (Parajd fúvószenekarok, 1979; Székelykeresztúr fúvószenekarok, 1982). A komolyzenei ünnepségeket korábban sem tiltotta a rendszer (Csíkszereda, régizene, 1980, Szatmárnémeti zenei napok, 1978), ezek folytatása természetes.15 Néprajzi vonatkozásban két jelentős fesztivált indítottak újra, tudomásunk szerint: a székelyudvarhelyi Szejke Népzenei és Néptánc Fesztivált 1966-ra nyúlik vissza, a sepsiszentgyörgyi első kiadása 1989-ben volt. Nem folklór, hanem általában a hagyományőrzés volt a célja a székelykeresztúri Sóskút Fesztiválnak, amelyet iskolások számára 1972-ben (más források szerint 1970-ben) szerveztek meg először. Ide tartozik a gyímesközéploki Csángó Fesztivál is, amelynek első kiadása 1977-ben volt, és máig létezik. Külön csoportot képeztek a települési találkozók, amelyeket olykor helyi sajátossághoz, adottsághoz kötöttek: Majláthfalva (Vasárnap 1970), Korond (fazekas vásár 1972), Szentegyháza (nárciszfesztivál 1976), Oroszhegy (nárciszfesztivál 1980), Székelyvarság (málnaszüret fesztivál 1980).
Mindjárt 1991-ben civil kezdeményezésre született meg a kolozsvári Mátyás Napok, szervezője az Amarylis Társaság.
Az első városnapokra több helyen 1991-ben kerítettek sort, Sepsiszentgyörgy mellett említeni kell Nagyenyedet – azzal a megjegyzéssel, hogy a Liviu Rebreanu Kulturális Napok kimondottan román rendezvény, abban a városban, amely a magyarok kistérségi központja, s itt működik egyik patinás iskolánk, a Bethlen Kollégium. Még egy települést találtunk, ahol 1991-ben indultak a városnapok: Dicsőszentmárton (van magyar program). A településnapok vonatkozásában az első korszakhatárt 1996-nál lehet kijelölni, ekkor volt Románia történetében az első demokratikus kormányváltás.16 Az első korszakban a legtöbb település fesztivált/ünnepet Bihar (4), Maros (2) megyékben szervezték. Összesen 5 megyében indult el a folyamat, a települések között egyetlen nagyváros található: Nagyvárad. Itt a magyarság által szervezett Festum Varadinum kevéssel korábban indult, mint a városháza rendezvénye, az Őszi Fesztivál, mindkettő 1992-es. Ez azt jelzi, hogy a magyarság szinte azonnal megmozdult – ahol ezt tehette. Marosvásárhelyen, Kolozsvárt, Szatmárnémetiben komoly, nem magyarok okozta etnikai feszültségek voltak a 90-es évek elején, hogy itt a magyarok csak később gondol(hat)tak nagyobb lélegzetű közösségi ünnepre.
Város- és falunapokat a következő (1996-2000) közötti korszakban17 keveset indítanak, a Hargita megyében találunk több új rendezvényt, ezek jelzik az új korszakot,18 amikor a helyi magyar elit már nem politikai provokációkra válaszol, hanem teheti a dolgát. Falvak vonatkozásában Bihar megyében mozdul meg jobban a világ, itt 4 község is rendezvényt indít ebben az időszakban. Szilágyban is van mozgás, 3 település indít falunapokat. Továbbá Hargitát kell még említeni (2 rendezvény).
A következő korszak (2000-2008)19 a legtöbb eseményt hozó, a rendezvények jelentős része, alighanem a fele ebben a korszakban indult. Ennek az is oka lehet, hogy amennyiben valahol elindult a folyamat, szinte biztosra lehet venni, hogy szomszéd települések követőkként jelentkeznek. 2000, de főleg 2004 után gazdasági értelemben jó korszak következett, általános volt az optimizmus, ilyenkor nagyobb a szórakozás iránti igény.
Az utolsó korszakot pedig 2009-től napjainkig terjedőnek veszem, ebben az időszakban nem volt olyan hazai vagy világpolitikai történés, amely indokolna más tagolást. Arra számítanánk, hogy a gazdasági világválság kihat a folyamatokra – de ennek semmi jele. Szinte töretlen a rendezvényindítási kedv a következő években, és ma sem állt le, bár lendületet vesztett.
Vizsgáljuk meg az alábbi grafikonokat.
Bevezetőként egy megjegyzés: mivel célunk a magyar napok típusú rendezvények vizsgálata, ezért eleve azokat a településeket vettük figyelembe, ahol élnek magyarok, illetve ahol a helyi közösség lélekszáma alapján feltételezhető, hogy képesek települési ünnep szervezésére. A városok esetében minden megyeszékhelyet megvizsgáltunk, illetve a kisvárosok esetében szintén figyelembe vettük a helyi magyar közösség demográfiai és intézményes helyzetét. Ebből kifolyólag Székelyföld és főleg Hargita megye túlreprezentált a listákban, illetve vannak megyék, ahol falu nem szerepel a jegyzékben, mert nincs olyan falu, amely képes lehetne magyar napok szervezésére, illetve a helyi demográfiai arányok alapján jogos lehetne az elvárás, hogy a falunapoknak legyenek magyar programjai is. Ugyanakkor az itt kapott kép falu-város összehasonlításban nem torzít, ugyanis mindkét esetben azonos szempontokat vettünk figyelembe.

Az alábbi grafikon meglepő információval szolgál. Általános vélekedés, hogy a civil szféra városon jóval fejlettebb, az erdélyi magyar civil szervezetek kutatói – Kiss Tamás, Egri István – a városi szervezetek jelentős túlsúlyával számolnak (Kiss–Egry 2006). Ennek ellentmondani látszik a grafikon adatsora, hiszen falun abszolút számban több, relatíve kevesebb civil szervezet vállal fesztiválszervezést, mint városon, de arányosítás után is közel azonos számú aktív civilt találunk falun, mint városon. Az pedig nem meglepő, hogy falun a közösségi rendezvényeket illetően a hatóságok vannak túlsúlyban, hiszen erőforrás dolgában az önkormányzatokkal a civilek nem versenyezhetnek.
Általában a falusi rendezvények vannak túlsúlyban, kivételt képeznek a szórvány megyék. Krassó-Szörény, Szeben esetében nincs magyar érdekeltségű rendezvény, de Arad, Brassó, Hunyad, Máramaros és Temes megyékben a városi rendezvények száma meghaladja a falusiakét. Ezt azt is jelentheti, hogy a városok képviselik (úgy-ahogy) a magyarságot, a magyar kultúrát. Kivételt Fehér megye jelent, itt Nagyenyed vonzáskörzetében létezik néhány település, ahol az utóbbi 10 évben ebben a vonatkozásban előrelépés tapasztalható.

Utolsó grafikonunk azt mutatja meg, hogy az identitástermelésben fontos szerepet játszó magyar napok, magyar kulturális rendezvények milyen részarányt képviselnek.

Az identitás ellenében más célt tekintek elsődlegesnek, amennyiben sport, mulatozás, vásár a rendezvény elsődleges célja. Illetve nem lehetnek magyar identitást szolgálók azon városnapok, amelyeknek nincs, vagy alig van magyar programja. Egyes megyékben azért nulla a más prioritású rendezvények száma, mert kimondottan többségi városnapokat nem válogattunk be a jegyzékekbe.
Kijelenthető, hogy szinte minden megyében és minden kategóriában az identitást elsődlegesen szolgáló rendezvények vannak túlsúlyban.
5. Fesztiválok és helyi elitek: partnerség vagy rivalizáció
Utaltam már arra korábban, hogy a fesztiválok kérdése alapvetően politikai kérdés. Ha a helyhatóság szervezi, akkor is, ha civilek szervezik, szintén.
Székelyföldön és Érmelléken, illetve sok további településen, ahol a magyarság helyi többséget alkot, a helyi hatóság szervezte települési napok mellé/helyett senki sem indítványoz újat. Természetesen, a székelyföldi nagyobb városok több fesztivált működtetnek, ezeket vagy becsatornázzák a városnapokba (Székelyudvarhely laza rendszert hozott létre), vagy külön léteznek, miáltal az év több szakában van ok és indok arra, hogy a helyi közösség találkozzon, ünnepeljen. Ezek esetében a kérdés csak az, hogy a polgármesteri hivatalok mennyire vonják be, mennyire támaszkodnak a helyi civilek által képviselt tudásra és tapasztalatra. Az ismert példák pozitívak, közös stábok viszik az ügyeket. Ilyen esetben a finanszírozás kérdése is egyszerűbb, a települési költségvetés a fő forrás – ami csak ritka kivétellel fed minden költséget, szükség van további források bevonására.
Front-helyzetben a magyar fesztivál kérdése már a szándék szintjén politikai kérdéssé válik. Marosvásárhelyen a város fura ura, a polgármester nem adott engedélyt arra, hogy a város közel fele lakosságát kitevő magyarok saját városuk főterét birtokba vehessék fesztiváljuk alkalmával. Ez érthetetlen, felháborító, elfogadhatatlan – és a többségi média nem foglalkozik vele. Tehát elfogadja, politikai harcnak tekinti – de nem az, hanem alapvető jogok megsértése. Akár perre is vihető, kérdés: mi a cél? A hivatalvezető jobb belátásra bírása, vagy az esetleges pozitív bírósági ítélet. Per nélkül mozdult el az ügy, harmadszorra már bejöhetett a rendezvény a belvárosba, majdnem a főtérre. Ha a polgármester nem érezné a helyi románság igenlését a kérdést illetően, aligha cselekedne ekképpen. Természetesen front-helyzetben létezhet más többségi reakció is, például Szatmárnémeti esetében, ahol a többséget képviselő városvezetés tudomásul vette, hogy a városnapok magyar program-kínálatával a helyi magyarság elégedetlen, mást szeretne, és útjára engedte a folyamatot, ugyanakkor támogatja a magyar rendezvényt. Kicsit cinikus a kérdés: örüljünk-e annak, ami természetes?
Szórványban a magyar napos rendezvényeknek két potenciális szervezője van: a helyi RMDSZ vagy más magyar párt, vagyis a politikai képviselet, illetve egy civil szervezet. Ha a névleges szervező az utóbbi, akkor is többnyire jelen van az RMDSZ/EMNP, hiszen szórványban minden magyar ügy közös. És a forrásszerzésben a politikai képviseletre szükség van. Természetesen az önkormányzati – települési avagy megyei helyhatóság nyújtotta – pénzek nem fedik a költségeket, főleg, ha ezek a rendezvények olyan rendkívüli költségekkel is járnak, amilyen egy szobor-állítás például. (A temesvári Magyar Napok keretében több szobor felállítására is sor került az évek során.) Ilyenkor magyar pályázati források mellett olykor besegítenek mások, például vállalkozók. Tapasztalataink szerint szórványban a vállalkozók támogatási készsége igen alacsony, és ennek az is oka lehet, hogy a támogató logója, a reklám zárt térben kevésbé hat, tehát kevésbé „éri meg”.

Brassó magyar szempontból szórvány, és itt magyar napok vonatkozásában elitek versengése, rivalizáció tapasztalható. Brassóban 3 magyar nap típusú rendezvényről lehet tudni: 2001-ben indult a Brassói Sokadalom, amelyet mindmáig megszervez több civil szervezet (Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület, Reménység Háza) közösen. Helyszíni vizsgálat deríthetné ki, hogy mekkora a Sokadalom közösségi hatása, mennyire fogja át a helyi magyarságot. Tény, hogy 2011-ben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt helyi képviselői szükségét látták egy nagyobb lélegzetű rendezvény elindításának, s bizonyíthatóan sokkal nagyobb tömegeket mozdítottak meg. A történet sajnos tovább bonyolódott, ugyanis az RMDSZ is szükségét érezte „kimenni a brassói utcákra” és nemcsak elindította a Brassó Megyei Magyar Napokat, amelyek csak névleg megyeiek, programjaikban főleg Brassó szerepel, szóval elindították immár a harmadik közösségi magyar rendezvényt, és jogi csavart is belevittek: levédték a rendezvény nevét. A konfrontációt tovább élezte, hogy rendezvényüket azonos időpontra időzítették az EMNP programjával. A brassói magyarságnak erre semmiképpen nincs szüksége.
Rivalizáció létezik Nagyváradon is, ahol a Festum Varadinum kínálatát, közösség-szolgálatát látták pár éve elégtelennek az EMNP vezetői és elindították a Szent László Napokat. A felfogásában újszerű, valóban dinamikus rendezvény ambicionálta az RMDSZ által koordinált Festum Varadinum csapatot, akik újragondolták saját rendezvényüket, így Váradon két jelentős magyar fesztivál létezik. Nem az elemző tiszte eldönteni, melyik a jobb,20 ha a váradi magyarok jelenlétükkel mindkettőt visszaigazolják, akkor ezt tudomásul kell venni.
A magyar-magyar politikai együttműködés jó példája a Kolozsvári Magyar Napok, ahol a szervező keretet adó (Kincses Kolozsvár) egyesületet minden magyar politikai és közképviselet közös szerepvállalásával írták be, s az egyesületet politikai szélárnyékban tartják, a cél maximális teljesítése érdekében. Különben erre nagy szükség is van, hiszen a KMN alighanem a legnagyobb forrásigényű magyar rendezvény, és a majdnem 300 ezer eurós költségnek kb. a fele pályázati forrásból való, a másik fele bevétel és vállalkozói támogatás. Utóbbi kevésbé volna elérhető, ha a KMN körül politikai harcok alakulnának ki.
Szólnom kell a stratégiáról is. Két vonatkozásban is beszélhetünk erről. Egyrészt kezd összeállni bizonyos tapasztalat, közösségi tudás fesztivál-ügyben. Ennek egyik eleme a konkurencia, hogy belépett az EMNP a fesztivál-piacra, és megmozgatott álló(nak tűnő) vizeket. Arra is látunk példát, hogy a továbblépést, vagyis a helyi fesztivál kivitelét közterekre immár minden helyi magyar képviselet (pártok és civilek) bevonásával készítik elő (Temesvár). Ez is az eddigi folyamatok egyik pozitív hozadéka. Ugyanakkor az RMDSZ által elfogadott szórvány cselekvési tervben a magyar napok rendezvénysorozat az első helyen szerepel, miszerint szükséges minden szórványban élő magyar számára egy olyan közösségi program léte, amelyet sajátjának érezhet. Ennek érdekében javasol a stratégia bizonyos lépéseket.
És végül fontos látni, hogy a magyar napok szervezésében felgyűlt tudást kezdik szélesebb körben kamatoztatni. A KMN-t szervező csapat már további 3 rendezvény gazdája: elindult a téli magyar fesztivál, ünnepet szerveznek Gyalun (Várkert Fesztivál), segítik a Kalotaszegi Magyar Napok megszervezését is. Idézhető a szatmári példa is, ahol a Partiumi Magyar Napok szervezői Tasnádon vállalnak magyar napos szervezői feladatokat.
Kijelenthető: erdélyi magyar fesztiválipar van születőben.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Széman Emese Rózsa: Báthory Napok, szokáselemző dolgozat a BBTE néprajzi szakán, 2006.

3 Lásd: http://at.gotohungary.com/news/-/article/auf-nach-ungarn-graz (2016.III.12.)

4 Studying Community Festivals, Museum of Natural History. http://anthropology.si.edu/outreach/Teaching_Activities/pdf/communityfestivals.pdf (2016.III.14.)

5 Megjegyzés: hatalmas különbség mutatkozik abban, ahogyan egyes polgármesteri hivatalok a közérdekűség kérdését, a helyi közösség tájékoztatására vonatkozó kötelességet értelmezik. A falu- illetve városnap a település (egyik) legfontosabb visszatérő rendezvényei. És a településeknek alig 50%-a közöl a polgármesteri hivatal honlapján használható információkat ezekkel kapcsolatosan. Egy-egy ilyen esetben az információk felkutatása és ellenőrzése akár több órás internetes kínlódást jelent. Ahol van idevágó infó, ezek többnyire (ismét 50%) az utóbbi 2-3 évre vonatkozik, a kezdetek homályba vesznek. Tehát a rendezvények kb. 25%-t lehet helyi terepismeretek hiányában pontosan ledokumentálni. A fotók kérdése külön gondot jelent, ott találunk visszakereshető képanyagot, ahol a szervezésben egy civil szervezet vállal (olykor vezető) szerepet.

6 Idézi: Hunyadi–Inkei–Szabó 2006, 16.

7 Pongrácz Krisztián Fesztiválturizmus c. előadása, lásd: https://prezi.com/zzvj4yfxyzq6/pongracz_krisztian_ifo/ (2016.III.20.)

8 A szerep azokat kulturális elvárásokat írja le, amelyeket a társadalom egy adott helyzethez, emberi csoporthoz, státuszhoz rendel. A funkció többnyire valamilyen cél, kinyilvánított szándék tárgyiasulása. Vagyis a két kifejezés egymás mellé rendelése pontatlan, ebben a kontextusban viszont nem okoz zavart.

9 Évkönyvünkből az óradnai példa idézendő, az itteni magyarokról írt és az átvett sajtóanyagban idézett riportkötet címe: Nem magyarul magyarok.

10 Manele: (kiejtve: mánélé, egyes számban: manea) népzenei alapú populáris zenei műfaj a Balkánon, távoli rokonságot mutat az arab zenével, ritmikailag eltér a térség hagyományos népzenéitől. Különösen Romániában népszerű (vidéken, szegény városi környezetben), de jelen van Bulgáriában, Szerbiában, Albániában és Törökország egyes részein is.

11 A NMF 1990 januári Nyilatkozata a Ceaușescu-rendszer kisebbség-ellenes politikájával kapcsolatosan azt fogalmazta meg, hogy rendezni kell a helyzetet, és a kisebbségek egyéni és kollektív jogainak alkotmányos keretet kell adni. A nyilatkozat szövegét kisebbségi oldalon a kulturális autonómia megvalósítási ígéreteként értelmezték Romániában és külföldön. Iliescu már január végén – az új hatalom nemzetközi elismerése után – egészen másként beszél, magyar szeparatizmust emleget, amely ellen fel kell lépni. Ez a „szeparatizmus” a magyar egyetemek visszaállításának érdekében békésen – könyvekkel és gyertyával – felvonulókra vonatkozott.

12 Újratervezik a városünnepet (Szent György Napok, 2015), Háromszék, 2015.jan.16.

13 A lugosi áldozatok közül az egyiket Pongrácz Norbertnek hívták, kérdés, ez okot szolgáltat-e arra, hogy a megemlékezés napján magyar műsor is legyen.

14 A román sajtó képtelen a búcsú korrekt kezelésére. Százezer résztvevőről tudósít, amikor magyar források félmillióról beszélnek. Azt tartja fontosnak, hogy egy asszony rosszul lett és egy gyerek elveszett a tömegben (ez sajnos nem zárható ki), és a tévétudósítás címe: Zeci de incidente la pelerinajul de la Sumuleu Ciuc, vagyis Több tucat baleset a csíksomlyói búcsún. Az incident kifejezés jelentése kiterjed erőszakra, ütközésekre – vagyis a cím sugalmaz, téves asszociációs láncot indít el. România TV, 2014. június 7. http://www.romaniatv.net/zeci-de-incidente-la-pelerinajul-de-la-sumuleu-ciuc_150616.html (2016.III.18.)

15 A komolyzene ünnepeit illetően listánk komoly kiegészítésre szorul, hiszen 1989 előtt minden nagyobb városunk szervezett ilyet, ezekhez nem hordoztak kimondottan etnikus jelleget. Hiszek abban, hogy zenei fesztiváljainkról készül komoly elemzés.

16 A világháborúk közötti időszakot is ide számítom, az indoklás viszont bővebb magyarázatot igényelne.

17 A korszakhatár indoklása: 2000 februárjában válik EU-tagjelölt országgá Románia, az ország politikai, gazdasági és társadalmi értelemben változik, nagyobb nyitottságra van szükség.

18 Har-Kov jelentés: a Hargita és Kovászna megyéből „elűzött” románok meghallgatásával megbízott parlamenti bizottság jelentése. 1991-ben mutatták be a Parlament két házának együttes ülésén, ebben a székelyföldi magyarság kollektív bűnösségét fogalmazták meg. A politikai harc következett a jelentés kapcsán román és magyar politikai erők között, s bár az 1992-es RMDSZ-jelentést elfogadta a Parlament, a harc nem csitult el, a kormányváltásig a kérdést többször megpróbálják napirendre tűzni.

19 A korszakhatár indoklása: 2008-ban robbant ki a pénzügyi-gazdasági válság, és a közigazgatástól is forrásokat vonnak el, minden szinten megszorításokat léptetnek életbe.

20 Kötetünkben egyikről tanulmány készült, a másikról a tanulmány méreteit meghaladó sajtóanyagot közlünk.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Irodalom:
Balla Réka 2006: Politikai attitűdök a Félsziget Fesztivál részvevői körében. WEB, 1-2 sz.
Benedek Mariann–Stark Judit 2009: Fesztiválvilág, Turizmus Bulletin XIII. évf. 3. sz. 35-45.
Bodó Barna 2011: Szórványstratégia – vitaanyag, Gordian Kiadó Temesvár.
Bodó Barna 2013: Terek és szimbólumok Kolozsvár belvárosában, In: Pieldner Judit–Pap Levente–Tapodi Zsuzsa–Forisek Péter–Papp Klára (szerk.) Kulturális identitás és alteritás az időben, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, pp.109-125.
Bodó Barna 2014: Szórványról – másként, Korunk, 6. pp. 6-23.
Edelman, Murray 2004: A politika szimbolikus valósága. Fordította Hidas Zoltán. l’Harmattan Kiadó, Budapest, Posztmodern politológiák.
Grames, Eliza – Vitcenda, Mary 2012: Community festivals – Big benefits, but risks, too, http://www.extension.umn.edu/community/news/community-festivals/ (2016.III.14.)
Hatcher, Evelyn. 1979. Festivals: Study Notes and Queries. Evelyn Payne Thatcher Museum of Anthropology Technical Paper No. 1, St. Cloud University.
Hunyadi Zsuzsa – Inkei Péter – Szabó János Zoltán 2006: Fesztivál-világ. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány, Budapest.
Inkei Péter (összeállította) 2010: A magyarországi fesztiválok minősítési rendszere, Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program, Budapest
Kiss Dénes–Egri István 2006: Erdélyi Magyar civil szféra. Kisebbségi és nemzeti sajátosságok, értékek és hiányosságok. Kutatási jelentés. Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány.
Kónyáné Tömpe Lívia 2008: A rendezvények jellege, előkészítése. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest
Koszti Márk 2011: A Sziget Fesztivál országimázs-formáló szerepe. szakdolgozat, Corvinus Egyetem, Budapest, Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet.
Kundi Viktória 2012: Fesztiválok városokra gyakorolt gazdasági- és társadalmi-kulturális hatásainak elemzése. Doktori értekezés, Széchenyi István Egyetem, Győr
Kundi Viktória 2012: Fesztiválok gazdasági hatásmérésére alkalmazott nemzetközi és hazai modellek bemutatása, Tér és Társadalom, 2012/4.sz. 93-109.
MacAloon, John 1984: Rite, Drama, Festival, Spectacle: Rehearsals Toward a Theory of Cultural Performance. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues.
Pongrácz Krisztián Fesztiválturizmus c. előadása: https://prezi.com/zzvj4yfxyzq6/pongracz_krisztian_ifo/
Raffai Csilla 2005: Rendezvényszervezés. Előadás és szeminárium, Veszprémi Egyetem, Turizmus Tanszék
Stoeltje, Beverly 1992. AFestival.@ In Bauman (ed.), Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments. Oxford University Press, pp. 261-271.
xxxStudying Community Festivals, Museum of Natural History. http://anthropology.si.edu/outreach/Teaching_Activities/pdf/communityfestivals.pdf (2016.III.14.)
Szabó János Zoltán 2011: Kulturális fesztiválok mint a művelődés új formái, Debreceni Egyetem, BTK.
Szarka László 2004: Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák, Lucidus, Budapest.
Széman Emese Rózsa 2006: Báthory Napok, szokáselemző dolgozat a BBTE néprajzi szakán.

Ha elsőként szeretnél értesülni a civil világ legfrissebb híreiről, iratkozz fel a hírlevelünkre. Kattints ide!