Codul de conduită al organizaţiilor neguvernamentale non profit din România

În urma dezbaterilor ce au avut loc în cadrul Conferinţei Naţionale dedicate autoreglementării activităţilor ONG din România[1] conţinutul Codului de conduită este următorul:

Codul de conduită al organizaţiilor neguvernamentale non profit din România

 

 

Terminologia folosită:

  • Domenii (de ex: conducere) reprezintă aspecte relevante din funcţionarea unei organizaţii ce urmează să fie evaluate.
  • Criterii specifice (fiecărui domeniu în parte). Sunt elemente pe baza cărora se face evaluarea domeniilor (de exemplu, un criteriu pentru domeniul “conducere” este activitatea consiliului de conducere).
  • Indicatorii de stare exprimă nivelul de dezvoltare la care se află organizaţia pentru un criteriu (în cazul exemplului nostru, câţiva dintre indicatorii de stare ar putea fi: consiliul este complet separat de executiv, membrii consiliul director nu sunt remuneraţi pentru activitatea lor în această calitate, durata unui mandat şi numărul maxim de mandate consecutive sunt limitate şi stabilite prin statut, etc.)

 

Principii ce stau la baza codului de conduită ONG:

 

  • minima reglementare necesară. Prevederile codului sunt definitorii pentru un comportament organizaţional ce întruneşte la nivelul minim acceptabil caracteristicile unui model de bună practică reprezentativ în raport cu cultura asociativă din România
  • universalitatea subiectelor. Codul este aplicabil oricărei organizaţii neguvernamentale, indiferent de poziţionarea ei în tipologia juridică din România[2]
  • generalitatea activităţilor reglementate. Codul conţine reglementări aplicabile oricărui domeniu de activitate al organizaţiilor neguvernamentale,
  • solidaritate asociativă. Organizaţiile membre ale coaliţiei sunt solidare în jurul unui model de bună practică pe care îl promovează şi implementează

 

 

DOMENIUL

I. Conducerea organizaţiei[3]

 

INDICATORI

CRITERIUL:

Structura consiliului de conducere[4]

Nu mai mult de o persoană sau cel mult 10% dintre membrii consiliului ocupă în cadrul executivului o poziţie menţionată în organigrama organizaţiei

 

CRITERIUL:

Modul de funcţionare al consiliului de conducere

Procedura de adoptare a deciziei asigură independenţa organizaţiei faţă de orice altă organizaţie, publică sau privată.

Atribuţiile consiliului sunt complet separate de cele ale executivului.

Membrii consiliului director nu sunt remuneraţi pentru activitatea lor în această calitate

Procedura de numire a membrilor consiliului este stabilită prin statut.

Durata mandatului este limitată şi stabilită prin statut.

Numărul de mandate consecutive este limitat şi stabilit prin statut.

Consiliul se întruneşte în plen cel puţin de două ori pe an.

CRITERIUL:

Responsabilităţile consiliului de conducere

 

 

Consiliul are responsabilitatea planificării strategice a organizaţiei şi a evaluării periodice a implementării sale.

Consiliul stabileşte, monitorizează şi evaluează indicatorii de performanţă ai organizaţiei.

Consiliul adoptă planul de acţiune, organigrama şi bugetul organizaţiei, respectiv, raportul anual şi bilanţul (în cazul asociaţiilor, Adunarea Generală)

Consiliul are responsabilitatea definirii modului de funcţionare al organizaţiei prin adoptarea de reglementări specifice[5]

 

CRITERIUL:

Respectarea reglementărilor legale

Funcţionarea consiliului se face cu respectarea normelor legale.

DOMENIUL

II. Management

 
CRITERIUL:

Organizare

Există cel puţin un document[6] ce conţine reglementări interne privind funcţionarea organizaţiei.

Structura organizaţiei şi raporturile ierarhice între elementele[7] acesteia sunt reprezentate printr-o organigramă.

 

Personalul organizaţiei ce işi desfăşoară activitatea la nivelul aceleiaşi unităţi operaţionale se reuneşte cel puţin o dată pe lună pentru planficarea activităţilor următoare.

CRITERIUL:

Managementul informaţiei

Există un sistem de management al informaţiei, descris într-un document şi utilizat de către organizaţie în mod curent.

DOMENIUL

III. Resurse umane

 
CRITERIUL:

Politica de personal

Politica de personal a organizaţiei este definită într-o formă scrisă, atât în ceea ce priveşte voluntarii[8], cât şi personalul plătit.
CRITERIUL:

Respectarea reglementărilor legale

Condiţiile de lucru îndeplinesc normele legale.
CRITERIUL:

Evaluarea personalului

Activitatea personalului este definită prin fişe de post individuale.

Activitatea personalului este evaluată cel puţin o dată pe an.

DOMENIUL

IV. Financiar

 
CRITERIUL:

Politică financiară

Există cel puţin un document[9] ce conţine reglementări interne privind aspecte financiar-contabile ale activităţii organizaţiei.

Există reglementări interne scrise privind atragerea, utilizarea şi raportarea resurselor materiale şi financiare utilizate

CRITERIUL:

Respectarea reglementărilor legale

Taxele şi impozitele sunt plătite integral şi la timp
CRITERIUL:

Finanţare

Organizaţia are cel puţin două surse de finanţare[10] şi acestea sunt de natură diferită.
CRITERIUL:

Controlul financiar

Există un buget şi un bilanţ anual al organizaţiei

Există o procedură scrisă de control financiar intern.

DOMENIUL

V. Activităţi[11]

 
CRITERIUL:

Compatibilitatea cu strategia

Activităţile desfăşurate trebuie să corespundă cu misiunea şi direcţiile strategice de acţiune ale organizaţiei.
CRITERIUL:

Satisfacţia beneficiarilor

Există proceduri scrise de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor şi ele sunt utilizate cel putin o dată pe an.
CRITERIUL:

Respectarea reglementărilor specifice

Desfăşurarea activităţilor organizaţiei se face cu respectarea:

  • normelor interne
  • normelor legale (inclusiv, obţinerea de acreditări, certificări specifice pentru domeniul de activitate al organizaţiei).
CRITERIUL:

Parteneriat

În ultimul an, organizaţia a desfăşurat, cel puţin o dată, activităţi în parteneriat[12]

DOMENIUL

VI. Relaţii publice

 
CRITERIUL:

Vizibilitate

Documentele ce definesc funcţionarea organizaţiei sunt publice

Raportul anual, încluzind activităţile şi raportul financiar aferent, este disponibil publicului în forma scrisă[13]

Lista membrilor consiliului de conducere şi cea cu personalul sunt publice şi actualizate

Lista partenerilor instituţionali ai organizaţiei este publică şi actualizată.

CRITERIUL:

Partizanat politic

Organizaţia nu sprijină formaţiuni politice[14]sau candidaţi
CRITERIUL:

Solidaritate asociativă

 

Organizaţia şi-a manifestat solidaritatea asociativă pe durata ultimelor 12 luni prin participarea la cel puţin o activitate[15] iniţiată de către o altă organizaţie

 

 

 [1]Bucureşti, 7 Martie 2007

[2] din punct de vedere juridic, în România există asociaţii, fundaţii şi federaţii

            [3] sau guvernare (governance în engleză)

            [4] sau consiliul director

            [5] ROF, ROI, cod de conduită, etc

[6] regulament, manual de proceduri, etc

[7] departamente, birouri, etc

[8] program de voluntariat

            [9] regulament financiar, manual de proceduri financiare, etc. Poate să apară şi ca o secţiune în documentul menţionat la punctul 5 de mai sus

          [10] cotizaţii, donaţii, sponsorizări, direcţionare impozit 2%, finanţări nerambursabile, vânzări de produse şi servicii, etc

            [11] inclusiv, servicii şi activităţi de advocacy

[12] Într-o variantă extensivă, parteneriatul acoperă o largă varietate de relaţii instituţionale. În înţelesul acestui text, parteneriatul este definit ca modalitate formală  sau informală de a desfăşura activităţi de către doi sau mai mulţi parteneri, indiferent de natura lor publică sau privată. Activităţile trebuie să fie orientate către obiective clar definite şi să fie desfăşurate conform unui calendar de implementare, pe baza de resurse puse în comun şi cu implicarea tuturor partenerilor în procesul de decizie  operaţională. În raport cu cele arătate mai sus, alocarea de resurse (financiare, materiale, informaţionale, umane…) nu este considerată ca fiind parteneriat (şi, deci, nici alocarea de granturi, de sedii, voluntariatul, etc)

            [13] recomandabil şi pe Internet

[14] partide, aliante, etc.

[15] forum local, judeţean, naţional sau sectorial  ONG; campanie de advocacy, etc.

 

Ha elsőként szeretnél értesülni a civil világ legfrissebb híreiről, iratkozz fel a hírlevelünkre. Kattints ide!