Civil szerepek és a kisebbségi lét

Bodó Barna: Civil szerepek és a kisebbségi lét

 

A civil szerveződéseket sokan egyfajta csodaszernek tekintik, ezt a civil szerep- és szemléletér-telmezésre utalva teszik. A civil felelősségvállalás élharcosai szerint sok, túl sok területen azért nem működnek a dolgok, mert az emberek, a vezetők, valakik ott fent vagy lennebb értetlenek. Nem értik meg, nem fogják fel a jobbító civil elképzelések lényegét. A neheztelő hang erejét a civil mivolt jellege adja: hogy a jobbító szándék személyes előnyöktől mentes, nem kényszerből vagy törvényi kötelezettségből fakad, egyedül csak a közösségi elkötelezettség irányítja. Ugyan-akkor tagadhatatlanul van ebben a megnyilatkozásban civil elfogultság.

Demokrácia és civil felelősségvállalás

A civil alakítani kívánja a világot, pontosabban közvetlen környezetét, szerepvállalásának alapja az elkötelezettség, a személyes példaadás, a közösség szolgálata. Azért érdemel figyelmet – és olykor elismerést –, mert közvetlen érdeke nem fűződik a vállalt cél/feladat teljesítéséhez, attól nem gazdagszik meg, legföntebb érzelmileg lesz gazdagabb.
Michael Walzer klasszikusnak számító civil szféra-értelmezése szerint2 a fogalom körébe tartoznak mindazon polgári kezdeményezések, amelyekben a polgárok önkéntesen vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme érdekében, és amely kezdeményezések az államtól függetlenül, autonóm módon működnek. A civil szervezetben a kollektív döntéshozatal során az emberek készségeiket gyakorolják, amelyek ahhoz szükségesek, hogy létrehozzák az elvárásai-kat híven kifejező civil politikai akaratot.
A civil szférát különböző publikációkban nevezik harmadik szektornak, nonprofit szerve-zeteknek, civil szektornak, NGO-knak. Az NGO (non-governmental organization) megjelölés a legszélesebb értelmű, mert minden nem állami szervezet beleértendő, az érdekvédelmi képvisele-tek is (azaz szakszervezetek, munkaadói képviseletek, szakmai kamarák). A harmadik szektor kifejezés használata az amerikai szakirodalomra jellemző, így különböztetik meg a gazdaság másik két szférájától, az állami/kormányzatitól és az üzletitől. A nonprofit megjelölés a civil szerveződéseknek egyetlen, fontos jellemzőjét ragadja ki, nevezetesen a profit szétosztásának tilalmát. Az Európai Bizottság a civil szerveződéseket „voluntary organizations and associations” néven említi 1997-es vitaanyagában, azaz önkéntes szervezeteket és egyesületeket ért alatta. (Geszti 2003) Ez a zűrzavar némi szabadságot is jelent a használni kívánt elnevezés vonatkozásában: névválasztásunkkal a hangsúlyozni kívánt jellemzőre összpontosítunk. Ha a civil kezdeményezések léte és mibenléte a fontos, akkor a civil társadalom fogalmat fogjuk hasz-nálni. A civil (nonprofit, magyar elnevezéssel közcélú) szektor politikai szempontból az állam és a polgári/civil társadalom összefüggésében helyezhető el, gazdasági szempontból pedig a felosz-tás haszonérdekelt/nem haszonérdekelt szektorokat jelöl meg. Így alakul ki a nonprofit, illetve a nem kormányzati megjelölés. A 20. század a civil társadalom vonatkozásában is újat hozott: civil az állam és a piac kö-zött elhelyezkedő intézmények és társas érintkezések világa. Zbigniew Pełczyński oxfordi len-gyel politológus értelmezésében a civil szféra egyfajta társadalmi aréna, amelyben az egyéni érdekek, a csoportos cselekvések, a társadalmi szolidaritás és a jóléti függőség terei átszövik egymást. (Pełczyński 1984) John Keane kölcsönösséget tételez: a civil társadalom és az állam viszonya kölcsönös, a kettő egymás demokratizációjának feltétele. (Keane 2002)
A civil társadalom fogalma ellentmondásos, aminek oka a reflexivitás, a heterogenitás és a résztvevők egyenlősége. A civil társadalom szerveződési formái, a hálózatok, akárcsak a sokfé-le formát öltő önkéntes társulások a nyilvánosság arénájában fejtik ki tevékenységüket, küzde-nek, vitatkoznak, kampányolnak. A civil társadalom szereplőinek meg kell küzdeniük a demok-ratikus részvétel és a gyors döntéshozatal közötti állandó ellentmondással is. Folyamatos ve-szélyként áll előttük a bürokratizálódás-kooptálás vagy a felszámolódás-felbomlás alternatívája. A törékeny jelleg, átmenetiség és egzisztenciális fenyegetettség tehát állandó attribútumai annak a társadalmi jelenségnek, amit civil társadalomnak nevezünk.
A civil társadalom léte feltételezi a felelős individuumok társulási szabadságát és képes-ségét, a spontán, alulról induló, nem kormányzati kezdeményezéseket, ugyanakkor a személyi-séghez, a kommunikációhoz való jogokat. A megvalósuláshoz szükséges az emberek közötti, valamint az intézményekbe vetett bizalom. (Papp 2000) Giddens szerint a bizalom áthidalja a tér-idő komplexumot, miáltal megszünteti azt az egzisztenciális szorongást, amely a társadalmi in-terakciók egyre absztraktabbá válása által gyötrelmeket és viselkedészavarokat okozhat. (Giddens 1990)
Az állam leválasztásával a civilizáció, az állampolgárság és a politikai nyilvánosság (Ha-bermas 1993) váltak a civil társadalom tartalmi elemeivé. A civil társadalomnak a nyugati világ fejlődésében betöltött szerepe folyamatosan változik, erre utalva Gordon White angol politológus négy pontban foglalta össze a civil társadalomnak a demokratizálás folyamatában betöltött sze-repét. (White 1994)
1. A civil társadalom megváltoztatja a hatalom egyensúlyát az állam és a társadalom között, az utóbbi javára. A civil társadalom e funkciójára számos példát találhatunk, amikor a polgárok szervezetei, illetve mozgalmai gyakran a szó szoros értelmében szabadították fel a társadalmi élet egyes területeit az állami ellenőrzés alól, vagy a polgári mozgalmak maguk teremtették meg a központi ellenőrzéstől mentes társadalmi teret.
2. A civil társadalom ellenőrzi és felügyeli az államot a közélet erkölcsének, a politikai döntések indokoltságának nyilvános megítélése révén. A civil társadalom egyik fontos célja a politikusok és köztisztséget viselők elszámoltathatósága.
3. A civil társadalom közvetítő szerepet játszhat az állam és a társadalom között. E közvetítő szerep azokban a folyamatokban jön létre, amelyek révén a kormányzati intézmények egyezked-hetnek a társadalom egyes csoportjaival. Az egyeztetés fontos folyamat, ugyanis mindkét fél megtanulhatja, hogyan képes a másik számára meggyőzően megjeleníteni megfontolásait.
4. A civil társadalom önmagában is gyarapíthatja azon folyamatok illetve intézmények számát, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a demokratikus intézmények és folyamatok legitim mó-don és kiszámíthatóan válaszoljanak az új kihívásokra.
„A civil eszmény jegyében – állítja Seligman A civil társadalom eszméje című művében – […] az emberek beláthatóvá kívánják tenni a közéletet, különböző szerveződések kialakításával azt az igényüket jelzik, hogy a döntések helyileg és nem valamilyen ködbe vesző távoli állami gépezet révén szülessenek meg. A civil eszmény feltételezi a hatalmi pólustól független kollektív létét, és itt a hangsúly a közösségi mivoltra helyezendő. Az államtól független felelős közösségi megnyilatkozás a pluralizmus egyik eleme, s ilyenként nem csupán politikai, de etikai szempont-ból is lényeges. Ebben a helyzetben másodlagos, ki és miért indítja a kezdeményezését, lényeges viszont, hogy a közösségi kontroll éppen a civil szféra keretfeltételeit illetően kialakuljon és has-son.” (Seligman, 1997)
A civil társadalom eszméje napjaink globális és lokális politikájának egyaránt kulcs-fontosságú eleme. Egyes értelmezői számára a nyugati társadalmi rend természetes formája, amelynek felsőbbrendűsége miatt el kell terjednie az egész világon. Alain Touraine szerint, aki az elsők között ismerte fel az új világhelyzet és a civil szféra kapcsolatát, a posztindusztriális társadalomban új társadalmi paradigma alakul ki, amelyben a társadalmi élet köztes szereplői válnak alkotó tényezővé. (Touraine 1969) A civil társadalom ilyen felfogása ideológiai alapot nyújt a legfejlettebb országok irányította világrend fenntartásához. (Gellner 2004) Ezzel ellentét-ben kell értelmezni az alulról szerveződő civil mozgalmat, amelynek legfőbb célja az önvédelem, az emberi élet alapvető feltételeinek (élelem, biztonság, élhető környezet, kultúra) biztosítása. A társadalom tagjainak önkéntes mozgalma ezzel a mindenkori államhatalom kötelességét látja el, amennyiben a külpolitikai vagy gazdasági érdekekkel összefonódott állam ezt nem teljesíti.
Civil szerep, civil funkció
A civil társadalom nincs önmagában, nem önálló entitás. Az állam korlátokat állít fel, kijelöli a civil szerveződések alapításának, működésének kereteit, meg kell felelni a mindenkori, érvényes jogszabályoknak, eleget kell tenni az állammal szembeni kötelezettségeknek. És ez nem mond ellent annak, hogy a civil szervezetek működésének alapvető ismérvei az autonóm cselekvés, az önkéntesség és a szolidaritás.
A civil társadalom egyik megközelítési módja a társadalmi berendezkedés és közösségi akcióterv közötti kapcsolat értelmezése. A. de Tocqueville hármas felosztásában az állam, a poli-tikai társadalom és a civil társadalom rendszerét alkalmazza. (Tocqueville 1993, első megjelenés 1843) Az állam a képviselet, a reprezentáció, a bürokrácia, a politikai intézmények stb. világa, míg a civil társadalom a privát cselekvések tere. Végül pedig a politikai társadalom az egyesüle-tek, a közélet, a sajtó, a nyilvánosság tere, amely valamilyen kontrollfunkciót gyakorol az állam felett. Ebben az értelmezésben a civil társadalom a demokrácia iskolája: az önszerveződések kérdése és képessége, illetve érdekek és értékek védelme.
Bibó István szabadságértelmezése során jut el a „szabadság kis köreinek” gondolatáig, amit a civil társadalommal kapcsolatos irodalomban is gyakran idéznek. Bibó szerint a modern szabadság az önkormányzatiság korábbi változataiból, a kiváltságokból, a szabadságok kis köre-iből formálódott ki, és mindenekelőtt azt jelenti, hogy a politikai hatalom immár nem független a polgártól, feltétele a polgári beleegyezés. A hatalom nem személyes uralom, hanem személytelen szolgáltatás, és nem monopolizálható senki és semmi által. (Bibó 1947)
Jeffrey Alexander szerint a civil társadalom felfogható szolidaritásszféraként, ebben fo-kozatosan kialakul egy általános elveket elfogadó közösség. Minél inkább létezik a szolidaritás-közösség, annál inkább megmutatkozik (a közvéleményben), létrejönnek saját kulturális kódjai és narratívái, kialakulnak – jogi és mediatikus – intézményi formái. Maga a szolidaritásközösség egymást kölcsönösen tételező jellemzőkben és gyakorlatokban mutatkozik meg, ilyenek a civil-ség,3 az egyenlőség, a kritika és a respektus. „Ez a fajta civil közösség, mint olyan soha nem létezhet, azaz csak bizonyos mértékben valósulhat meg […], a civil társadalom kulcsszereplője a jogokkal és kötelességekkel rendelkező szuverén individuum, aki a közjó és saját maga érdeké-ben kész alávetni magát az együttműködés és szolidaritás játékszabályainak, azaz szuverenitásá-nak egy részéről kész önként lemondani.” (Alexander 1998: 7)
Külön kell szólni a civil társadalomnak a kelet-közép-európai államokban betöltött, illet-ve elvárt szerepéről. A civil társadalom a kommunista országokban a ’80-as években a diktatóri-kus állammal való szembenállás, önszerveződés közege: „antipolitika” (Konrád György), „pár-huzamos polisz” (Václav Havel), a „hatalomnélküliek hatalmának” (Adam Michnik) szinonimá-ja. A kelet-közép-európai szocialista országokban a civil társadalom fogalma a fennálló, diktató-rikus uralomra reflektált, a vele való szembeszegülésnek lett a politikai stratégiája. A stratégiát a Szolidaritás mozgalom keretében dolgozták ki, ezzel kapcsolatosan J. Kuron és A. Michnik sze-repét szokták kiemelni. Ők abból indultak ki, hogy a kelet-közép-európai térségben hagyomá-nyos forradalmakra nincs esély a Szovjetunió elnyomó rendszere és katonai túlhatalma miatt. A rendszert belülről kell megbontani, stratégiájuk szerint a pártállam leplezésére és a mindennapi életből való fokozatos kiszorítására van szükség. Nem a hatalom felváltása, hanem a visszaszorí-tása volt a cél, s ezt a stratégiát nevezte Michnik új evolucionalizmusnak.
A civil társadalom Kelet-Európában az emberi jogokhoz kapcsolódó politikai stratégia-ként, az elnyomó állammal szembeni tiltakozás terepeként fogalmazza meg önmagát. (Konrád 1986) A civil társadalom és az állam szembenállásában a civil társadalom a társadalmi önvéde-lem eszköze. A tartalékokat felélt társadalmakban, válságos helyzetben vette át az ellenzéki ér-telmiség a civil társadalom eszméjét lengyel kollégáiktól. A lengyel Szolidaritás mozgalom szá-mára alapvető fontosságú volt az önkorlátozás, a pártállammal való konfliktus kerülése, az erő-szakmentesség, a széleskörű társadalmi részvétel és a demagógia mellőzése. A civil társadalom szerteágazó jelentésű fogalma, amely a szabadpiaci gazdaságtól a kisközösségek szociális önsegé-lyezéséig számos törekvést magába tud foglalni, alkalmas jelszónak bizonyult a legkülönfélébb ellenzéki csoportosulások összefogására. (Honneth 1993)
Az 1980-as évek civil mozgalmának végcélja, az erőszakmentesség ellenére, a fennálló rendszer megdöntése, az állami funkciók átvétele volt. A civil társadalom ilyen felfogása erkölcsi és politikai utópia, inkább ideál és követelés, mint valóság, lényegi eleme a hatalom elutasítása és a szellem hatalmának tudata. (Bodó 2000) A ’80-as évek második felére, a változás jeleire mintegy válaszul túlhangsúlyozódott a közvetlen részvétel igénye a demokrácia pártpluralizmu-son alapuló felfogásához képest. A demokratikus átmenet paradoxonja, hogy sikere esetén a tár-sadalom megszabadul ugyan a régi rendszertől, de az átalakulás folyamata inkább csak kivétel-képpen teszi lehetővé a társadalom széles rétegei számára a valódi történelmi cselekvést. Az át-menet akkor sikeres, ha a társadalom megmutatja erejét, de valójában nem él vele. A társadalom szerepe a demokratikus átmenetben rendkívül fontos, mégis szimbolikus. Jellemző, hogy ez a szerep több szinten túldimenzionált. D. Lőrincz József megjegyzi, a civil társadalom a szabad-ság, a demokrácia letéteményeseként jelenik meg, illetve a modern kor problémáira javasolt álta-lános megoldásként. A civil társadalommal kapcsolatos írások a rendszerváltás előtt, és utána is néhány évig azt sugallták, hogy a fogalom egy világosan artikulálható, pragmatikus társadalom-képet is jelöl, még ha burkoltan is. (Lőrincz 2004: 43) Ez nem volt igaz. A rendszerváltás után a civil társadalom nem tüntette el a már meglévő problémákat, sőt újak is jelentkeztek. A térségben az 1990-es években a civil társadalom fogalma veszít mobilizáló jellegéből, és átadja a helyét az NGO-knak, a nem kormányzati szervezeteknek. Ezzel párhuzamosan pedig egyre gyakrabban csak civil szféráról, civil szervezetekről, nonprofit szektorról kezdenek beszélni. (Papp Z. 2000) 1989 előtt a Balkánon nem létezett, nem alakulhatott ki demokratikus politikai kultúra. Itt a dik-tatúrával való szembenállás kérdése semmilyen nyilvánosságot nem kapott, a folyamatok sokkal nehezebben indultak el. A civil társadalom iránt ezekben az országokban inkább bizalmatlanság, kételkedés nyilvánult meg. Nem alakultak (még) ki a váltás mentalitásbeli előfeltételei. A helyzet jó ideje változóban, 1990 után a térségben a civil mivolt a politikai, jogi, gazdasági, a mindenre kiterjedő mentalitásváltás igényét jelenti, olykor a civil és a politikai határok kölcsönös, mindkét irányból történő átlépésével.4 Ma már lehetséges a Balkánon is (országonként különböző) civil társadalomról beszélni, annak ellenére, hogy a polgári társadalom e régióban mindmáig fejletlen, ritkás szövetű.
A civil társadalom jellemzői alapján meghatározható főbb szerepek a következők: a köz-szféra és a magánszféra közötti közvetítés, a társadalmi kontroll biztosítása, társadalmi-szakmai csoportok érdekeinek képviselete, a társadalom önszerveződési igényeinek megfelelően a közjó szolgálata. Van, aki külön jelöli meg a civil társadalomnak a demokratizálásban betöltött szere-pét.
A civil társadalmi struktúrák (az önkéntes társulások, a hálózatok és a társadalmi moz-galmak) számára három fő szereplehetőség jelöli ki a jövő útvonalait: a protestálási potenciál, a kritikai diskurzus kezdeményezése és a hatalmi működés társadalmi kontrollja. A társadalmi demokratizálódás ugyanis folyamat, soha nem állítható, hogy a végére értünk. A civil társadalom fogalma tehát inkább a szerveződési formák sokféleségének interakcióiban, mintsem egyetlen speciális szervezeti formában ragadható meg. (Alexander 1998) Végső soron tehát a civil szerve-zetek polgári magatartásra ösztönöznek, (ki)nevelik a polgárságot és ezáltal magát az új civil társadalmat.
A civil társadalom legfontosabb funkciói D. Siegel és J. Yancey összefoglalása szerint a következők: (Siegel – Yancey 1993)
– módot nyújt a társadalom különféle, komplex szükségleteinek kifejezésére és aktív megközelí-tésére;
– az egyéneket polgárként való cselekvésre ösztönzi a társadalmi lét minden aspektusában, ahe-lyett, hogy meghajolnának az államhatalom és a gondoskodás előtt és függésbe kerülnének tőle;
– elősegíti a társadalom pluralitását és sokszínűségét, például a kulturális, etnikai, vallási, nyelvi és más identitások védelme és erősítése révén;
– megalkotja azokat a mechanizmusokat, amelyek révén lehetővé válik a kormány és a piaci szféra elszámoltatása/felelősségre vonása a nyilvánosság által.
Ez a rövid elemzés nem teszi lehetővé a civil társadalom egységes fogalom-meghatározását, ezért a továbbiakban Arató András értelmezését veszem alapul: a modern civil társadalmat a civil kezdeményezések és önszerveződések változatos formái alkotják, ezeket az elemi emberi jogok érvényesülését garantáló jogrendszer intézményesíti, miközben tiszteletben tartja a társadalom sokszínűségét. A civil szervezetek közvetítenek az állam és polgárai, valamint a gazdasági hatalom és az állampolgárok között. A civil társadalom meghatározó mozzanata, „lényege” a nyilvánosság, a nyilvános kritikai diskurzus. (Arató 1999)

Kisebbségi társadalom, kisebbségi civil szféra

A civil társadalomról kialakuló kép tovább bonyolódik, ha a nemzeti kisebbségek civil szféráját kívánjuk elemezni. Az idézett funkciók közül van olyan – a Siegel–Yencey-féle felsorolásban az utolsó –, amely kisebbségi léthelyzetben irreálisnak tűnik: a kisebbség képtelen a többségi nyil-vánosság olyan jellegű és intenzitású tematizálására, hogy a kormány, illetve bármilyen közsze-replő ezt közösségi felelősségre vonásként értelmezhesse. Ha a kisebbségi civil szervezet tevé-kenységi területe nem specifikusan kisebbségi, nem kötődik a kulturális, etnikai, vallási, nyelvi és más identitások védelméhez, akkor valóban elképzelhető, hogy – például egy környezetvé-delmi kérdésben – olyan reakciókra kerüljön sor a nyilvánosság szférájában, amelyek igazi fele-lősségre vonásként értelmezhetők. De ez esetben a civil szervezet elsődlegesen környezetvédel-mi, és másodlagossá válik az a sajátossága, hogy alapítói/tagjai egy nemzeti kisebbséghez tartoz-nak.
Alapvető kérdés: miként határozható meg a kisebbségi társadalom fogalma. A kisebbség-ben élő etnikai közösségekről igen gyakran társadalom értelemben szoktak szólni-vitatkozni, miközben a kisebbségi társadalom fogalomként sem tisztázott eléggé. Giddens klasszikus értel-mezése szerint a társadalom a politikai uralom egy adott rendszerének alávetett, különálló terüle-ten élő és a körülöttük lévő csoportoktól eltérő identitással rendelkező emberek csoportja. (Giddens 1995) Elvontabban a társadalom személyek közötti kapcsolatok hálózata, kölcsönössé-gi viszonyrendszeren alapuló közösség. E közösség tagjai megosztanak egymással valamilyen kölcsönös érdeket vagy hasznot. Így jutunk el a kifejezés állampolgári közösségként történő ér-telmezéséig. Mi több, ha a polgári jólétet biztosító nemzeti intézmények vonatkozásában hasz-nálják, a társadalom kifejezés az országnak lesz a szinonimája.
Mivel a nemzeti kisebbség egy nemzetiesítő államban5 elkülönülő, külön etnikai azonos-ságtudattal rendelkező csoport/közösség, kikerülhetetlen a többség-kisebbség dichotómia, a ki-sebbség csakis a többséghez való kapcsolatában értelmezhető, a két csoport egymás reciprokja-ként nyer értelmet. A kisebbség elsődlegesen a nemzetállam strukturális, illetve politikai homo-genizáló hatásaival szemben tételezi önmagát, közösségként ezzel a fő szemponttal kapcsolato-san szerveződik. A belül lévő kívülállás bizonyos rendet hoz létre, alapja az ellenkezés, mivel a modern állam az élet minden területére behatol, a modern társadalom egyetemes értékrendje erő-szakosan megváltoztatja a hagyományos (kisebbségi) identitást. Ezzel szemben jön létre a ki-sebbségek közösségvágya, a hagyományos nemzeti értékek iránti elköteleződése. Végel László kifejezésével a kisebbség szalmaszálba kapaszkodik – amivel vitatkozhatunk,6 de a szókép kife-jező ereje vitathatatlan. (Végel 1993) A kisebbség olyan mértékben vesz részt az állam (nemzeti-esítő állam) életében, amennyiben ez okvetlen szükséges, különben saját külön világát kívánja élni és építeni.
Brubaker szerint a nemzeti kisebbségeket, a nemzetiesítő államokat és az anyaországokat kölcsönös függések rendszere köti egybe. (Brubaker 2006) A nemzetiesítő államban az uralkodó alapállást képviselők az államot egy „megvalósulatlan” nemzetállamnak látják, ezért céljuk és feladatuk a „tökéletes” nemzetállam kialakítása. Ennek jegyében az államalkotó nemzet nyelvi, kulturális, demográfiai, gazdasági és politikai egyeduralmát kívánják minél inkább érvényesíteni. Az új nemzetállamok nemzetiesítő vagy nemzeti integrációs törekvései egy relacionális mezőben fejtik ki hatásukat, ez magába foglalja a nemzeti kisebbséget és annak anyaországát is. A kisebb-ségek és az anyaország elitjei folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy mit tesz az új nemzetállam, különös tekintettel a „nemzetiesítő” vagy „nemzeti integrációs” törekvésekre. Ha ilyesmit észlelnek, az illető államot elnyomó vagy igazságtalanul nemzetiesítő államnak tüntetik fel. Cse-lekvési lehetőségként a kisebbség mozgósítható a nemzetiesítés észlelt megnyilvánulásaival szemben. Az anyaország joga, hogy figyelemmel kísérje és védje a külföldön élő, etnikai érte-lemben azonos nemzetiségűek érdekeit, tehát anyagi vagy erkölcsi támogatást nyújthat e kezde-ményezésekhez, és tiltakozhat a nemzetiesítő államnál vagy nemzetközi szervezeteknél az észlelt nemzetiesítő törekvések ellen. A tiltakozás visszahat a nemzetiesítő államra – igaz, nem szük-ségképpen tántorítja el a nemzetiesítés politikájától, sőt akár annak felerősödéséhez is vezethet. A kisebbség hűtlenséggel vádolható meg, az anyaországként fellépő állam pedig a nemzetállam belügyeibe történő beavatkozással. Ez a kapcsolati rendszer küzdőtérként értelmezhető.
A nemzeti kisebbségek a brubakeri modell értelmében egy hármas viszonyrendszer egyik pólusát képezik, a modell elfogadása azt jelenti, hogy a kisebbségi civil társadalmat nem lehet a civil társadalomhoz hasonló módon definiálni. Vegyünk számba néhány dilemmát.
Beszélhetünk-e társadalomról abban az esetben, amikor a „társadalom” meghatározó in-tézményei bár a közösséget szolgálják, bizonyos értelemben „kapuintézmények”, illetve repre-zentálnak. A kapu jelleg azt jelenti, hogy bár kisebbségi az iskola vagy a színház, de a többségi társadalom intézményi rendszerének is részét képezik, egyszerre kettős elvárásnak tesznek ele-get. A reprezentálás pedig arra vonatkozik, hogy a kisebbségi értékek fel- és bemutatását szolgál-ják különböző – többségi – kontextusokban. Kisebbségi léthelyzetben sérül a különböző (politi-kai, gazdasági, civil) szférák elkülönülésének elve. Ennek vannak a kisebbségi léthelyzetet töké-letesen illusztráló példái.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a Romániában élő magyarság poli-tikai képviselete, amely a román politikai rendszerben pártként nyilvánul meg. A törvényhozás-ban képviseli a kisebbségi magyar érdekeket, gyakran kormánykoalíció részese. Nemzetközi szinten is pártként mutatkozik meg, amennyiben képviselőit bejuttatja az Európai Parlamentbe, illetve nemzetközi pártszövetség tagja. Ugyanakkor jogi bejegyzése, vagyis a román törvények szerint civil egyesület: az egyesületi törvény alapján jegyezték be, aminek értelmében a civil szférához kellene tartoznia. Ezt az „identitást” bizonyos helyzetekben hivatkozási alapként hasz-nálja: például amikor a román költségvetésből a kisebbségi nemzeti közösségek számára megítélt pénzügyi eszközöket megkapja, illetve ezeket az alapokat kezeli. De a képlet még ennél is bo-nyolultabb, ugyanis az RMDSZ 1993-as belső strukturális reformja a szövetséget a romániai magyar közösség önkormányzataként tételezte, és hosszú éveken át a szervezeti struktúra is az önkormányzati modell alapján épült fel. Bár ezen a téren történtek változások, maga az idea, a közösségi önkormányzat önminősítés a szervezet dokumentumaiban olykor ma is visszaköszön. Ebben a helyzetben pedig sérül a civil szervezetekkel szembeni alapvető elvárás, hogy nem tö-rekszenek a politikai elit helyébe lépni, nem kívánnak szerepet vállalni az államirányítás felada-tában – hiszen az RMDSZ közel két évtizeden át kormányzati tényező volt Romániában.
Kisebbségi alapdilemma: ki a civil és kivel szemben kell a közösségi (civil) érdekeket képviselni? Az állami és kormányzati szervekkel szemben vagy pedig a kisebbségi közösség politikai intézményeivel szemben? És függetlenségről is csak korlátozott mértékben beszélhe-tünk, hiszen a civil szférának jutó/járó támogatások egyik igen fontos kezelője éppen a politoló-giai értelemben tisztázatlan státusú RMDSZ. Vannak szerzők, akik a kisebbségi civil szervezetek hármas függőségéről beszélnek7: a támogatások vonatkozásában függ a magyar közösség politikai képviseletétől, függőségben van a román kormányzati szervekkel szemben, illetve a harma-dik függőség (egyben lehetőség is) az anyaország kormányzati szerveivel szemben alakul ki.
Kisebbségi civil szféra létezik, de kialakulásának folyamata eltér a civil társadalom meg-jelenésének folyamatától. Két lényegi különbség: megjelenése sok esetben hiányzó közösségi funkciókra adott válasz, illetve kisebbségi kontextusban nem valósul meg a köz- és a magánszfé-ra dichotóm szétválasztása. Ezért érthetünk egyet Fábián Ernővel, aki szerint a kisebbség civil szféra „kényszerűségből alakul és elkerülhetetlenül beszűkített, éppúgy nem lehet teljes értékű, mint a kisebbségi lét.” (Fábián 1993: 5) A gondolatot Papp Z. Attila viszi tovább, állítása nehe-zen vitatható: „a kisebbségi civil társadalom szükséges rossz: szükséges, mert a kisebbség tagjai itt szabadnak érezhetik magukat, ellenben rossz, mert beszűkítő jellegű. A civil társadalom esz-méje itt a kisebbségi közösséget jelenti.” (Papp Z. 2000)
Következésképpen számomra elsősorban a diskurzus fontos, amely sokkal inkább a ro-mániai magyar egyesületi szféra helyzetéről szól, mint a fogalmi keretekről. A kisebbségi közös-ség civil szerveződései elsődlegesen nem az állami intézmények köré alakuló szervezetek és há-lózatok, ugyanis ez esetben a politikai-civil viszony (legalább) kettős tagoltságú. Az állami in-tézményi szint mellett, de még inkább azt megelőzően, létezik a kisebbségi politikai struktúra, amely intézményileg is, funkcióját illetően is karakteresen más, mint az állami szféra. Ezen más-ság okán tűnt ideig-óráig úgy, hogy a romániai magyar civil társadalomnak a kisebbségi politikai képviselettel, ennek teljesítményével kapcsolatosan nem kell – nyilvánosan megjelenített – vi-szonyulást kialakítania. Ma világos a civil szereplők számára, hogy szerepük és felelősségük kiterjed a társadalmi stratégiák megjelenítésére is. Ez a szerepfelfogás kikerülhetetlenül vezet el az RMDSZ-szel, mint a kisebbségi magyarság politizáló/hatalmi struktúrájával szembeni ön-meghatározáshoz annak ellenére, hogy létezik egy olykor vitatott értelmezés, miszerint romániai magyar vonatkozásban a civil társadalom az egész kisebbségi közösséget jelenti.8
A civil szerveződések alakulási folyamata egy általános feleszmélés strukturális tárgyia-sulása és mozgalommá állandósulása. A folyamatnak megvannak a hely- és időfüggő sajátossá-gai, s ebben meghatározó, hogy az elitek milyen hagyományértelmezéseket jelenítenek meg, illetve miként viszonyulnak a társadalomfejlődés alapvető kérdéseihez. Ugyanakkor maga a fo-lyamat nem választható el a civil társadalomról és a civil szféra helyzetéről szóló, időben a jelzett tényezők függvényében hangsúlyeltolódásokat mutató diskurzustól.
A kisebbségi civil szféra, amennyiben a már jelzett opció mentén befelé, közössége felé fordul, lemond arról, hogy a kormány és általában a központi politika felé fontos üzeneteket fo-galmazzon meg, akkor – bár ezt nem kommunikálja – szerintünk éppen az ellenőrző funkció hiányát, csökevényes voltát fogadja el, lévén a civil társadalom által képviselt morális tartalom kulturálisan kondicionált.
Amennyiben egyetértünk azzal, hogy a civil társadalom a demokrácia iskolája (az ön-szerveződések kérdése és képessége, továbbá érdekek és értékek védelme), akkor kisebbségi civil szervezetnek az tekintendő, amelynek célja a kisebbségi közösség szolgálata. Bár ez a kér-dés is további dilemmák forrása lehet, mivel a kisebbségi közösség szolgálata nem csupán a kö-zösségen belül képzelhető el, hanem a többség-kisebbség közötti párbeszéd ösztönzésével és alakításával is. Ezért elemzésünkben azokat a szervezeteket tekintjük kisebbségi (például romá-niai magyar, német, szerb stb.) szervezeteknek, amelyek a vonatkozó közösséget szolgálják programjaikkal és az illető közösség érdekében lépnek fel. Ez a fellépés pedig az illető közösség meghatározó identitáselemeit kívánja védeni és erősíteni.
És marad a kérdés: miként értelmezzük a kisebbségi civil szférát? Az elméleti rigorozitás igényét tükröző, pontos fogalomhasználat helyett a válasz általánosító: a romániai magyar civil társadalom egyszerűen és egyszerűsítően jelenti a létező intézményhálózatot, magát a mozgalmat és az építkező folyamatot. Vagyis olyan szervezetek, amelyeket kisebbségiek hoznak létre, to-vábbá olyanok, amelyek szerepmeghatározásuk során a kisebbségi léttel kapcsolatos helyzete-ket/dilemmákat/célokat tekintik elsődlegesnek.

Civil szféra a sajtóban és mint kutatási téma
Civil szféra a sajtóban

A civil társadalom kérdése korán, már 1990-ben megjelenik a romániai magyar nyilvánosságban. Papp Z. Attila fentebb idézett, a REGIO folyóiratban megjelent tanulmánya alapján foglalom össze a civil társadalommal kapcsolatos sajtó első évtizedét. (Papp Z. 2000) Tőle származik két általános megjegyzés: 1.) a civil társadalom eszméjének nyilvánosságban való megjelenése meg-előzi a civil szféra kialakulását, 2.) a magyar nyelvű sajtóban a civil társadalom gyakran a ki-sebbségi közösség szinonimájaként van jelen.
A magyar nyelvű nyilvánosságban, a vizsgált időszakban három szakaszt azonosított Papp Z. Attila: a civil társadalom kételyekkel teli felfedezése:
1.) a kilencvenes évek legelején a felmerülő főbb kérdések: a diktatúra évtizedeiben fennmarad-tak-e civil társadalomszerű képződmények, illetve hogyan lehetne ilyeneket animálni az 1989-es fordulat után; ennek az időszaknak visszatérő megállapítása, hogy csak egy „civil társadalmi fordulat” járulhat hozzá a pluralista berendezkedés kialakításhoz, de Romániában ez illúzió, utó-pia;
2.) a civil társadalom fogalmának tisztázási szándéka: 1991–1995 között több tanulmány a foga-lom tényleges definíciójával foglalkozik, ezekben az írásokban már vannak hivatkozások közép-európai teoretikusokra vagy a fogalom értelmezésében alapvetőnek számító könyvekre; e definí-ciós szándékkal egyetemben gyakran felmerülő kérdés, hogy az akkori időszakban volt-e vagy nem civil társadalom: ha igen, akkor, hol találhatjuk meg, ha nem, akkor melyek azok a ténye-zők, amelyek meggátolják (újra)kiépítését;
3.) a civil társadalom operacionalizálása és résztémává zsugorodása: 1995 végétől a fogalom többnyire már csak alkalmazva jelenik meg, konkrét megnyilvánulási formái szociológiai elem-zések tárgyává váltak; ezzel párhuzamosan a civil társadalom „egzisztenciális” kérdése (azaz: létezik vagy sem?) háttérbe szorul. A fogalom a demokratikus berendezkedés kialakulásának feltételeként jelenik meg, és használata gyakran csak önszerveződő helyi társadalmat jelöl.
Papp Z. tanulmányában megemlít néhány szerzőt (Biró A. Zoltán: Intézmény – képviselet – civil társadalom, Átmenetek 1990/1.; Magyari Nándor László: Civil társadalom: utópia vagy realitás? A Hét 1990/26.; a Magyari-cikkre válaszoló Veress Károlyt), utal az első műhelybeszél-getésre (Csíkszereda, 1990. szept. 29.) amelyről Veress Károly számol be az Európai Idő 1990/38. számában. A kifejtett vélemények visszatérő, fontos eleme a civil társadalom gondola-tiságának összekapcsolása „kisebbségi létünk” problémájával; illetve az európai felzárkózás egyetlen biztosítéka a „társadalom animálása”, amely nem más, mint „a társadalom természetes vitalitásának, öntermelő mechanizmusai kibontakozásának elősegítése”.

A Korunk 1992/9. száma a romániai civil társadalom kérdését járja körül. Ennek vannak nemzetközileg elismert szerzői (Arató András, Adam Seligman), közölnek román (L. Matei) és erdélyi magyar (Bakk Miklós) szerzőket, utóbbinak egyik szóképét – a civil társadalom „tündök-lése és bukása” – többen átveszik, visszacseng sok szövegben. Bakk a „bukás” okai között említi a poszttotalitárius időszak elitképződésének lassúságát, a politikai közömbösség elterjedését. Fábián Ernő választ keres arra a kérdésre, hogy létezhet-e kisebbségi civil társadalom – véleményét fentebb idéztem. Vita tárgyát képezte, hogy hol, milyen társadalmi szférában jöhet létre a kisebbségi civil társadalom, egyesek a falu-város, mások az intézményi-nem intézményi szféra ellentéte mentén ke-resték válaszaikat. (Nagy Olga, Rostás Zoltán, Horváth István – Deák Sala Zsolt) Papp Z. elemzé-séből még egy jellemző részt idézek, éspedig utalását Kötő József 1999-es tanulmányára, aki megállapítja: „értelmiségi elitünk megteremtette a civil társadalom csíráit, de a politikai élet el-lentmondásossága, az alapvető társadalmi reform késlekedése miatt egy komplex civil társada-lom kiépítéséről, amely képes a hatalom döntéseit a közhasznúság szellemében befolyásolni, még nem szólhatunk, ez további küzdelmek tétje.” Papp Z. az idézetben rejlő pesszimista állás-pontra hívja fel a figyelmet, jóval nagyobb távlatból viszont arra figyelmezek, hogy amennyiben Kötő álláspontját nem tekintjük egyedinek, akkor 2000-ben az erdélyi magyar elit jelentős része úgy képzelte: a civil társadalmat úgy lehet/kell felépíteni, mint valamilyen közösségi intézményt. (Kötő 1999)
A civil szféra kérdéséről a legátfogóbb összeállítás a Magyar Kisebbség 2002/3. lapszá-mában jelent meg. Történt ez azt követően, hogy 2002-es kolozsvári, IV. Civil Fórum zárónapján megfogalmazódott az a gondolat, hogy civil szövetséget kellene alakítani (parlamentet, de ne-vezhető másként is), amely a jövőben integrálná az akkor körülbelül 1500 romániai magyar civil szervezetet, ellátná érdekvédelmüket, érdekérvényesítésüket, tevékenységük koordinációját. Erre a kezdeményezésre újságcikkek reagáltak, vita is kialakult.9 Kijelenthető, hogy ez a folyamat a Magyar Kisebbség hasábjain biztosított vitafórum keretében csúcsosodik ki. Éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy bővebben idézzem.
A vitaindítót Somai József írta (Rendszert teremteni a civil szférában), kiindulási alapja, hogy az erdélyi magyar civil szféra szakaszhatárhoz érkezett. Az új helyzetben meghatározó a támogatások kérdése, de ennél fontosabb a civil jövőkép, a szféra fejlődése. Szükségesnek tekinti a civil integráci-ót, függetlenül ennek formájától (lehet civil szövetség, parlament, föderáció, kamara stb.), aminek létrehozása mellett szóló érvek: a román civil szférában is beindult egy fokozott országos szintű szerveződési-integrációs folyamat, ugyanakkor nem került sorra a civil társadalomról szóló vita, amelyet az integráció elősegítene. A vitaindítóhoz kilencen szóltak hozzá. Bereczki Kinga az er-nyőszervezetek létét és mibenlétét taglalta. Bodó Barna elméleti bevezető után Temes megye tíz-éves civil folyamatait mutatta be. Farkas Éva gyakorló civilként az ernyőszervezetek létjogosult-ságáról írt és a civil kamarát párhuzamba állította az RMDSZ-el. Farkas Miklós segesvári, kollé-giumot működtető alapítvány vezetőjeként az érdekegyeztetés, az érdekérvényesítési szolidaritás és a partnerségi kapcsolatok kialakításának jelentőségét hangsúlyozta. Fleisz János beszámolt arról, hogy Nagyváradon 1999-ben létrejött a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ), és szükségét látja a területi információs központok létrehozásának. Kósa András László szerint a folyamatot kell látni, azt, hogy a romániai magyar kisebbség a civil tár-sadalom építésében előnyre tett szert a román többséggel szemben, és a román államnak igenis feladata a magyar civil szféra támogatása. Lőrincz Zsuzsanna hozzászólásában udvarhelyi hely-zetkép kapcsán felveti a civil házak gondolatát.
Kiemelek az összeállításból két szöveget, mivel ezek egymásnak ellentmondanak. Kötő József a belső önkormányzásra képes intézményrendszer létrehozásának szükségességét hangsú-lyozta, ez a civil társadalmi erők felszabadításának egy lehetséges útja. Újra kell gondolni a tár-sadalomépítés, ezen belül az érdekvédelmi szervezet struktúráit. Végül egy állásfoglalás-tervezetet közölt, amely az RMDSZ és a magyar civil szervezetek közötti együttműködés kereté-re tett javaslat volt. Javasolta a Civil Társadalom Konzultatív Tanácsa létrehozatalát, amelynek tagjai az RMDSZ felső vezetői és civil szervezetek képviselői lennének.10 Akkor Kötő József az EMKE elnöke volt, korábban az RMDSZ alelnöke, RMDSZ-es államtitkár, később RMDSZ-es parlamenti képviselő. Biztosra vehető, hogy a Konzultatív Tanácsra vonatkozó javaslatát egyez-tette az RMDSZ-szel.
Szenkovics Dezső elméleti alapozású dolgozatában előbb a magyarországi ezredfordulós civil integrációs elképzeléseket elemezte, majd rátért a romániai, végül a romániai magyar civil szervezetek helyzetére. Szerinte „a romániai magyar civil társadalom esetében szomorúan kell tapasztalnunk, hogy az utóbbi időben csak számszerű növekedés figyelhető meg, de ez nem je-lenti azt, hogy civil társadalmunk megerősödött. És nem feltétlenül jelenti azt, hogy civil társa-dalmunk betölti társadalmi szerepét”. Visszautalt a IV. Civil Fórum résztvevőire, ahol egyesek javasolták, jöjjön létre egy civileket integráló szervezet. E javaslathoz kötődik vélekedése: hogy ott megszólaltak, „nem valaki vagy valami ellen szóltak, cselekedtek. Mikor ez a gondolat felve-tődött, akkor mindannyian az erdélyi magyar civil társadalom jövője mellett, és ezáltal megfo-gyatkozott magyarságunk mellett emeltek szót. Mert az erdélyi magyar civil társadalomnak csak akkor van jövője, ha képes egységesen fellépni, ha képes ellátni feladatát, ha képes kontrollt gyakorolni, ha képes a mindenkori magyar kormánnyal, a mindenkori román kormánnyal és az RMDSZ-szel partneri viszonyt kiépíteni, érdekképviseletet és érdekvédelmet gyakorolni.”
A lapszám és 2002 korszakhatár a romániai magyar civil szférában. 2002 után a civil szférával kapcsolatos sajtóvitára már nem került sor.

Kutatások

Kiss Dénes írja egyik civil kutatásának bevezetőjében, hogy 2-3 évenként készül valamilyen szintű felmérés Erdélyben a civil szféráról. (Kiss 2006) Az alábbiakban csak a fontosabbakra térek ki.

A civil szférára vonatkozó első átfogó kutatást Horváth István és Deák Sala Zsolt készí-tette 1995-ben, dolgozatuk megjelent a Korunk 1995/11. számában. Adataik szerint a romániai magyar civil szervezetek tevékenységi terület szerinti lebontásában a kulturális és vallási intéz-mények meghaladják az 50 százalékot. 1995 környékén a romániai magyarok szervezetalapítási kedve csökken, a tendencia éppen a kultúra, a vallás és az oktatás területein a legszembetűnőbb. Ez azt is jelentheti, hogy 1989 után a civil szféra elsősorban a szimbolikus, a kisebbségi léthez szorosan kapcsolódó dimenziót erősítette meg, ez pedig egyrészt a korábbi évtizedek megtorló politikájára adott válaszként értelmezhető, és nyilván összhangban volt az 1989 végén létrejött érdekképviseleti szervezet meghirdetett programjával is. Kiemelik, hogy az RMDSZ-politikusok jelentős arányban vállalnak vezető szerepet a civil szféra szervezeteinek vezetőségében. A szer-vezetek hazai (romániai) adományozóinak és támogatóinak listáján azonban az RMDSZ az utol-só előtti helyen szerepel. A látszólagos ellentmondást a szerzők szerint az RMDSZ és a civil szervezetek közötti személyi szintű összefonódások oldják fel. Az érdekképviseleti szervezet anyagilag nem támogatja a civil intézményeket, de azokban mégis jelen van, mintha egyfajta ellenőrző tevékenységet fejtene ki. Ez egyrészt a civil szféra kisajátításának szándékára utal, másrészt pedig az RMDSZ-en belül elfoglalt pozícióból származó kapcsolati tőkének „civil tő-kévé” való konvertálását jelentheti. Végül fontos megállapítás, hogy a civil szervezeteket külföl-di adományok tartják el, a szerzők adatai szerint az 1995-ös összjövedelem 71%-a adomány, ezek döntő többsége Magyarországról érkezett.11
Csata Zsombor, Kiss Dénes és Kiss Tamás 2003-ban a magyarországi Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából végzett felmérést a romániai magyar kulturális intézmény-rendszerre vonatkozóan, ennek eredményét az Erdélyi Társadalom folyóirat publikálta 2004/1. számában. A Kárpát-medence magyarságára kiterjedő kutatást az MTA Kisebbségkutató Intézete koordinálta. Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyékben a kutatást a csíkszeredai Regionális és Antropológiai Kutatások Központja végezte, a szerzőhármas eredményei Belső-Erdély, Parti-um és Bánság megyéire vonatkoznak. Összesen 894 intézményt vizsgáltak, ezek típusai: könyv-tár, levéltár, múzeum, könyvkiadó, sajtó, honlapok, színház, táncművészet, zeneművészet, iro-dalmi körök, alkotóműhelyek. Ezek között is találhatók civil szervezetek, de a felsoroltak jelen-tős arányban önkormányzatok által működtetett intézmények. Többségükben civilek lehetnek az ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetek, népművészeti alkotóműhelyek. A szerve-zeti keretre vonatkozó besorolás szerint biztosan civilek a diák-/ifjúsági szervezetek, a vallási egyesületek, a nőszövetségek, a települést támogató egyesületek, valamint az EMKE szervezetei. Mivel a kutatás csak részben mondható civilnek, bármilyen érdekesek is eredményei – bemutatá-sukról lemondok.
Kiss Dénes 2006-ban az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány megrendelésére kutatást végzett, a vizsgálat eredményeit a Romániai Magyar Évkönyv 2006 közölte. (Kiss 2006) Ez a kutatás újat hoz a korábbi elemzésekhez képest, mivel ezekkel összevetve tendenciákat jelöl ki, ugyanakkor bizonyos adatokat összevet romániai és magyarországi kutatási eredményekkel. A szervezetalakítást illetően nála is az 1990–1995-ös időszak áll az első helyen, de sem 1996–2000, sem 2001–2006 között nincs jelentős visszaesés. A legtöbb szervezetet Hargita megyében jegyezték be, ezt Kolozs megye követi, a sor végén a szórvány megyék állnak. Tevékenységi területek szerinti megoszlás: kultúra 48%, oktatás-kutatás 9%, egyházi 6%, szociális 12%, kör-nyezetvédelem 4%, település és közösségfejlesztés 7%, gazdasági-szakmai 1%, egészségügy 1,4%, sport-szabadidő 6%. És nincs nemzetközi kapcsolatokkal, illetve adományosztással foglalkozó szervezet. Összehasonlításban, a kultúra területén működik az erdélyi magyar szerveze-tek 48%-a, a romániaiak 22,5%-a illetve a magyarországiak 39,9%-a. Ha viszont az egészség-ügyet nézzük, a számok sorban: 1,4% – 8,8% – 4,6%, vagyis az eltolódás jelentős. Hasonló a helyzet a gazdasági-szakmai szervezetek vonatkozásában is. A bevételeket illetően a helyzet na-gyot változott az 1995-ös kutatás óta: 2005-ben a pályázati források képezték a bevételek 58,7%-át, és ezeknél a magyarországiakat 10%-kal meghaladják a romániai forrásból származó pénzek (44,8% a 34,5%-hoz). A különbség más külföldi forrásból érkezik. Megjegyzendő, hogy jelentős tételt tesznek ki a szponzorálások: az összbevétel 37,8%-át, s magánszemélyektől származik 17,2%. A legjelentősebb támogatók ebben az időben az Illyés Közalapítvány (Budapest) és a Communitas Alapítvány (Kolozsvár), az utóbbi a román költségvetésből a magyar kisebbségnek járó összegre fogad pályázatokat.
Végül Kiss Dénesnek a 2010-ben készült kutatását mutatom be röviden, amelyet a Nem-zeti Kisebbségkutató Intézet megbízásából készített 2009 decembere és 2010 januárja között. (Kiss 2010) A kutatás során különböző módszerekkel összesen 1139 szervezetet kerestek meg, közülük 907 szervezetet sikerült lekérdezni. A bejegyzettek 66,4%-a egyesület, 23,4%-a alapít-vány, 10,3%-a szövetség, 58 szervezet nem rendelkezett jogi személyiséggel. A területi megosz-lást illetően az élen (Hargita és Kolozs megye) a korábbi kutatáshoz képest nem történt változás, de az 1000 magyar lakosra vetített szervezetsűrűséget illetően viszont más a helyzet: 1.) Kolozs 1,23, 2.) Beszterce-Naszód 1,14, 3.) Hunyad 0,91, 4.) Fehér 0,77, 5.) Temes 0,75. Csak ezután következik Hargita a 0,74-os sűrűségi mutatóval. A sorrend jelzi, hogy a szórvány megyék (2–5. pozíció) esetében a kultúra, az identitás megőrzése kiemelten fontos civil feladat, hiszen ezekben a megyékben az önkormányzati intézményrendszer elsődlegesen a román kultúrával foglalkozik. A szervezetek többsége (68%, 2006-ban 65%) városi, ami kedvezőbb a romániai aránynál (86%). A tevékenységi területek vonatkozásában a kultúra súlya nagyobb lett (51,5%), növeke-dett az oktatásé is, csökkent viszont a környezetvédelem jelenléte (1,7%). A szervezetek műkö-désének körülményei javultak a korábbi felméréshez képest, például számítógéppel a szerveze-teknek csak 17,3%-a nem rendelkezik. A bevételeket illetően rákérdeztek a nagyságukra is, 1 millió lejt (vagyis 222 ezer eurót) meghaladó bevétellel mindössze 3 szervezet rendelkezett, mi-közben a 100 ezer – 1 millió lejes (22 ezer – 222 ezer eurós) sávba 53 szervezet tartozott. Az esetszám figyelembevételével ez jelentős aránynak (5,8%) mondható. A baj a másik végleten mutatkozott: 37 szervezetnek egyáltalán nem volt bevétele és 1000 – 5000 lej (222 – 1111 euró) közötti volt 110 szervezeté. Az utóbbiak esetében a tagok a saját idejüket, energiájukat és tudá-sukat vitték a szervezeti tevékenységbe. Megnyugtatónak tűnik, hogy a kulturális, oktatási, sza-badidős tevékenységet folytató szervezetek jelentős része a jobb bevételűek közé tartozik. A pá-lyázati források tekintetében 2006-hoz képest tovább erősödött a romániai források részaránya, és csökkent a magyarországiaké. Saját bevétele vagy adófelajánlásból származó bevétele vi-szonylag kevés szervezeteknek volt. A vizsgált szervezetek 677 személynek nyújtottak állandó jellegű munkahelyet (ez csökkenő tendenciát mutat), és a programokban 15 600 önkéntes vett részt. Végül pedig elméleti megállapításként az is kiemelhető, hogy a romániai magyar civil szféra szorosan összefonódik az önkormányzati szférával és az egyházakkal.

Folyamatok a civil szférában
Szervezetszám

Visszatérő kérdés az erdélyi/romániai magyar civil szférát illetően, hogy hány civil szervezet létezik. Kötő József, az EMKE elnöke 1999-ben közölte, hogy 1432 önálló jogi személyiségként bejegyzett szerveződést tartanak nyilván. 2000 körül más forrásból is előbukkan az 1500-as adat. Az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, amely éveken át az erdélyi legjelentősebb civil találkozók, a Civil Fórumok szervezője volt, elnöke (Egri István) révén a 2000 szervezetre vonatkozó számot valószínűsítette. Az adatot igazoló, szabadon elérhető adatbázisról nincs tu-domásom. Sokatmondó, hogy 2000-es kutatásában Kiss Tamás, aki korábbi kutatásában együtt-működött Egri Istvánnal, alig 1200 szervezetről rendelkezett adatokkal.
2015 óta a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) módszeresen, me-gyénként végzi a civil szervezetek jegyzékbe vételét. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy 1200-nál jóval több szervezettel kell számolni,12 de azt nem tudhatjuk, hogy a szervezetszám eléri-e a 2000-t. A MCSZESZ folytatja a jegyzékbe vételt, 2017 tavaszán készül el az erdélyi megyék felmérésével. Az viszont kijelenthető, hogy a működő romániai magyar civil szerveze-tek száma 2016 nyarán biztosan nem haladja meg a 2000-es számot. Ez pedig azt jelenti, hogy a romániai magyar civil szféra szervezetsűrűsége minden bizonnyal alatta van a romániai értéknek. Egy a bukaresti FDSC (Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány) által 2010-ben kialakított adatbázisban 62 680 szervezet (44 271 egyesület, 16 785 alapítvány, 758 szövetség, 633 szakmai szövetség, 213 egyéb) szerepelt. Kákai László adatai szerint Magyarországon már 2007-ben meghaladta a civil szervezetek összlétszáma a 62 ezres számot – tehát ott a helyzet sokkal jobb. (Kákai 2009) Ha a vonatkozó számokat rávetítjük a lakosság számára, akkor a romániai magyar-ság esetében, 2000 szervezettel számolva 1000 lakosra 1,6 szervezet jut, egész Romániában 3,1, Magyarországon ennek a számnak több, mint kétszerese. A ’90-es évek közepén még úgy tűnt, civil vonatkozásban a romániai magyarság jobban áll, mint a romániai helyzet – ez ma nem igaz. Az utóbbi években a civil szervezetek léte, illetve létrehozatala nem volt hangsúlyos kérdés a nyilvánosságban, az alapítási kedv/szándék igen alacsony. Kijelenthetjük, hogy ma is alapítanak szervezeteket, de az alapítások trendvonala jelentősen csökkenő.
Civil integráció, szakmaiság
A civil integráció, a civilek összefogásának kérdése már a kezdet kezdetén felmerült, és erre in-tézményes megoldás is született. 1993 júniusában az illyefalvi Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány (KIDA) Központjában tartották meg az első civil tanácskozást, és még az év decem-berében megvolt a második is. Két és fél nap alatt 45 alapítvány, egyesület osztotta meg egymás-sal gondjait, elképzeléseit. Négy szakcsoportban folyt az eszmecsere, laza szövetségben állapod-tak meg, a tanácskozás végén együttműködési megállapodást írtak alá: dokumentációs és tájé-koztató irodát hoznak létre, ideiglenesen Illyefalva központtal. A továbbiakban a találkozókra az illyefalvi központban éves rendszerességgel került sor. Idővel, a civil mozgalom erősödésével a résztvevők száma növekedett, és a KIDA nyújtotta keretet (70-80 résztvevő fogadása) meghalad-ta az érdeklődők száma. Ezért került át 1999-től kezdően a Civil Fórumnak keresztelt találkozó Kolozsvárra (Bethlen Kata Diakóniai Központ), ahol kiemelkedő fontosságú rendezvénnyé vált, 250, olykor 350 résztvevővel. E találkozókon a magyarországi politika és az RMDSZ is magas szinten képviseltette magát. A szervezést, a civil szféra felkarolását, támogatását, összefogását az 1999-ben létrehozott alapítvány, az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány (ERMACISZA) vállalta, több civil szervezettel közösen. Az első négy Civil Fórum előadásait, vitáit külön kötetekben jelentették meg, 2003-től kezdődően erre már nem került forrás. A Civil Fórumok szervezése körüli gondok 2007-ben jelentkeztek, amikor anyagi meg-fontolások miatt a rendezvény helyszíne az Erdély központjában lévő Kolozsvárról, áttették Csíkszeredába, a Jakab Antal Tanulmányi Házba. Itt a részvétel jelentős mértékben visszaesett. 2008-ban a rendezvény visszakerült Kolozsvárra, de már nem a Bethlen Kata Központban, ha-nem a Brassai Sámuel Gimnáziumban tartották – és a résztvevők száma tovább csökkent. A 2009-es évben a Fórum elmaradt. 2010-ben a főszervező immár a Magyar Civil Szervezetek Er-délyi Szövetsége (MCSZESZ), a helyszín pedig Marosvásárhely, a Kultúrpalota. Az új szervező és az új helyszín ellenére igyekeztek megtartani a Fórum bejáratott struktúráját – plenáris ülés, szekciók –, de az érdeklődés mérsékelt volt. 2011-ben a MCSZESZ főszervezésével ismét Ma-rosvásárhelyen tartották meg az immár XII. Civil Fórumot. A következő évben, 2012-ben már nem szervezték meg érdeklődés és anyagi források hiánya miatt.
A Civil Fórumok sorozatának megakadása több okkal magyarázható, egyrészt a civil vi-lágban történt változásokkal, a támogatási források apadásával, de ebben mindenképpen szerepet játszott, hogy 2002-t követően ezek a találkozók az RMDSZ vezetői számára már nem voltak fontosak, távolmaradásukkal a civilek nem kapták meg a lehetőséget, hogy a közösség politikai vezetőivel találkozzanak, konzultáljanak. A 2002-t követően az RMDSZ és a civilek között elin-dult egy távolodási folyamat, s ezt az újabb magyar pártok megjelenése erősítette.13
A civilek és az RMDSZ közötti zavart kiváltó téma, a civil parlament/kamara/tanács kér-dése megoldódni látszott. 2005-ben létrejött a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége. Küldetése szerint teljes belső működési szabadságot és függetlenséget biztosít a társuló szerveze-teknek; érvényesíti az önkéntesség, az egymás iránti felelősség, a kölcsönös segítségnyújtás, a függetlenség–szabadság–egyenlőség polgári erkölcsi elveket; lehetőséget teremt a civil szféra érdekeinek strukturált megfogalmazására és hiteles megjelenítésére; intézményes háttérként szolgál a civil társadalmi kontroll szerepkör betöltésére; ellátja a szakmai képzés megszervezé-sével járó feladatokat, hogy az információhoz való hozzáférés egyenlő esélyével a civil szerveze-tek megfelelhessenek a tudásközpontú társadalom támasztotta feltételeknek; képviseli az illeté-kes hatalmi intézmények felé a romániai magyar civil szféra érdekeit. A Szövetség célja és tevé-kenysége – civil általános érdekképviselet – iránt az érdeklődés fokozatosan csökkent, leginkább 2009-ben, amikor gyakorlatilag megszűnt az ERMACISZA tevékenysége. 2010-től kezdődően a MCSZESZ új témákat keres és jelenít meg, részben átveszi azokat a forrásközpont jellegű fel-adatokat, amelyeket korábban az ERMACISZA látott el.
A Civil Fórum kötetek, amelyek megjelenését említettem, elméleti és gyakorlati jellegű szakirodalmat jelentettek sok szervezetnek. Külön ki kell emelni a Civil Fórum című civil társa-dalmi lap megjelenését. Az első lapszám 2000 májusában került az olvasók elé, küldetése a kez-detektől: nyilvánosságot teremteni elsősorban az erdélyi magyar civil szervezetek tevékenységé-nek, az őket érintő történéseknek, kihívásoknak, lehetőségeknek; civil szaktudást, „civil kultúrát” terjeszteni; jó példák bemutatása révén ösztönözni a hasonló kezdeményezéseket; segíteni a ha-sonló érdeklődésű civil szervezetek egymásra találását, kapcsolatépítését, partnerségek kialaku-lását; dokumentálni az erdélyi civil önszerveződést. A lap 2010-ig az ERMACISZA majd két éven át az ERMACISZA és a Civitas Alapítvány kiadásában jelent meg. 2013-tól a lapot a MCSZESZ jelentette meg, forrás hiányában elektronikus formában. 2014 óta a lap megjelenése szünetel. A MCSZESZ 2013-ban adta ki az első Erdélyi Magyar Civil Évkönyvet, a civil szerveze-tek napi tevékenységét segítő tartalommal. A második, 2014-es évkönyv fiatal szerzők civil szfé-rával kapcsolatos kutatásait mutatta be, a 2015-ös témája a magyar napok jellegű fesztiválok bemutatása, értékelése. Ezt az indokolta, hogy a magyar fesztiváloknak több mint felét civilek szervezik.

Korszakolás

Több esetben is (Papp Z. Attila, Kiss Tamás idézett munkáiban) előfordul a civil szférát illető folyamatok ötévenkénti korszakolása. Az utóbbi években komoly változások észlelhetők a civil mozgalomban, ezért részben új korszakolást vázolok fel. A korszakhatárok nem élesek, viszont a jelenségek hangsúlyosan mások, tehát váltásról kell beszélni.
Kezdeti időszak – 1990–1995: nagy alapítási kedv, fő hangsúly a kultúra és az oktatás kérdésein, identitás megőrzésén, védelmén.
Átmeneti időszak – 1996–1998: változások a romániai helyhatóságokat illetően, új helyi költség-vetési törvény, a helyi közösségekkel kapcsolatos feladatok részben átadhatók civil szervezetek-nek. Helyi szerepek letisztulása és feladatmegosztás. Elindul a civilek támogatása helyhatósági forrásokból.
Ösztönzési időszak – 1999–2002: az RMDSZ több megyében, mindenekelőtt szórvány megyék-ben szervezetek létrehozatalát segíti ott, ahol helyi szinten veszélyben vannak a magyarság in-tézményei, elsősorban az iskola. A korszak végén a civil szféra érzi erejét, komoly szerepet kí-ván magának nemcsak a közösségi feladatok teljesítésében, de a döntések meghozatalába is bele kíván szólni.
Stagnálási időszak – 2003–2010: új szervezetek alakulnak, de kevesebb. Az RMDSZ és a civilek közötti kapcsolat megromlik, nincs közös elképzelés a szféra jövőjét, prioritásait illetően. Válto-zik a támogatási politika, a magyar kormányzati forrásokról a hangsúly áttevődik a romániai központi pénzekre, illetve a helyi, önkormányzati forrásokra. Az utóbbi két forrás kezelésében az RMDSZ meghatározó, illetve jelentős szerepet játszik. Elindul a civil szféra szétfejlődése: az RMDSZ-párti szervezetek támogatása biztonságosnak mondható, a civil függetlenség képviselői panaszkodnak a forráselosztásra. És elindul egy váltási folyamat is. Húsz évvel a diktatúra buká-sa után az első generáció kezd kiöregedni. Életkoruk, illetve az elvégzett munka súlya alatt elér-kezettnek látják sokan az időt arra, hogy átadják a stafétát. Sok esetben erre nincs lehetőség, hi-szen a civil tevékenység jelentős mértékben személyfüggő, sok az „egyszemélyes” szervezet, ahol a vezető kiesése a tevékenység leállásával egyenértékű. Ez esetekben alvó szervezetekről beszélünk, amikor a szervezet jogilag él, de nincs, aki működtesse.
Mozgalmi időszak – 2010-től kezdődően: A civil szervezetek ébredéséről, új szerepértelmezésről is beszélhetünk. 2000-ben, a nagybányai ciánkatasztrófa idején ugyanis a civilek némák marad-tak, semmilyen civil reakció nem történt, kivéve a nemzetközi szervezetek fellépését. Amikor viszont a Verespatak közelében levő aranytartalék ciános módszerrel történő kitermelésének kér-dése a 2000-es évek végén élesbe fordult, és a bányászatot kezdeményező cég beszerezett több szükséges engedélyt, a civilek megmozdultak. A civilek fellépése meghatározó volt abban, hogy a projektet sikerült leállítani. Magyar vonatkozásban ekkor, 2011-ben jelenik meg az Igen, tes-sék! mozgalom Kolozsvárt, amelynek egyik fontos célja a tudatos magyar nyelvhasználat előse-gítése. Korábban a nyelvi jogokkal kapcsolatos kérdéseket a civilek a politika területéhez tarto-zónak tekintették. Ugyanebben a regiszterben működik a szintén kolozsvári Musai–Muszáj moz-galom, amely közéleti kérdésekben nyilvánul meg határozottan és következetesen, ezek egyike a kolozsvári többnyelvű helységnévtábla. Ha ide vesszük a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalmat (CEMO) is, akkor látható, hogy új jelenségről kell beszélni. A CEMO a nyelvi jogok védelmében tett határozott lépéseivel hívta fel magára a figyelmet, több esetben pert indítanak önkormányzatok ellen. Ugyanakkor a Székely Nemzeti Tanács mellett működő Siculitas Egyesü-let is több esetben peres úton keresi igazát.
Ezek a civil akciók akár kritikaként is felfoghatók az RMDSZ politizálását illetően, hi-szen olyan ügyekért szállnak síkra, amelyek képviselete az RMDSZ vállalt feladata. Ezek tehát az első jelei annak a civil kontrollnak, amelyet a civil társadalom egyik fontos szerepeként szo-kás megjelölni.
Ugyancsak ebben az időszakban jelentek meg a magyar napok típusú fesztiválokat szer-vező egyesületek, amelyek több esetben minden helyi erő összefogására törekednek, vagyis több városban (Kolozsvár, Marosvásárhely, Temesvár) egy közös ügyet illetően összefogják a politi-kai-ideológiai alapon szegmentálódott helyi RMDSZ-t, a magyar pártokat és a civil erőket.

Működési feltételek, önkéntesség

A civil szervezetek jelentős része nem rendelkezik forrással a folyamatos, egész évben tartó mű-ködéshez. Tevékenységüket a szolgált cél, a vállalt egy-két feladat megvalósítására összpontosít-ják, ezen túl takaréklángon vannak. Kiss Dénes 2010-es kutatása szerint a szervezetek 30%-ának nincs székhelye, és a helyzet azóta nem változott. És ugyancsak körülbelül 30%-uknak nincs megfelelő irodai felszerelésük a működéshez.
Több településen és több alkalommal felmerült a kérdés, hogy egyfajta „civil házakra” volna szükség, olyan inkubátorházakhoz hasonlatos lehetőségre, ahol a civilek kialakított rend szerint közösen használhatnák a működésükhöz nélkülözhetetlen infrastruktúrát. Ilyen ház több magyarországi településen működik, Erdélyben nincs hasonlóról tudomásom. Infrastruktúra hiá-nyában éppen azok a szervezetek nem fogadhatnak önkénteseket, amelyek a leginkább rá vannak szorulva az általuk nyújtandó segítségre.
Nagyon sérülékenyek az ilyen szervezetek, a vezető akadályoztatása esetén tevékenysé-gük leáll, olykor maga a szervezet léte is bizonytalanná válik. Segítséget jelenthet civil hálózatok kialakítása és a veszélyeztetett szervezetek e hálózatokba történő meghívása. Erre van példa, de a folyamat lassúbb a vártnál a civilek között olykor fellépő bizalmatlanság miatt.
A szórványban élő helyi közösségeknek jelent támogatást a 2015-ben elindult Petőfi Program, amely a támogatást igénylő szervezeteknek ösztöndíjast biztosít, akik a szórványban egy évben 9 hónapon át segítenek a közösségépítő feladatok ellátásában.

Összefoglalás

A civil szervezetek főbb szerepei – 1.) a közszféra és a magánszféra közötti közvetítés; 2.) a tár-sadalmi kontroll biztosítása; 3.) társadalmi-szakmai csoportok érdekeinek képviselete; 4.) a tár-sadalom önszerveződési igényeinek megfelelően a közösség szolgálata – közül az erdélyi ma-gyar szervezetek esetében igennel csak a negyedik pontot illetően válaszolhatunk. Értelemszerű-en domináns a civil szervezetek reprezentatív („önreprezentatív”) és identitásőrző funkciója. Hangsúlyosan jelen vannak a magyar nemzeti kultúra alakításában, az identitáshoz szükséges tartalmak létrehozásában és megjelenítésében. Jellemző rájuk a hiánypótló funkció: ott vállalnak meghatározó szerepet, ahol állami-önkormányzati intézmény a kisebbségi közösségek kulturális igényeit nem vagy nem megfelelő módon elégíti ki. Az erdélyi magyar politikai pártok és a civil szervezetek közötti kapcsolat nem megfele-lő, mert miközben a pártok számítanak a civilek szerepvállalásaira, a társadalmi igényekről és prioritásokról nincs folyamatos párbeszéd a pártok és civilek között. Ugyanakkor közismert, hogy viszonylag sok politikus hoz(ott) létre civil szervezetet, és politikusi cselekvéseinek moz-gásterét a civil szerepvállalással kívánja bővíteni.
Az utóbbi években, egy-egy hangsúlyos közéleti kérdés kapcsán a civilek akár kritikai diskurzust is kezdeményeznek, protestálnak, nyíltan bírálnak – de ez ritka és kontextusfüggő. Ugyanakkor fontos szerepük van a közösségi szemléletformálásban, az egyes közösségek önké-pének alakításában.
A civil szervezeti tevékenység feltételei a szervezetek jelentős részének esetében nem adottak, szerepvállalásukat komoly elköteleződés, egyfajta megszállottság jellemzi. Ez adja ere-jüket és egyben sérülékenységüket is, hiszen a húzó személy kiesése a szervezet leállását ered-ményezheti. Ez a veszély következetes hálózatépítéssel csökkenthető. Az eredmények egyelőre váratnak magukra.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1 Megjelent In Fricz Tamás et.al. (ed./szerk.): Civilitika, Editura Méry Ratio Budapest, 2016. pp.159-186. ISBN 978-615-5700-02

2 Lásd: Walzer M.: A civil szféra, és társadalomban betöltött szerepe. www.policy.hu/flora/miacivilszfera.htm (2016.08.20.)

3 A civilség kerete és jellemzői: részvételi demokrácia, függetlenség, értékrendszere állandó és homogén, érték-orientáltság, rugalmasság, informális jelleg, kontextuális döntések, bizonytalanság, gyors reagálás, célkövetés, elkö-telezettség. (Sebestyén 2005)

4 Ettől függetlenül a ’90-es években a bizalmatlanság még erősödik a civil szervezetek iránt, Romániában ezt egy szerencsétlen törvény is fokozta (a civilek adómentesen hozhattak be az országba, írhattak be a forgalomba ajándék kocsikat, s ezzel sokan visszaéltek).

5 Brubaker kifejezése: az államok nemzetiesítő nacionalizmusára utal. (Brubaker 2006)

6 Gondoljunk a kisebbségi autonómiák létező formáira.

7 Lásd a Magyar Kisebbség folyóirat 2002/3. számában lezajlott vitát.

8 Az RMDSZ mellett politikai képviseletként létezik még a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt. Ezekre azért nem történik utalás, mert nem törekedtek az általános, a kisebbségi lét teljességét átfogó szerepre és képviseletre, illetve nincs forráselosztó, az államtól átvett funkciójuk.

9 A civil önépítkezésről kisebb vita bontakozott ki a kolozsvári Krónika című lapban. A vita előzménye: a 2002-es Civil Fórumon egy fiatal lelkész javasolta, alakuljon öttagú kezdeményező bizottság azzal a megbízatással, hogy a Civil Fórumon részt vett és általában a civil integráció iránt érdeklődő szervezetek bevonásával javaslatot készítsen egy átfogóbb, magasabb szervezettségi fokú struktúra kialakítását illetően, legyen ez egyfajta parlament, kamara vagy konferencia. Ez már a helyszínen vitát váltott ki, majd a sajtóban folytatódott. Előbb Somai József ismertette egy cikkben az elképzelést. Ezt követően Kötő József nyilvánosan felrótta Somai Józsefnek, hogy délibábot kerget és vezérkedési szándék hatja át, majd azt állította, hogy a civil parlament a civil társadalom lényegétől idegen. Kötő véleménye azért érdekes, mert a 2001-es Civil Fórum munkálatain személyesen terjesztett egy konzultatív civil testület létrehozásáról szóló javaslatot – amelynek kezdeményezője az RMDSZ volt. A vitában a harmadik megszó-laló Bodó Barna volt. (Somai 2002, Kötő 2002, Bodó 2002)

10 Az RMDSZ 1992-es Kongresszusán megszavazott Statútum a Szövetség önkormányzati modell szerinti felépíté-sét fogadta el. Eszerint a három hatalmi ág megosztása jegyében létezett Szövetségi Képviselők Tanácsa, SZKT (döntéshozó testület, a „parlament alsóháza”), Szövetségi Egyeztető Tanács, SZET („parlamenti felsőház”), ügyve-zető elnökség („kormány”), jogszolgáltatás („bíróság”, szabályzatellenőrző bizottság). A SZET a magyar közösség jeles személyiségeiből és fontos civil szervezetek képviselőiből állt – ezt tekintették a struktúra működtetői a széles reprezentativitás és civil konzultáció intézményének. A SZET soha nem működött civil testületként, a civileknek itt alig volt meghatározó szerepük, 1999-ben az elnöke politikus, Kelemen Hunor, akkor az RMDSZ színeiben a műve-lődési tárca államtitkára. Az RMDSZ a civil integrációs törekvéseket saját intézményi struktúrája elleni támadásként értelmezte, s ezért meg kívánta hiúsítani.

11 Fontos megjegyezni, hogy 1990 után pár évig nem létezett nyílt pályáztatási rendszer, a beadott kérelmekre kiutalt pénzek könyvelés szempontjából adománynak számítottak.

12 Kiss Tamás jegyzékében Temes megye 48 szervezettel szerepel. A MCSZESZ felmérés szerint 2016 elején a megyében összesen 78 szervezetről van adat, közülük 42 bejegyzett, 1 bejegyzés alatt, 16 jogi személyiség nélküli, 3 fiókszervezet, illetve 16 bejegyzett szervezetek alintézményeként jött létre.

13 Politológus vélemény szerint az RMDSZ a politikai paletta bal oldalán helyezkedik el, a másik két magyar párt tőle jobbra, az Erdélyi Magyar Néppárt jobboldali konzervatív pártnak mondható. A konzervatív és keresztény ér-tékrendet vállaló civil szervezetek jelentős része elvi alapon nem közeledik az RMDSZ-hez.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szakirodalom

Alexander, Jeffrey C. (ed.) 1998: Real Civil Society, Sage
Arató András 1999: Civil társadalom, forradalom és alkotmány, Budapest, Új Mandátum
Bibó István 1947: A magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi változás értelme, Válasz, Buda-pest Bodó Barna 2000: Az önkormányzatok és a civil szféra. In: Boda E. (ed.): A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben: II. Civil Fórum. Kolozsvár. 2001. pp. 27-33.
Bodó Barna 2002: Az eszményi civiltől a civil eszményig, Krónika július 13-14.
Bodó Barna 2002: Civil önépítkezés, Magyar Kisebbség 3. sz.
Brubaker, Rogers 2006: Nemzeti kisebbségek, nemzetiesítő államok és anyaországok az új Eu-rópában REGIO 3. sz.
Csata Zsombor – Kiss Dénes – Kiss Tamás 2004 Az erdélyi magyar kulturális intézményrend-szerről Erdélyi Társadalom 1. sz.
D. Lőrincz József 2004: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben, Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó
Fábián Ernő 1993: Az autonóm társadalomszerveződés előzményei. Meditáció a pre.civil társa-dalomról Erdélyben 2. A Hét, 25.
Gellner, Ernest 2004: A szabadság feltételei, Typotex, h.n. Geszti Judit 2003: Civil társadalom, civil szervezetek és az Európai Unió, EU Working Papers 2003. nr. 3.
Giddens, Anthony 1995: Szociológia Budapest, Osiris Kiadó Habermas, Jürgen 1993: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest, Századvég-Gondolat.
Honneth, Axel 1993: Változatok a civil társadalomra. Világosság. Vol. 34. 7. sz. pp. 26-30.
Horváth István – Deák Sala Zsolt 1995: A romániai magyar egyesületek és alapítványok szocio-lógiai leírása, Korunk 11, pp. 24-57.
Kákai László 2009: Kik is vagyunk mi? Civil szervezetek Magyarországon. Budapest, DResearch Kft. / Publikon Kiadó
Keane, John 2002: A civil társadalom, Budapest, Typotex Kiadó
Kiss Dénes 2006: A romániai magyar civil szféra 2006-ban Bodó Barna (szerk.) Romániai Ma-gyar Évkönyv 2006 Temesvár, Marineasa Kiadó – Szórvány Alapítvány 117-130.
Kiss Dénes 2010: A romániai magyar civil szféra néhány jellemzője 2010-ben Bodó Barna (szerk.) Romániai Magyar Évkönyv 2009-2010 Temesvár-Kolozsvár, Gordian Kiadó – Szór-vány Alapítvány – Sapientia 261-278. Konrád György 1986: Antipolitika. Közép-európai meditációk, Budapest, AB Kiadó
Kötõ József 1999: A romániai magyar civil szervezetek működési feltételei. A Hét 5. sz. 3-4.
Kötő József 2002: Gondolatok a civil önépítkezés modelljéről, Krónika, május 25. Michnik, Adam 1988: The New Evolutionism. In: Letters from Prison. Berkeley: University of California Press
Papp Z. Attila 2000: A civil társadalom eszméje a romániai sajtónyilvánosságban. REGIO 3. sz.179-218.
Pełczyński, Zbigniew 1984: The state and civil society: studies in Hegel’s political philosophy
Sebestény István 2005: Civil dilemmák – Kihívások és alternatívák a civil szektorban. Acta Civilitas 6. (sorozatszerk. Sebestény, I.) Budapest, Civitalis Egyesület
Seligman Adam 1997: A civil társadalom eszméje Budapest, Kávé Kiadó Siegel, Daniel–Yancey, Jenny 1993: The Rebirth of Civil Society. New York, The Rockefeller Brothers Fund
Somai József 2002: Spontán vagy tudatos önszerveződés? Krónika, május 18-19. Tocqueville, Alexis de, 1993: Az amerikai demokrácia. Budapest: Európa Touraine, Alain 1969: La société postindustrielle. Paris: Denoël Touraine, Alain et al. 1983: Solidarity, Poland 1980-1981. Cambridge University Press, Camb-ridge
Túros Endre (szerk.) 1995: Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. KAM, Csíkszereda
Végel László 1998: Civilitás és kisebbség. REGIO, 3.
Walzer, Michael: A civil szféra és társadalomban betöltött szerepe. www.policy.hu/flora/miacivilszfera.htm
White, Gordon 1994: Civil Society, Democratization and Development: Clearing the Analytical Ground, Democratization Vol. 1, No. 3(1994).


A birtokbavétel lépcsőfokai

Bodó Barna: A birtokbavétel lépcsőfokai

 

 

Amikor 2015 nyarán egy beszélgetés során felötlött, hogy az Erdélyi Magyar Civil Évkönyv harmadik, 2015-ös kiadását az erdélyi, szépen sokasodó fesztivál típusú magyar napoknak titulált, a helyi közösségek összesereglését célzó és kiváltó rendezvények számbavételének lehetne szentelni, volt bennem némi bizonytalanság. Mekkora a jelenség, mekkora az érdekeltek köre? Nem a fogadó oldalon, hiszen potenciálisan ide tartozik minden erdélyi magyar, hanem a szolgáltató oldalon. Azt bárki érzékelhette az utóbbi években, még akkor is, ha különösebben nem érdeklődik(ött) a kérdéskör iránt, hogy Kolozsvárt valami rendkívüli történik. Máshol azt lát(hat)tuk – Marosvásárhely kapcsán –, hogy a helyi román politikai elit etnikai alapú konfrontációját vált(hat)ja ki a magyarok közös ünneplési és szórakozási szándéka. S talán néhányan azt is látták (gondolom: sokkal kevesebben), hogy olykor a helyi magyar elitek között alakul ki feszültség a kérdés okán, és itt Nagyvárad vagy Brassó idézhető nem pozitív példaként.
Beszélgetéseink során kiderült, hogy érdemes belevágni – és itt a két társszerkesztőre, Szabó Lillára és Széman Emese Rózsára gondolok. Mindketten elkötelezett „magyar naposok”, akik jelentős szerepet vállalnak fontos rendezvények szervezésében, miként ez kötetünkből is kiderül. A téma igenlése és egy első rendezvény-lista elkészítése után összeírtunk 20 potenciális szerzőt, akik reményeink szerint képesek lesznek megírni egy-egy város/település rendezvényét, és összeállítottunk egy szempontrendszert annak érdekében, hogy a keletkező szövegek szükséges koherenciáját biztosítsuk. A téma nagyon új, ahogyan mondani szokás: szűz terület az elemzés számára. A szokásos internetes kereséssel találtunk egy-két elemző anyagot, de ezek nem annyira az általánossal, a jelenséggel foglalkoztak, hanem azt vizsgálták, miért nincs egyetértés a helyi magyar elitek között, illetve a román helyi vezetés miként akadályozza a magyar kezdeményezést, szervezői szándékokat. Ugyanakkor van arra példa, hogy egyik-másik rendezvény szervezője általánosítható, másokra is érvényes észrevételt fogalmazzon meg. További keresés kiderítette, azért csak történtek kezdeményezések, léteznek, többnyire egyetemi közegben elkészült, kevésbé ismert dolgozatok, amelyek nem kerüln(t)ek a nagyközösség elé. De ez utóbbiak megszámolására – ismereteink szerint – fél kezünk elegendő.2
A magyarországi szakmai érdeklődés természetesen meghaladja az erdélyit/erdélyi magyart, született már doktori értekezés is a fesztiválok kulturális szerepéről (Szabó János Zoltán 2011), létezik elméleti jellegű anyag (Benedek Mariann–Stark Judit 2010), illetve a rendezvényszervezés egyetemi tananyag (Raffai Csilla 2005), továbbá a szakma kidolgozta követelménymodul (Kónyáné Tömpe Lívia 2008) szolgálnak elméleti támpontként. A magyarországi fesztiválokat a szakma minősíti is, erre létezik rendszer (összeállította Inkei Péter 2010). Kevesebb sikerrel járt a világhálós kutatás a rendezvények összefoglaló elemzését illetően, bár itt is van mire hivatkozni: született szakdolgozat (Koszti Márk 2011) illetve haszonnal olvasható egy grazi fesztivál gyorselemzése (Auf nach Ungarn3). Figyelmet érdemlő dolgozat (Kundi Viktória 2012) és egy tézis (Kundi Viktória 2012) is foglalkozik a fesztiválok gazdaságra gyakorolt szerepével. Az ismert fáziskésés esete forog fenn tehát: ami nálunk (még) újdonság, a magyar társadalomkutatás számára vizsgált terület.
E. Grames és M. Vitcenda a Minnesota fesztivál elemzését egy kérdéssel indítják: mi a fesztivál célja, ez mennyire világos? (Grames–Vitcenda 2012) Kijelentik: egy jól menedzselt fesztivál a közösség számára gazdasági és szociális haszonnal jár. Utóbbi szerintük kevésbé érzékelhető, pedig az embereket új dolgokra tanítják, és arra, miként hozhatnak létre újabb, erősebb kapcsolatokat. A rizikót a költségek jelentik, mekkora összeget emészt fel egy-egy fesztivál, és ez mennyiben térül meg. Főleg, hogy a fesztivál nem csak, elsődlegesen nem turizmus. A fesztivál lehet büszkeség forrása is, hiszen helyi értékek mentén jön létre. A fesztiválok az antropológiai vizsgálatok különös terepét képezik. Az amerikai szakirodalomban kidolgoztak egy elemzési rendszert is.4 Ennek első része az általános leírás, 2) a fesztivál helyszíne, 3) a fesztivál típusa, 4) a szervezői és résztvevői kör, 5) a kapcsolatok jellege, 6) a megfogalmazott célok, 7) szimbolisztika, 8) költségek, 9) funkció.
Amikor hárman összehajoltunk és megfogalmaztuk kérdéseinket, az itt említettek közül az 1., 4., 8. kérdéskörök mellett rákérdeztünk az imázsra, ami nem azonos az amerikai elemzés 7. pontjával, de azzal mindenképpen rokon. Elmondhatjuk tehát, hogy elemzési szempontjaink illeszkednek a szakirodalomban ismert és elfogadott elemzési módszerekhez, bár kevésbé széleskörűek. Idézhetnék a bevezetőmben több, utólag megismert klasszikus elemzést (Hatcher 1979, MacAloon 1984, Stoeltje 1992), de ha ezekre szövegszerűen utalnék itt, nem járnék el etikusan: utólagosan olyan szempontokat emelnék be egy keretbe, amelynek kialakításakor ezekkel nem foglalkoztunk.
Jelen elemzés egyrészt a kötetben szereplő dolgozatokra épít, továbbá azokra a szerzői olvasatokra és információkra, amelyek forrása elsődlegesen a kötetünk végére került két jelentős jegyzék összeállításával végzett kutatómunka: városnapokból közel 200, falunapokból mintegy 300 tétel szerepel a listáinkon. Természetesen nem a jegyzékek tételei jelentik az információt, hanem mindaz, amit ezekkel kapcsolatosan a rendezvényekről elolvastam. A jegyzékek összeállítása négyhetes munkát jelentett, és bizonyos vagyok abban, hogy egész sor rendezvényt nem sikerült feltárni és bevenni.5

1. Fesztivál – értelmezés, funkció, tipológia

Egyre több a fesztivál. Nemcsak nálunk, ahol a társadalom természetes rendje még mindig nem állt be, hanem szerte a nagyvilágban. Olyannyira széleskörűvé vált a jelenség, például Magyarországon, hogy a Nemzeti Kulturális Alap kuratóriuma jónak látta a jelenség kutatását, erre támogatást biztosított, s az eredmény kötet formájában való megjelenését is támogatta (Hunyadi–Inkei–Szabó 2006). A kötet bevezetőjében olvasható, hogy a fesztiváljelenség végigkíséri az emberiség történetét. Kezdetben kultikus jellegűek voltak, a mai értelemben vett első fesztiválok a kultúra és a művészet ünnepei voltak, és megjelenésük a 19. század végére, a 20. elejére tehető. Ilyenek a velencei biennále (1895), Bayreuth Wagner-ünnepe (1876), vagy Salzburg zenei napjai (Festspiele, 1920). De ide sorolható a Szegedi Szabadtéri Játékok is (1930). Sokáig csak jelentős, nemzetközi léptékű rendezvényt tekintettek fesztiválnak, de a turizmus igényei és az emberek mind szabadabbá váló (globális) mozgása alakítottak a szemléleten, ma már szakmai-tudományos kongresszusok, nemzetközi vásárok mellé is szerveződik olykor fesztivál.
Értjük a fogalmat, természetesen, mégis szükséges a meghatározás. Főleg, mert nem létezik egy általános, nemzetközileg elfogadott egységes értelmezés. Az újvilágban elfogadott definíció szerint „A kulturális fesztivál rendszeres, nyilvános ünnep, amit a közösség tagjai szerveznek és világos, egyértelmű közösségi támogatást élvez.”6 Egyesek szerint nem is kell általánosan érvényes meghatározásra törekedni, ennek ellenére idézek két további értelmezést: 1) Rendezvénysorozat, nevezetes alkalommal vagy meghatározott ünnepélyes keretek között megrendezésre kerülő, olykor nemzetközi jelentőségű, több napon, esetleg héten át tartó ünnepségek, irodalmi, művészeti előadások, rendezvények illetve sportbemutatók sorozata. A fiatalok többnyire könnyűzenei koncert-sorozatként értelmezik. 2) A fesztivál fogalma alatt ünnepi játékokat, időszakos kulturális ünnepeket, művészeti bemutatókat, seregszemléket értünk.7
A fesztivál tehát bizonyos időintervallumban megrendezett, jellegükben hasonló vagy eltérő rendezvények sorozata. A legtöbb fesztivál előzményeként valamilyen ünnepség, karnevál, ünnepi mulatság, vagyis hagyomány nevezhető meg. Minden esetben meghatározott (népi, vallási) közegről, egyedi színhelyekről (templom, völgy, tenger) és funkciókról lehet és kell beszélni. E funkciók stabilizáló jellegűek voltak, egy helyi közösség összetartozását szolgálták, olykor éppen feszültséget oldottak közösségek/felek között. Minden ünnep információkat és üzenetet is közvetít, hiszen az együvé tartozás jegyében rendezik meg újra és újra. Fontos tehát a fesztiválok hagyományőrző jellege, a programok tartalmai, a művészi üzenet révén mutatható ez ki, miközben a külső szemlélő egy önfeledten szórakozó közösséget lát.
Érdemes felsorolni, mi mindent asszociálhatunk a fesztivál kifejezéssel: napok (városnap, falunap, emléknap, emlékhét), egyházi ünnep (búcsú, advent, farsang), vásár (kirakodó vásár, termékvásár, kiállítás, sokadalom), kultúra (népünnepély, közművelődési fesztivál), szórakozás (mulatság, vigasságok, karnevál, majális, parti), sport (játék, vágta, torna, maraton), tömegrendezvény (kavalkád, parádé, csődület, forgatag, fórum), művészet (biennále, /sereg/szemle, játékok) – összefoglaló kifejezéssel rendezvénysorozat. Azonnali a következtetés: a rendezvénytípusra roppant sokszínűség jellemző, az általános, egységes, valamennyi formát átfogó jellemzés utópia.
Összefoglalva a szakirodalmi búvárkodás eredményét, arra a következtetésre jutottam: fesztivál az, amit a szervezői szándék annak tekint, és a célközönség elfogad.
A fesztiválokkal kapcsolatosan három szerepről/funkcióról8 szokás beszélni: kulturális, gazdasági, társadalmi. (Hunyadi–Inkei–Szabó 2006, 16) Mindhárom világos, külön magyarázatot nem követel. Talán a gazdaságit illetően fontos megjegyezni, a közösségi érdekek és értékek egymásra vetítése mutatja meg a vonatkozó közösség prioritásait, s ebben a kontextusban értelmezhető a gazdasági funkció. Egy vállalkozó számára fontos a fesztivál iránti érdeklődés, és ez annak is függvénye, hogy egy helyi közösség számára milyen értékek elsődlegesek. Természetesen igen eltérő elvárások fogalmazódnak meg egy művészeti fesztivál, illetve egy szórakozás-centrikus sörfesztivál esetében.
A népünnepély közművelődési besorolása jogos, de nem elégséges. Meg kell vizsgálni a politikai kontextust is. Mivel minden vigasság közösségi rendezvény, fontos közösségépítő és ebből kifolyólag politikai szerepe is van. A fesztivál általában és részleteiben is üzenetet hordoz, politikai attitűdöt alakít. (Balla 2006) Emberi beállítottság, helyzetekhez-emberekhez való viszonyulás, tapasztalat jön létre általa, mentális és idegi készenléti állapotot alakít ki, amely szabályozza a környezet történéseinek a megértését, módosítja viselkedésünket. Vagyis (személyiség és viselkedés) mintaként jelentős mértékben befolyásolja például az otthonérzet létét és mibenlétét.
Fontos kérdés: mekkora tömegeket érintenek a fesztiválok? Ez nagyon kontextus-függő: egy párszáz lelket számláló faluban a 100 fő több lehet, mint nagyvárosban, például Kolozsvárt az 1000 ember. A megszólított tömeget mindig a megszólítható tömeg nagyságához kell mérni. És a szervezői szándék abban is megmutatkozik, hogy milyen helyszínt választanak. A négy fal közötti rendezvények mindig, már a szervezői intenciók szintjén kevesebb emberhez szólnak, mint a városi terekre, természeti környezetbe kivitt rendezvények. Ebben a vonatkozásban is folyamatról beszélhetünk, természetesnek azt tartanám, hogy folyamatosan növekedik azok száma és részaránya, akik valamilyen fesztivál részesei. Minél többen vesznek részt fesztivál-rendezvényen, annál erősebb a közösségi élmény – és ez minden esetben meghatározó.

2. Fesztiválok – kisebbségi léthelyzetben

Az átnézett szakirodalomban kisebbségi fesztiváloknak szentelt általános elemzést nem találtam. Ami létezik, egy-egy részjelenség, avagy jelentős rendezvény hatásvizsgálata, ez nem helyettesíti az általános képet, ami tehát megrajzolásra vár.
Szarka László írja a kisebbségekkel kapcsolatosan, hogy „az etnicitás nem egyszerűen az egyén és a csoport etnikai tulajdonságainak (pl. a származásának, nyelvének, hiedelmeinek, szokásainak, kultúrájának) az összessége, [ugyanis] a csoport etnikai önmeghatározása mellett rendkívül fontos az egyén és csoport közötti viszonyrendszer, az ezt meghatározó etnikai és nem etnikai (pl. a szociális, gazdasági, ideológiai, kapcsolati, mentális és habituális) tényezők relációja, az egyén szocializációs háttere, diszpozíciói.” (Szarka 2004, 193) A kisebbségi mivolt, a különbözőség addig tartható fenn, ameddig létezik a közösségi szolidaritás. Az etnikai sajátosságok szerepe meghatározó a csoportok belső önmeghatározásában és külső megítélésében. „Nem lehet figyelmen kívül hagyni a többi csoporttal szembeni elhatárolódást, illetve másoknak a csoportról alkotott külső megítélését sem.” (Szarka 2004, 193)
A kisebbségi léthelyzet alapvető dilemmáját a közösségépítés vs. asszimiláció jelenti. A közösséget építő látja és szolgálja a jövőt, aki beletörődik a társadalmi struktúrák által kialakított kényszerhelyzetbe, az asszimiláció útját járja. (Bodó 2011) Véleményem szerint van olyan kisebbségi léthelyzet, a szórvány, amikor „Az igazodási kényszer, a folyamatos kettős (többségi és saját nyelvközösség általi) kihívás és kötöttség, s az ehhez kapcsolódóan szinte mindig jelentkező választási kényszer nem természetes állapot, mivel az a természetes, hogy mindenki számára egyformán adott az anyanyelvében való megmaradás esélye és lehetősége. A többséghez tartozó polgár anyanyelvét az állam védi és szavatolja szabad használatát. Szórványban az egyénnek kapaszkodnia kell anyanyelvébe – ez a természetellenes.” (Bodó 2014)
Elemzésünk szempontjából alapvető megállapítás: minden kisebbségi közösség számára létfontosságú a többség-kisebbség viszony, pontosabban a többségiek kisebbségképe és a kisebbségi csoport önképe. A fesztiválok egyrészt a kisebbségi önképet, ugyanakkor a többség kisebbségképét közvetlen módon alakítják. A fesztivál-célok kijelölésénél figyelembe kell venni, hogy a kisebbségi léthelyzet három fő típusa jelentős mértékben eltér egymástól. Ahol a kisebbség tömbben él (Székelyföld, Érmellék), a közösség természetes módon nyilvánul meg közösségi mivoltában is, hiszen a külső igazodás kényszere, az országos többség helyben akkor sem tudná akaratát és elvárásait ráerőltetni, ha szeretné és kísérletet tenne rá. Vagyis tömbben az egyén teljes mértékben élvezi a közösségi szolidaritás megtartó erejét.
A másik végletet a szórvány képezi, ahol a kisebbséghez tartozó egyén etnikai-kulturális másságát nem élheti meg szabadon, nyelvhasználata és kultúrája csoport-keretek közé szorul, saját, a többségétől eltérő identitásának tartalmait önnön erejéből képtelen egyik generációról a másikra átörökíteni. És ez váltja ki az asszimilációt. A magyar nap jellegű rendezvények szórványban az „ahogy-lehet” identitás9 megőrzését szolgálják. Ez a megállapítás természetesen nem minősítés, hanem helyzetleírás. Mindenkit meg kell tartani a magyarok közösségében, aki magyarnak érzi és mondja magát – függetlenül a kulturális tartalmaktól. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy szórványban az etnikumok közötti határon vagyunk, ahonnan a teljes átlépés, az asszimiláció beteljesedése egy kiváltó esemény, kontextus kérdése.
A tömb és a szórvány közötti helyzetet nevezem front-helyzetnek, amelyre jellemző, hogy a kisebbségi (ez esetben magyar) közösség elég erős ahhoz, hogy a helyi nyilvánosságban megjelenítse véleményét, hogy helyi kérdésekben erőteljesen megnyilvánuljon. A fronthelyzet szomorúan jellemző esete Marosvásárhely, ahol ténykérdés a párhuzamos helyi társadalmak léte. Itt a domináns helyzetbe került helyi román elit, közintézmények vezetői, közösségi helyzetüket bizonytalannak érezvén, erőszakosan, durván, a demokrácia eszméjét és szabályait sértő módon zaklatják, sértik és bántják a magyarságot. Ebben a helyzetben egy magyar fesztivál jelképes, önmagán túlmutató esemény, s ezt a többségi reakciók jellegéből világosan lehet látni.
Kisebbségi léthelyzetben egy magyar fesztivál elsősorban a többségtől történő közösségi elhatárolódás megnyilvánulása, mivel önépítő és etnicitást kondicionáló jellege vitathatatlan. A tömb-helyzetet leszámítva a kisebbségi léthelyzet általános jellemzője a közterekről való kiszorulás, a szimbolikus térhasználatban egyértelműen kimutatható a kiszorítottság, a megtűrtség. (Bodó 2013) A kolozsvári Mátyás szobor előtti, jogszabályt sértő módon kihelyezett többnyelvű „eligazító” táblák ennek ékes bizonyítékai. És ezzel eljutunk két, a fesztiválokra vonatkozó fontos kérdés árnyalt újrafogalmazásához. Az első: a magyar szervezésű rendezvények mennyire lehatároltak etnikailag, van-e üzenetük a többségiek számára, célközönségüknek tekintik-e a román lakosságot? A második kérdés is jelzés értékű: a rendezvények jellege, a programok számában és minőségében megmutatkozó jelentősége méri-e a helyi közösség erejét, életképességét? Szórvány esetében ez a kérdés kiemelten fontos.
Az első kérdésre adandó válasz során különbséget kell tenni a helyhatóságok által szervezett és támogatott települési napok, illetve a civil szervezetek felelősségvállalását megmutató, úgynevezett magyar napok között. Előbbiek esetében kimondottan helytelen a különbségtétel, a például Székelyföldön élő románok és más nem magyarok figyelmen kívül hagyása. Az elkészült elemzések szerint elvben a székelyföldi településnapok minden helyi lakoshoz szólnak – a gyakorlat azonban más képet mutat. Kézdivásárhelyről az a jelzés érkezik, hogy nincsenek tekintettel a (helyi és turistaként ide érkező) román közönségre. A gyergyószentmiklósi Nyári Fesztiválról így ír a szerző: „Mi a helyzet a román közösséggel? Nos, a nagy többség magyar nemzetiségű és a románok kisebb számban vannak jelen a városban, de a legtöbben jól beszélnek magyarul. Természetesen ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a román anyanyelvű közönség számára mindezek miatt már nem annyira szükséges román nyelvű programokat szervezni. Az viszont tény, hogy különösebben az ő részükről sem merült fel az igény ennek megvalósítására, legalábbis ehhez hasonló visszhanggal nem igazán találkozhatnak a gyergyószentmiklósiak.” Egyik esetben sem beszélhetünk tudatos politikáról, alighanem a feladatok sodrásában fellépő figyelmetlenségről. Ugyanakkor magyar kisebbségi politikusok többször elmondták, ha a jogokat kérni kell, az azt jelzi, hogy valami nem (jól) működik. A Kolozsvári Magyar Napok ebben a vonatkozásban is példát mutat. A kötetünkben szereplő dolgozatban idézett román sajtóvisszhangok egyértelműen pozitívak. Érdeklődés és elfogulatlanság mutatkozik meg ezekben. „A kolozsváriak úgy vélik, hogy a nemrég befejeződött magyarok szervezte ünnepség, mely augusztus 19-e, Kolozsvár városi rangra emelése környékére összpontosítottak, érdekesebb volt, mint a manele10 tarkította többségi lakosság szervezte ünnepségek… Kolozsvári történészek kijelentették, hogy a magyarok ünnepsége rendkívül sikeres volt és jó előjelnek tartják, ha a városban minél több ünnepséget szerveznek, lehetőleg az év minden hónapjában, figyelembe véve a város Európa Kulturális Fővárosa címre való pályázatát.” (Ziua de Cluj, 2012. augusztus 22.) Kolozsvár példája mutatja: meg lehet szólítani a román többséget is, akkor pedig meg is kell tenni. Szórványban mindenképpen. Hiszen ha Temesvárt Károly Róbert magyar királynak állítanak szobrot, akkor ez a helyi románság felé is fontos üzenet. Ezt értette meg a város polgármestere, amikor nemcsak részt vett az avató ünnepségen, de korrekt üdvözlő beszéde megnyugtató volt. Szórványban vannak szimbolikus, maroknyi embert megszólító rendezvények, kötetünkben a resicabányairól szóló sajtóhír ennek bizonyítéka. Ezek is fontosak, hiszen a közösségek etnikai-kulturális megmaradásukért folytatott küzdelmének a bizonyságai. Ezekben a közösségekben mutatkozik meg a szórványkérdés egyik lényegi eleme: a szórványmentés feltételezi a helyi cselekvőképes elit meglétét. Csak ott hasznosulhat a szórványoknak nyújtott támogatás, ahol helyben létezik olyan civil szereplő, aki hajlandó és képes egy ilyen jelentős, mindenféle kihívásokkal teli feladat vállalására és végrehajtására. Például Nagyszebenben két olyan magyar fesztiválra kerül sor évente, amilyet sokkal nagyobb magyar közösséggel rendelkező településeken nem szerveznek. Tehát a magyar napok típusú rendezvények jellege és jelentősége önmagában nem méri a helyi közösség demográfiai és kulturális erejét: Nagyszebenben a magyar iskola alig működik, a fesztiválok viszont erőteljesek. A magyar napok inkább azt mutatják meg, hol van a demográfiailag-kulturálisan veszélybe került helyi közösségnek olyan elitje, amelyben a közösségi elhivatottság találkozik a szervezési kapacitással. Második kérdésünkre ez a válasz. További terepkutatás szükséges annak feltárására, hogy kis helyi közösségek, falvak esetében miért találunk egymástól teljesen különböző viszonyulást különböző tájegységeken. Brassó és Fehér megyék falvaira utalok. Brassó megyében létezik néhány, történelmileg Erdővidékhez tartozó község, ahol a helyi magyarság elég erős ahhoz, hogy saját köréből válasszon polgármestert (Apáca, Ürmös) vagy alpolgármestert (Alsórákos). Mindhárom helyen tartanak falunapokat, egyik sem kerül be az erdélyi magyar sajtó érdeklődési körébe, nincs kisugárzása. A polgármesteri hivatal román honlapjáról tudunk ezekről. A programokról semmit, pedig a kakaslövés hagyománya – ez a falunap központi motívuma – Apácának jelentős turisztikai vonzerőt nyújthatna. A másik végletet Fehér megye községei-falvai jelentik. A párszáz lelkes Magyarbece, a Balázsfalvához tartozó kicsiny Magyarpéterfalva és Tűr, továbbá a román többségű Miriszló az utóbbi években létrehozta, megszervezi a helyi magyar napokat. Terepkutatás hiányában csak feltételezhető, hogy Nagyenyed kisugárzása és kistérségi szerepe ebben (is) megnyilvánul. Természetesen, ebben a vonatkozásban, és több olyan esetben, amikor feltételezést fogalmaztam meg, további kutatásra van szükség. Végül a látogatottság kérdése. Ha a sajtó adatait vesszük alapul, akkor s gyér részvételtől (Resicabánya) a több tízezres hatalmas tömegekig (Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár) terjed a skála. Brassó magyar napjáról a sajtó sokkal nagyobb számot jelez, mint a kötetünkbe foglalt elemzés – s ezt nincs miért gyanakvással kezelni: a sajtó olyan tükör, amely néha (fel)nagyít. Az bizonyos, hogy a szabad tereket belakó rendezvények látogatottsága sokkal nagyobb a temesvári vagy nagyszebeni rendezvénysorozatok résztvevői számánál – ami utóbbiak értékéből nem von le semmit. Ami bizonyos: ha fesztivál, akkor megmozgatja a helyi közösséget. Ez a lényeg, ez a cél.

3. Magyar rendezvények – politikai válaszok

Magyar egy rendezvény, amennyiben magyar közösséget, magyar ügyet szolgál.
Ez világos és egyértelmű, nem is képezhetné vita tárgyát. Csakhogy a közéleti ember, a politikus cselekedeteit a politika logikája szerint kell megítélni, minden egyszerűsítés tévútra vezethet. A politika szimbolikus, jelentésekkel felruházott világ, ahol mindennek – döntés, cél, vállalt szerep – üzenete és jelentősége van. A politikus számára elsőrendű kérdés: kap-e támogatást, nyer-e legitimitást tetteivel, tevékenységével. M. Edelman szerint minden cselekvés, jelenség, társadalmi folyamat két nézőpontból vizsgálható: a manifeszt, „objektív” következmények és célok felől, illetve a világ rejtett és szubjektív jelentésű kategóriái felől, amelyek a szimbólumok révén tárulnak fel. A politika világa e második nézőpontnak felel meg. (Edelman 2004) A politikus országos és helyi szinten egyaránt nem elvont politikai eszmék hordozója, sem nem a saját hasznát ügyeskedve kereső közéleti lény, hanem cselekvő személy, akinek magatartását eszmék, hitek, vélemények, meggyőződések, félelmek, remények, vágyak, akaratok, kontemplációk és célkitűzések együttesen alakítják – s mindez szimbolikus formákban ölt testet. A politikai szimbolika nyelven túli legfontosabb területe: a politikai szertartások világa. A fesztivál (is) lehet politikai szertartás.
Azt hinni, hogy a politikus elsődleges célja a közösség szolgálata – tévedés. Ez is célja. A politikus szolgálja közösségét, amennyiben a vonatkozó szolgálat elősegíti személyes céljait. Ugyanis jelen akar lenni a hatalomban, ezért a társadalmi nyilvánosságban is, kommunikálni akar a közönséggel, hogy befolyásolja a közvéleményt – tervez és építkezik, hogy a hatalmat megtarthassa. Ebben játszhatnak fontos szerepet a fesztiválok. Bár a fesztiválok alapvetően ideológia-mentesek, de normák és viselkedésformák szocializációs közegeként átpolitizálódnak. A fesztiválok össznépi ünnepek, megteremtik a közös hit légkörét, mítoszt teremtenek. A gyakorlat alapján a polgár is észleli: a szervezett emlékezés, a mítoszteremtés a napi politika eszköztárát képezi. Természetesen ebben az esetben a politika a háttérben húzódik meg, előtérben az identitásépítés és a kulturális határok kijelölésének a kérdése áll. És itt jutunk el a rendezvény nyelvének, jellegének kérdéséhez. Mivel a politika konfliktusos folyamat, a fesztiválok szervezői csak akkor és annyiban vállalják a helyi kisebbség(ek) megszólítását, amennyiben ez számukra nem jár politikai veszteséggel. Akkor szólítja meg a fesztivállal a kisebbséget, amikor ezzel ő is nyer, de legalábbis nem veszít. Ki kell mondani, a többségi helyi politikusnak nem érdeke a helyi kisebbség(ek) megszólítása.
Innen a következtetés, hogy jelentős magyar fesztiválokat válaszként kell értelmezni a többségi lokális intézkedésekre, helyzetértelmezésekre. 1990-es évek első felében éppen az ellenkezője történt annak, amit a Ion Iliescu által ideiglenes államfőként vezetett Nemzeti Megmentési Front 1990. január 5-én politikai ígéretként megfogalmazott.11 Jogokat ígértek és fenyegetés, megfélemlítés lett a magyarok osztályrésze. A magyarság felismeri a helyzet mivoltát, megelégeli az ígéreteket és a saját életét kívánja élni. A felismerés a romániai magyar politikai elit legtöbb tagjában megfogalmazódott, bár a célt megvalósulását eltérő módon látták elérhetőnek. Az igény, hogy történelmi lakóhelyeinken otthon lehessünk általános volt. Ennek része városaink, falvaink visszavétele, a közterek birtokba vétele. Az igény, a szándék megvolt, a megvalósítás eszköztára a legtöbb esetben hiányzott. Bonyolította a helyzetet, hogy felidézhető korábbi tapasztalat fesztiválok vonatkozásában lényegében nem létezett, társadalmi innovációra volt szükség. Az 1990 utáni első időszakra az emlékjelek állítása volt jellemző, megjelentünk a köztereken, elindult a múlt és a magyar kisebbségi értékek köztéri, a többség számára is üzenetet hordozó megjelenítése. A fesztiválok terén Nagyvárad magyar elitje elsőként mert lépni, megszervezték – természetesen az országos RMDSZ támogatását élvezve – az első magyar városfesztivált. Nota bene: Sepsiszentgyörgyön is megrendezték, de ott a magyarság helyi domináns helyzete más dimenzióba helyezi a szervezői szándékot.
Egyesek ellenvetésére, hogy a magyar napok jelentős részének civilek a szervezői, akikre nem vonatkozik a politikai kommunikációra utaló fentebbi bevezetés, kérdéssel válaszolok: miért kell civileknek átvállalni a fesztiválszervezés feladatát? Azért, amit két bekezdéssel korábban kifejtettem. A civilek fesztiválszervező szándéka valóban másként jön létre, nem a politikusi öntételezés a fő eleme, de éppen azért van szükség fellépésükre, mert a helyi vezető, a többségi politikus az általa képviselendő helyi közösséget leszűkíti potenciális szavazóira.
A magyar fesztiválok tehát politikai helyzetértelmezés és bátorság kérdésében akár megmérettetésként is értelmezhetőek. Jelzések arra vonatkozóan, miként vesszük birtokunkba az életünknek keretet adó tereket, jelzik a folyamat lépcsőfokait.
Ebben a kérdésben érdemes volna párhuzamos elemzést végezni, összevetni az erdélyi román és a magyar gyakorlatot. Mikor jelentek meg a többségi (román) városnapok, ezekhez viszonyítva korábbiak avagy későbbiek a magyarok? A kérdésre (még) nem tudok egyértelmű választ adni. A kötetvégi fesztivál-jegyzékek adatsorainak a vizsgálata azt sejteti, a városi fesztiválok alapján adható meg a válasz, falun ugyanis a folyamat 5-8 éves késéssel indul be. Jelzés értékű, hogy olyan városokban, ahol a magyarság helyben szórványt alkot, városnapokat viszonylag későn kezdenek el szervezni: Arad (2002), Beszterce (2003), Brassó (2002), Gyulafehérvár (2003), Resicabánya (2008?), Nagybánya (2014), Nagyszeben (2001), Temesvár (1999). Ezenközben Sepsiszentgyörgyön a városnapok 1991-ben indul. A jelzett késői indulás azt is jelentheti, hogy a közösségi terek birtokba vételének az igénye a többséget képező románság körében nem jelentkezett egyszerre a rendszerváltással, eszerint a romániai magyarok 1989 után közösségi értelemben nagyobb elvárásokat fogalmaztak meg, mint a románság. Ezt a felvetést természetesen későbbi vizsgálatokkal kell igazolni/elvetni.
Jelzés értékű lehet, hogy 1992-ben Nagyváradon a májusi Varadinum magyar napokat követően, még ugyanabban az évben a városháza megszervezi az Őszi Fesztivált. Marosvásárhelyen a Városnapokat 1997-ben szervezik meg először, a következő évben szervezi meg a magyar érdekképviselet a Bernády Napokat. A szatmárnémeti első Városnapokra 1996-ban kerül sor, s mivel ennek magyar kínálatával a helyi magyarság elégedetlen, elindítják 2002-ben a Partiumi Magyar Napokat. Kolozsvár ez esetben is sajátos eset, ugyanis itt „hivatalos” városnapokat csak 2011-ben szerveznek (Kolozsvár magyar-gyűlölő polgármestere, Gh. Funar nem volt érzékeny a fesztiválok témájára, ő az emlékjelek terén kezdett jogsértésekkel tarkított magyar-ellenes harcot), a rendkívül sikeres első, 2010-es Kolozsvári Magyar Napok hatására. Ugyanakkor 1991-től kezdődően van a városnak több magyar fesztiválja (Mátyás Napok, 1991; Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok, 1996; Kolozsvári Népzene- és Néptánctalálkozó, 2004; Adventi Keresztyén Zenefesztivál, 2006), valamennyi civil szervezetek szervezésében. Az első kisvárosi civil fesztivál, amelyet egy civil szervezet önerőből indított el és működtet a mai napig a Báthory Napok (1993) – erről kötetünkben dolgozatot közlünk.
Még azt érdemes megvizsgálni, hogy a magyar napok típusú rendezvények milyenek: zárt avagy nyílt terűek. A kérdés főleg szórványban dilemmatikus, hiszen a szórvány jellemzője a visszahúzódás, az etnikai mivolt kiscsoportos, zártkörű megélése. Szórványban az első magyar napokat Temesvárt szervezték (1996), és a Bánsági Magyar Napok elsődlegesen zárt helyeken zajlik. Népviseletbe öltözött fiatalok felvonulnak a város főterén, a nyári színpadon is van olykor előadás, de a rendezvény keretében a magyarság nem veszi birtokba az utcát, nem mulat parkokban, tereken, például bográcsozás közben. A nagyszebeni Ars Hungarica fesztivál (2006) rendezvényei is zárt térben valósulnak meg. A később indult magyar napok szervezői tudatosan változtatnak ezen – kivonulnak a terekre, ahol közvetlenebb lehet a kapcsolat a románsággal, ahol természetesek lehetnek az etnikumközi kapcsolatok. Vagyis a terek birtokba vétele nem csupán magyar oldalon hozhat többletet, a román fél számára is tartalmaz üzenetet és jelent lehetőséget a kapcsolatok működtetésére.
És végül az előzmények kérdése. A nemzetközi szakirodalom sokszor idézett állítása, hogy a fesztiválok mindig visszavezethetők valamilyen korábbi, helyi közösséget megmozgató rendezvényre, szokásra. Ez román vonatkozásban legalábbis részben igazolható, Temesvár és Resicabánya városnapját indításakor szükségesnek érezték búcsúként is meghirdetni, annak ellenére, hogy ez teljesen téves keret volt. Búcsúja a templomnak van, s ez sugároz szét, terül rá a településre. Milyen búcsúról beszélhetni a 300 ezer lakosú Temesváron, ahol 4 helyi nyelvi közösségnek van három püspöksége, közel 100 temploma. Nem csoda, ha mindkét esetben pár év múltán a búcsú a megnevezésből kikopott. Ettől az egyházi háttértől eltekintve a népi értékekhez kötődő fesztiválok esetében valóban kimutatható a megfolytatott korábbi hagyomány, az esetek többségében viszont nincs, nem azonosítható előzmény. Illetve Brassó esetében említi kötetbeli szerzőnk, hogy a Honterus-ligetben szerveztek a két háború között magyar napokat, amelyeknek a kommunista hatalom vetett véget.

4. Kis erdélyi magyar fesztivál-történelem – korszakok és jellegzetességek

Az első helyi fesztiválra Sepsiszentgyörgyön került sor 1991-ben. Pontosabban az első 1990 utáni jelentős, nagy lélegzetű, szervezői szándék szerint is erős kisugárzású rendezvénysorozat a Szent György Napok. Főszervezője a polgármesteri hivatal, de szerepet vállal az egész város és vonzáskörzete is: intézmények, civilek, vállalkozók. Mindmáig az egyik legjelentősebb, sok szempontból modellként is megnyilvánuló fesztivál. Kötetünk elemzéseiben több utalást találunk arra, hogy a később indított városnapok számára a szentgyörgyi rendezvény mintaként szolgált. Sikerült egy jól működő rendszert kialakítani, amelyet menet közben felülvizsgálnak, újítanak: 2015-ben tompítottak a fesztiváljellegen, erősítették a városünnep karaktert.12 Lényeges: az új koncepció kialakításakor nyílt dialógusra invitálták a helyi közösséget, mindazokat, akik késztetést éreztek arra, hogy véleményüket megfogalmazzák.
Az 1989-es összeomlás utáni legelső, először 1990 nyarán megszervezett, ma is létező rendezvény a ma Tusványosként ismert Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, amelyet brit ötlet alapján indítottak el a román-magyar politikai párbeszéd fórumaként Fideszes és MISZSZ-es fiatalok. A rendezvény kronológiai elsősége nem vitatott, ugyanakkor a települési fesztiválok, magyar napok sorába nem illeszkedik, ezért külön nem foglalkozom vele.
Ugyancsak itt kell megemlíteni Lugos városnapját, amelyet először a forradalom első évfordulóján rendeztek meg (1990. december 20.), azóta a város ünnepe. Nincs magyar programpontja.13
Ha megnézzük a kötetünk végén található két magyar napos jegyzéket, azonnal szembeötlik, hogy egyrészt vannak korábbi indulású rendezvények, másrészt 1991-ben mások is kezdeményeztek.
A diktatúra összeomlása előtti rendezvények többnyire egyházi vagy néprajzi jellegűek, vagy valamilyen helyi sajátossághoz kötődnek. A csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-ig visszanyúló hálaadó, fogadalmi zarándoklata, bár egyes források kezdetként 1444-t említik, amikor a templomépítésben nyújtott segítségért a pápa búcsút engedélyezett. A búcsú 1990-től természetes módon vált a világ keresztény magyarságának közös nemzeti kegyhelyévé és találkozóhelyévé.14
Az 1931-ben először megszervezett Ezer székely leány napja (Csíkszereda) néprajzi jellegén túl már akkor hordozott kimondottan politikai üzenetet, ma is a megmaradás igenlése. Több zenei találkozót felújítottak (Parajd fúvószenekarok, 1979; Székelykeresztúr fúvószenekarok, 1982). A komolyzenei ünnepségeket korábban sem tiltotta a rendszer (Csíkszereda, régizene, 1980, Szatmárnémeti zenei napok, 1978), ezek folytatása természetes.15 Néprajzi vonatkozásban két jelentős fesztivált indítottak újra, tudomásunk szerint: a székelyudvarhelyi Szejke Népzenei és Néptánc Fesztivált 1966-ra nyúlik vissza, a sepsiszentgyörgyi első kiadása 1989-ben volt. Nem folklór, hanem általában a hagyományőrzés volt a célja a székelykeresztúri Sóskút Fesztiválnak, amelyet iskolások számára 1972-ben (más források szerint 1970-ben) szerveztek meg először. Ide tartozik a gyímesközéploki Csángó Fesztivál is, amelynek első kiadása 1977-ben volt, és máig létezik. Külön csoportot képeztek a települési találkozók, amelyeket olykor helyi sajátossághoz, adottsághoz kötöttek: Majláthfalva (Vasárnap 1970), Korond (fazekas vásár 1972), Szentegyháza (nárciszfesztivál 1976), Oroszhegy (nárciszfesztivál 1980), Székelyvarság (málnaszüret fesztivál 1980).
Mindjárt 1991-ben civil kezdeményezésre született meg a kolozsvári Mátyás Napok, szervezője az Amarylis Társaság.
Az első városnapokra több helyen 1991-ben kerítettek sort, Sepsiszentgyörgy mellett említeni kell Nagyenyedet – azzal a megjegyzéssel, hogy a Liviu Rebreanu Kulturális Napok kimondottan román rendezvény, abban a városban, amely a magyarok kistérségi központja, s itt működik egyik patinás iskolánk, a Bethlen Kollégium. Még egy települést találtunk, ahol 1991-ben indultak a városnapok: Dicsőszentmárton (van magyar program). A településnapok vonatkozásában az első korszakhatárt 1996-nál lehet kijelölni, ekkor volt Románia történetében az első demokratikus kormányváltás.16 Az első korszakban a legtöbb település fesztivált/ünnepet Bihar (4), Maros (2) megyékben szervezték. Összesen 5 megyében indult el a folyamat, a települések között egyetlen nagyváros található: Nagyvárad. Itt a magyarság által szervezett Festum Varadinum kevéssel korábban indult, mint a városháza rendezvénye, az Őszi Fesztivál, mindkettő 1992-es. Ez azt jelzi, hogy a magyarság szinte azonnal megmozdult – ahol ezt tehette. Marosvásárhelyen, Kolozsvárt, Szatmárnémetiben komoly, nem magyarok okozta etnikai feszültségek voltak a 90-es évek elején, hogy itt a magyarok csak később gondol(hat)tak nagyobb lélegzetű közösségi ünnepre.
Város- és falunapokat a következő (1996-2000) közötti korszakban17 keveset indítanak, a Hargita megyében találunk több új rendezvényt, ezek jelzik az új korszakot,18 amikor a helyi magyar elit már nem politikai provokációkra válaszol, hanem teheti a dolgát. Falvak vonatkozásában Bihar megyében mozdul meg jobban a világ, itt 4 község is rendezvényt indít ebben az időszakban. Szilágyban is van mozgás, 3 település indít falunapokat. Továbbá Hargitát kell még említeni (2 rendezvény).
A következő korszak (2000-2008)19 a legtöbb eseményt hozó, a rendezvények jelentős része, alighanem a fele ebben a korszakban indult. Ennek az is oka lehet, hogy amennyiben valahol elindult a folyamat, szinte biztosra lehet venni, hogy szomszéd települések követőkként jelentkeznek. 2000, de főleg 2004 után gazdasági értelemben jó korszak következett, általános volt az optimizmus, ilyenkor nagyobb a szórakozás iránti igény.
Az utolsó korszakot pedig 2009-től napjainkig terjedőnek veszem, ebben az időszakban nem volt olyan hazai vagy világpolitikai történés, amely indokolna más tagolást. Arra számítanánk, hogy a gazdasági világválság kihat a folyamatokra – de ennek semmi jele. Szinte töretlen a rendezvényindítási kedv a következő években, és ma sem állt le, bár lendületet vesztett.
Vizsgáljuk meg az alábbi grafikonokat.
Bevezetőként egy megjegyzés: mivel célunk a magyar napok típusú rendezvények vizsgálata, ezért eleve azokat a településeket vettük figyelembe, ahol élnek magyarok, illetve ahol a helyi közösség lélekszáma alapján feltételezhető, hogy képesek települési ünnep szervezésére. A városok esetében minden megyeszékhelyet megvizsgáltunk, illetve a kisvárosok esetében szintén figyelembe vettük a helyi magyar közösség demográfiai és intézményes helyzetét. Ebből kifolyólag Székelyföld és főleg Hargita megye túlreprezentált a listákban, illetve vannak megyék, ahol falu nem szerepel a jegyzékben, mert nincs olyan falu, amely képes lehetne magyar napok szervezésére, illetve a helyi demográfiai arányok alapján jogos lehetne az elvárás, hogy a falunapoknak legyenek magyar programjai is. Ugyanakkor az itt kapott kép falu-város összehasonlításban nem torzít, ugyanis mindkét esetben azonos szempontokat vettünk figyelembe.

Az alábbi grafikon meglepő információval szolgál. Általános vélekedés, hogy a civil szféra városon jóval fejlettebb, az erdélyi magyar civil szervezetek kutatói – Kiss Tamás, Egri István – a városi szervezetek jelentős túlsúlyával számolnak (Kiss–Egry 2006). Ennek ellentmondani látszik a grafikon adatsora, hiszen falun abszolút számban több, relatíve kevesebb civil szervezet vállal fesztiválszervezést, mint városon, de arányosítás után is közel azonos számú aktív civilt találunk falun, mint városon. Az pedig nem meglepő, hogy falun a közösségi rendezvényeket illetően a hatóságok vannak túlsúlyban, hiszen erőforrás dolgában az önkormányzatokkal a civilek nem versenyezhetnek.
Általában a falusi rendezvények vannak túlsúlyban, kivételt képeznek a szórvány megyék. Krassó-Szörény, Szeben esetében nincs magyar érdekeltségű rendezvény, de Arad, Brassó, Hunyad, Máramaros és Temes megyékben a városi rendezvények száma meghaladja a falusiakét. Ezt azt is jelentheti, hogy a városok képviselik (úgy-ahogy) a magyarságot, a magyar kultúrát. Kivételt Fehér megye jelent, itt Nagyenyed vonzáskörzetében létezik néhány település, ahol az utóbbi 10 évben ebben a vonatkozásban előrelépés tapasztalható.

Utolsó grafikonunk azt mutatja meg, hogy az identitástermelésben fontos szerepet játszó magyar napok, magyar kulturális rendezvények milyen részarányt képviselnek.

Az identitás ellenében más célt tekintek elsődlegesnek, amennyiben sport, mulatozás, vásár a rendezvény elsődleges célja. Illetve nem lehetnek magyar identitást szolgálók azon városnapok, amelyeknek nincs, vagy alig van magyar programja. Egyes megyékben azért nulla a más prioritású rendezvények száma, mert kimondottan többségi városnapokat nem válogattunk be a jegyzékekbe.
Kijelenthető, hogy szinte minden megyében és minden kategóriában az identitást elsődlegesen szolgáló rendezvények vannak túlsúlyban.
5. Fesztiválok és helyi elitek: partnerség vagy rivalizáció
Utaltam már arra korábban, hogy a fesztiválok kérdése alapvetően politikai kérdés. Ha a helyhatóság szervezi, akkor is, ha civilek szervezik, szintén.
Székelyföldön és Érmelléken, illetve sok további településen, ahol a magyarság helyi többséget alkot, a helyi hatóság szervezte települési napok mellé/helyett senki sem indítványoz újat. Természetesen, a székelyföldi nagyobb városok több fesztivált működtetnek, ezeket vagy becsatornázzák a városnapokba (Székelyudvarhely laza rendszert hozott létre), vagy külön léteznek, miáltal az év több szakában van ok és indok arra, hogy a helyi közösség találkozzon, ünnepeljen. Ezek esetében a kérdés csak az, hogy a polgármesteri hivatalok mennyire vonják be, mennyire támaszkodnak a helyi civilek által képviselt tudásra és tapasztalatra. Az ismert példák pozitívak, közös stábok viszik az ügyeket. Ilyen esetben a finanszírozás kérdése is egyszerűbb, a települési költségvetés a fő forrás – ami csak ritka kivétellel fed minden költséget, szükség van további források bevonására.
Front-helyzetben a magyar fesztivál kérdése már a szándék szintjén politikai kérdéssé válik. Marosvásárhelyen a város fura ura, a polgármester nem adott engedélyt arra, hogy a város közel fele lakosságát kitevő magyarok saját városuk főterét birtokba vehessék fesztiváljuk alkalmával. Ez érthetetlen, felháborító, elfogadhatatlan – és a többségi média nem foglalkozik vele. Tehát elfogadja, politikai harcnak tekinti – de nem az, hanem alapvető jogok megsértése. Akár perre is vihető, kérdés: mi a cél? A hivatalvezető jobb belátásra bírása, vagy az esetleges pozitív bírósági ítélet. Per nélkül mozdult el az ügy, harmadszorra már bejöhetett a rendezvény a belvárosba, majdnem a főtérre. Ha a polgármester nem érezné a helyi románság igenlését a kérdést illetően, aligha cselekedne ekképpen. Természetesen front-helyzetben létezhet más többségi reakció is, például Szatmárnémeti esetében, ahol a többséget képviselő városvezetés tudomásul vette, hogy a városnapok magyar program-kínálatával a helyi magyarság elégedetlen, mást szeretne, és útjára engedte a folyamatot, ugyanakkor támogatja a magyar rendezvényt. Kicsit cinikus a kérdés: örüljünk-e annak, ami természetes?
Szórványban a magyar napos rendezvényeknek két potenciális szervezője van: a helyi RMDSZ vagy más magyar párt, vagyis a politikai képviselet, illetve egy civil szervezet. Ha a névleges szervező az utóbbi, akkor is többnyire jelen van az RMDSZ/EMNP, hiszen szórványban minden magyar ügy közös. És a forrásszerzésben a politikai képviseletre szükség van. Természetesen az önkormányzati – települési avagy megyei helyhatóság nyújtotta – pénzek nem fedik a költségeket, főleg, ha ezek a rendezvények olyan rendkívüli költségekkel is járnak, amilyen egy szobor-állítás például. (A temesvári Magyar Napok keretében több szobor felállítására is sor került az évek során.) Ilyenkor magyar pályázati források mellett olykor besegítenek mások, például vállalkozók. Tapasztalataink szerint szórványban a vállalkozók támogatási készsége igen alacsony, és ennek az is oka lehet, hogy a támogató logója, a reklám zárt térben kevésbé hat, tehát kevésbé „éri meg”.

Brassó magyar szempontból szórvány, és itt magyar napok vonatkozásában elitek versengése, rivalizáció tapasztalható. Brassóban 3 magyar nap típusú rendezvényről lehet tudni: 2001-ben indult a Brassói Sokadalom, amelyet mindmáig megszervez több civil szervezet (Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület, Reménység Háza) közösen. Helyszíni vizsgálat deríthetné ki, hogy mekkora a Sokadalom közösségi hatása, mennyire fogja át a helyi magyarságot. Tény, hogy 2011-ben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt helyi képviselői szükségét látták egy nagyobb lélegzetű rendezvény elindításának, s bizonyíthatóan sokkal nagyobb tömegeket mozdítottak meg. A történet sajnos tovább bonyolódott, ugyanis az RMDSZ is szükségét érezte „kimenni a brassói utcákra” és nemcsak elindította a Brassó Megyei Magyar Napokat, amelyek csak névleg megyeiek, programjaikban főleg Brassó szerepel, szóval elindították immár a harmadik közösségi magyar rendezvényt, és jogi csavart is belevittek: levédték a rendezvény nevét. A konfrontációt tovább élezte, hogy rendezvényüket azonos időpontra időzítették az EMNP programjával. A brassói magyarságnak erre semmiképpen nincs szüksége.
Rivalizáció létezik Nagyváradon is, ahol a Festum Varadinum kínálatát, közösség-szolgálatát látták pár éve elégtelennek az EMNP vezetői és elindították a Szent László Napokat. A felfogásában újszerű, valóban dinamikus rendezvény ambicionálta az RMDSZ által koordinált Festum Varadinum csapatot, akik újragondolták saját rendezvényüket, így Váradon két jelentős magyar fesztivál létezik. Nem az elemző tiszte eldönteni, melyik a jobb,20 ha a váradi magyarok jelenlétükkel mindkettőt visszaigazolják, akkor ezt tudomásul kell venni.
A magyar-magyar politikai együttműködés jó példája a Kolozsvári Magyar Napok, ahol a szervező keretet adó (Kincses Kolozsvár) egyesületet minden magyar politikai és közképviselet közös szerepvállalásával írták be, s az egyesületet politikai szélárnyékban tartják, a cél maximális teljesítése érdekében. Különben erre nagy szükség is van, hiszen a KMN alighanem a legnagyobb forrásigényű magyar rendezvény, és a majdnem 300 ezer eurós költségnek kb. a fele pályázati forrásból való, a másik fele bevétel és vállalkozói támogatás. Utóbbi kevésbé volna elérhető, ha a KMN körül politikai harcok alakulnának ki.
Szólnom kell a stratégiáról is. Két vonatkozásban is beszélhetünk erről. Egyrészt kezd összeállni bizonyos tapasztalat, közösségi tudás fesztivál-ügyben. Ennek egyik eleme a konkurencia, hogy belépett az EMNP a fesztivál-piacra, és megmozgatott álló(nak tűnő) vizeket. Arra is látunk példát, hogy a továbblépést, vagyis a helyi fesztivál kivitelét közterekre immár minden helyi magyar képviselet (pártok és civilek) bevonásával készítik elő (Temesvár). Ez is az eddigi folyamatok egyik pozitív hozadéka. Ugyanakkor az RMDSZ által elfogadott szórvány cselekvési tervben a magyar napok rendezvénysorozat az első helyen szerepel, miszerint szükséges minden szórványban élő magyar számára egy olyan közösségi program léte, amelyet sajátjának érezhet. Ennek érdekében javasol a stratégia bizonyos lépéseket.
És végül fontos látni, hogy a magyar napok szervezésében felgyűlt tudást kezdik szélesebb körben kamatoztatni. A KMN-t szervező csapat már további 3 rendezvény gazdája: elindult a téli magyar fesztivál, ünnepet szerveznek Gyalun (Várkert Fesztivál), segítik a Kalotaszegi Magyar Napok megszervezését is. Idézhető a szatmári példa is, ahol a Partiumi Magyar Napok szervezői Tasnádon vállalnak magyar napos szervezői feladatokat.
Kijelenthető: erdélyi magyar fesztiválipar van születőben.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Széman Emese Rózsa: Báthory Napok, szokáselemző dolgozat a BBTE néprajzi szakán, 2006.

3 Lásd: http://at.gotohungary.com/news/-/article/auf-nach-ungarn-graz (2016.III.12.)

4 Studying Community Festivals, Museum of Natural History. http://anthropology.si.edu/outreach/Teaching_Activities/pdf/communityfestivals.pdf (2016.III.14.)

5 Megjegyzés: hatalmas különbség mutatkozik abban, ahogyan egyes polgármesteri hivatalok a közérdekűség kérdését, a helyi közösség tájékoztatására vonatkozó kötelességet értelmezik. A falu- illetve városnap a település (egyik) legfontosabb visszatérő rendezvényei. És a településeknek alig 50%-a közöl a polgármesteri hivatal honlapján használható információkat ezekkel kapcsolatosan. Egy-egy ilyen esetben az információk felkutatása és ellenőrzése akár több órás internetes kínlódást jelent. Ahol van idevágó infó, ezek többnyire (ismét 50%) az utóbbi 2-3 évre vonatkozik, a kezdetek homályba vesznek. Tehát a rendezvények kb. 25%-t lehet helyi terepismeretek hiányában pontosan ledokumentálni. A fotók kérdése külön gondot jelent, ott találunk visszakereshető képanyagot, ahol a szervezésben egy civil szervezet vállal (olykor vezető) szerepet.

6 Idézi: Hunyadi–Inkei–Szabó 2006, 16.

7 Pongrácz Krisztián Fesztiválturizmus c. előadása, lásd: https://prezi.com/zzvj4yfxyzq6/pongracz_krisztian_ifo/ (2016.III.20.)

8 A szerep azokat kulturális elvárásokat írja le, amelyeket a társadalom egy adott helyzethez, emberi csoporthoz, státuszhoz rendel. A funkció többnyire valamilyen cél, kinyilvánított szándék tárgyiasulása. Vagyis a két kifejezés egymás mellé rendelése pontatlan, ebben a kontextusban viszont nem okoz zavart.

9 Évkönyvünkből az óradnai példa idézendő, az itteni magyarokról írt és az átvett sajtóanyagban idézett riportkötet címe: Nem magyarul magyarok.

10 Manele: (kiejtve: mánélé, egyes számban: manea) népzenei alapú populáris zenei műfaj a Balkánon, távoli rokonságot mutat az arab zenével, ritmikailag eltér a térség hagyományos népzenéitől. Különösen Romániában népszerű (vidéken, szegény városi környezetben), de jelen van Bulgáriában, Szerbiában, Albániában és Törökország egyes részein is.

11 A NMF 1990 januári Nyilatkozata a Ceaușescu-rendszer kisebbség-ellenes politikájával kapcsolatosan azt fogalmazta meg, hogy rendezni kell a helyzetet, és a kisebbségek egyéni és kollektív jogainak alkotmányos keretet kell adni. A nyilatkozat szövegét kisebbségi oldalon a kulturális autonómia megvalósítási ígéreteként értelmezték Romániában és külföldön. Iliescu már január végén – az új hatalom nemzetközi elismerése után – egészen másként beszél, magyar szeparatizmust emleget, amely ellen fel kell lépni. Ez a „szeparatizmus” a magyar egyetemek visszaállításának érdekében békésen – könyvekkel és gyertyával – felvonulókra vonatkozott.

12 Újratervezik a városünnepet (Szent György Napok, 2015), Háromszék, 2015.jan.16.

13 A lugosi áldozatok közül az egyiket Pongrácz Norbertnek hívták, kérdés, ez okot szolgáltat-e arra, hogy a megemlékezés napján magyar műsor is legyen.

14 A román sajtó képtelen a búcsú korrekt kezelésére. Százezer résztvevőről tudósít, amikor magyar források félmillióról beszélnek. Azt tartja fontosnak, hogy egy asszony rosszul lett és egy gyerek elveszett a tömegben (ez sajnos nem zárható ki), és a tévétudósítás címe: Zeci de incidente la pelerinajul de la Sumuleu Ciuc, vagyis Több tucat baleset a csíksomlyói búcsún. Az incident kifejezés jelentése kiterjed erőszakra, ütközésekre – vagyis a cím sugalmaz, téves asszociációs láncot indít el. România TV, 2014. június 7. http://www.romaniatv.net/zeci-de-incidente-la-pelerinajul-de-la-sumuleu-ciuc_150616.html (2016.III.18.)

15 A komolyzene ünnepeit illetően listánk komoly kiegészítésre szorul, hiszen 1989 előtt minden nagyobb városunk szervezett ilyet, ezekhez nem hordoztak kimondottan etnikus jelleget. Hiszek abban, hogy zenei fesztiváljainkról készül komoly elemzés.

16 A világháborúk közötti időszakot is ide számítom, az indoklás viszont bővebb magyarázatot igényelne.

17 A korszakhatár indoklása: 2000 februárjában válik EU-tagjelölt országgá Románia, az ország politikai, gazdasági és társadalmi értelemben változik, nagyobb nyitottságra van szükség.

18 Har-Kov jelentés: a Hargita és Kovászna megyéből „elűzött” románok meghallgatásával megbízott parlamenti bizottság jelentése. 1991-ben mutatták be a Parlament két házának együttes ülésén, ebben a székelyföldi magyarság kollektív bűnösségét fogalmazták meg. A politikai harc következett a jelentés kapcsán román és magyar politikai erők között, s bár az 1992-es RMDSZ-jelentést elfogadta a Parlament, a harc nem csitult el, a kormányváltásig a kérdést többször megpróbálják napirendre tűzni.

19 A korszakhatár indoklása: 2008-ban robbant ki a pénzügyi-gazdasági válság, és a közigazgatástól is forrásokat vonnak el, minden szinten megszorításokat léptetnek életbe.

20 Kötetünkben egyikről tanulmány készült, a másikról a tanulmány méreteit meghaladó sajtóanyagot közlünk.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Irodalom:
Balla Réka 2006: Politikai attitűdök a Félsziget Fesztivál részvevői körében. WEB, 1-2 sz.
Benedek Mariann–Stark Judit 2009: Fesztiválvilág, Turizmus Bulletin XIII. évf. 3. sz. 35-45.
Bodó Barna 2011: Szórványstratégia – vitaanyag, Gordian Kiadó Temesvár.
Bodó Barna 2013: Terek és szimbólumok Kolozsvár belvárosában, In: Pieldner Judit–Pap Levente–Tapodi Zsuzsa–Forisek Péter–Papp Klára (szerk.) Kulturális identitás és alteritás az időben, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, pp.109-125.
Bodó Barna 2014: Szórványról – másként, Korunk, 6. pp. 6-23.
Edelman, Murray 2004: A politika szimbolikus valósága. Fordította Hidas Zoltán. l’Harmattan Kiadó, Budapest, Posztmodern politológiák.
Grames, Eliza – Vitcenda, Mary 2012: Community festivals – Big benefits, but risks, too, http://www.extension.umn.edu/community/news/community-festivals/ (2016.III.14.)
Hatcher, Evelyn. 1979. Festivals: Study Notes and Queries. Evelyn Payne Thatcher Museum of Anthropology Technical Paper No. 1, St. Cloud University.
Hunyadi Zsuzsa – Inkei Péter – Szabó János Zoltán 2006: Fesztivál-világ. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány, Budapest.
Inkei Péter (összeállította) 2010: A magyarországi fesztiválok minősítési rendszere, Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program, Budapest
Kiss Dénes–Egri István 2006: Erdélyi Magyar civil szféra. Kisebbségi és nemzeti sajátosságok, értékek és hiányosságok. Kutatási jelentés. Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány.
Kónyáné Tömpe Lívia 2008: A rendezvények jellege, előkészítése. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest
Koszti Márk 2011: A Sziget Fesztivál országimázs-formáló szerepe. szakdolgozat, Corvinus Egyetem, Budapest, Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet.
Kundi Viktória 2012: Fesztiválok városokra gyakorolt gazdasági- és társadalmi-kulturális hatásainak elemzése. Doktori értekezés, Széchenyi István Egyetem, Győr
Kundi Viktória 2012: Fesztiválok gazdasági hatásmérésére alkalmazott nemzetközi és hazai modellek bemutatása, Tér és Társadalom, 2012/4.sz. 93-109.
MacAloon, John 1984: Rite, Drama, Festival, Spectacle: Rehearsals Toward a Theory of Cultural Performance. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues.
Pongrácz Krisztián Fesztiválturizmus c. előadása: https://prezi.com/zzvj4yfxyzq6/pongracz_krisztian_ifo/
Raffai Csilla 2005: Rendezvényszervezés. Előadás és szeminárium, Veszprémi Egyetem, Turizmus Tanszék
Stoeltje, Beverly 1992. AFestival.@ In Bauman (ed.), Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments. Oxford University Press, pp. 261-271.
xxxStudying Community Festivals, Museum of Natural History. http://anthropology.si.edu/outreach/Teaching_Activities/pdf/communityfestivals.pdf (2016.III.14.)
Szabó János Zoltán 2011: Kulturális fesztiválok mint a művelődés új formái, Debreceni Egyetem, BTK.
Szarka László 2004: Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák, Lucidus, Budapest.
Széman Emese Rózsa 2006: Báthory Napok, szokáselemző dolgozat a BBTE néprajzi szakán.